АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Грошово-кредитне регулювання ек-ки: методи впливу на грошову Пр, політика “дорогих” та “дешевих” грошей

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
 3. II. Методична робота.
 4. III. Mix-методики.
 5. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 6. III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 7. III. Ценности практической методики. Методы исследования.
 8. IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
 9. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 10. IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНОФРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 11. IX. Проведите методическую глубокую скользящую
 12. V. Методический блок.

 

Грош-кред політика є одним із головних інструментів ДРЕ. Мета грошово-кредитної політики — досягнення на національному ринку рівноваги, що характ-ся повною зайнятістю та відсутністю інфляції.

У своїй політиці Нацбанк застосовує такі методи:операції на відкритому ринку; зміна рівня мінім резервної норми; визначення рівня облікової ставки.

Операції на відкритому ринку — найбільш важливий метод з точки зору регулювання Пр грошей. Суть цього методу полягає в купівлі-продажу Національним банком урядових цінних паперів на відкритому ринку. В процесі купівлі-продажу цих паперів Нацбанк вступає у відносини з комбанками, нефінанс фірмами і населенням. Купуючи або продаючи урядові ЦП Нацбанк здатний збільш або зменш резерви в банк-й системі і таким чином впливати на Пр грошей.

Змінюючи мінім обов'язкову резервну норму,Нацбанк також може впливати на кредитні можливості комбанків. Збільшення норми резерву призведе до скорочення грош Пр і підвищення %-вої ставки. Гроші стають «дорогими», що означає рестриктивну політику. І навпаки, знижуючи резервну норму, Нацбанк здійснює експансіоністську політику, т.б. політику «дешевих» грошей. Слід зауважити, що зміна резервної норми — досить потужний метод монетарної політики, а практичне застосування цього методу потребує обережності. Це пояснюється тим, що норма обов'язкового резерву впливає на рівень грошового М-ра. Тому навіть незначні коливання цієї норми суттєво впливають на Пр грошей. За цих обставин зміни нормативного рівня резервів використ-ть лише в крайніх випадках. Для простого коригування грошової Пр резервну норму, як правило, не змінюють.

Облікова ставка — це %, під який Нацбанк надає кредити команкам. Нацбанк може надавати безпосередньо позику комбанкам, призначаючи низьку (дисконтну) облікову ставку. Тому ця політика називається також дисконтною. Вона призводить до збільшення резервів у комбанках і зростання Пр грошей, що знижує%-кову ставку на грош ринку. І навпаки, підвищуючи облікову ставку. Нацбанк скорочує резерви комбанків. У них погіршуються можливості до кредит-ня ек-ки, Пр грошей зменш-ся, а %-кова ставка зростає.

Розглянута грош-кред політика держ має безпосередній вплив на рівень нац вир-ва, забезпечення зайнятості в ек-ці та цінову стабільність.Монетарна політика високоефективна тоді, коли крива попиту на гроші приймає вигляд крутої лінії, а крива попиту на інвестиції — похилої. За інших умов потенціал монетарної політики незначний.

Збільшення Пр грошей призводить до зростання інвестицій, ВВП, зайнятості, доходу, сукупного попиту, що, в свою чергу, забезпечить подальше підвищення ек-ної активності.

Ефективна грошово-кредитна політика розглядається як невід'ємний компонент антиінфляційної політики тому, що помилкове, необгрунтоване збільшення грошової Пр спричинює інфляцію.

Розглянемо політику «дешевих» грошей як елемент загальної експансіоністської політики. Внаслідок збільшення Пр грошей %-кова ставка в нац ек-іці зниж-ся, що скорочує надходження до неї іноземних інвестицій. Це, в свою чергу, зменшує По на валюту даної країни і знижує її курс стосовно до іноземних валют. Наслідок – скорочен імпорту і зростання експорту. І навпаки для політики «дорогих» грошей.

Т. ч., наслідки внутрішньої грошово-кредитної політики посилюються під впливом світової ек-ки.

Для б-я ек-ки поряд із підтримкою внутрішньої рівноваги виключно важливою є проблема досягнення балансу між експортом та імпортом. Припустимо, що для даної країни має місце суттєве перевищення імпорту над експортом в умовах високого безробіття і спаду вир-ва. За таких обставин держ, природно, спробує зменшити дефіцит торговельного балансу і буде проводити політику «дешевих» грошей. Така політика знизить ставку %-ка і зменшить приплив імпорту, буде сприяти експорту і поліпшить торг-ний баланс. Тобто, політика «дешевих» грошей узгоджується з політикою збаланс-ня торг балансу.

Припустимо тепер, що для країни характ-ним є перевищення імпорту над експортом в умовах інфляції. Тоді уряд проводить політику «дорогих» грошей і скорочує дефіцит торг балансу. Політика «дорогих» грошей підвищує ставку % і стимулює приплив іноз інвестицій. Це збільшує По на нац валюту і підвищує її курс стосовно ін валют, що скорочує експорт і погіршує торг баланс. Така політика «дорогих» грошей приходить у суперечність з політикою баланс-ня торг балансу.

Отже, грош-кред політика може узгоджуватися з політикою балансування експорту та імпорту, але може і суперечити їй.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)