АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вплив фіскальної політики на пропозицію

Читайте также:
 1. Th2 виділяють інтерлейкіни 4, 5, 6, 10, які впливають на еозинофіли, В-лімфоцити і викликають переключення синтезу з Ig M на Ig E.
 2. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 3. Аналіз впливу контактних аудиторій
 4. Аналіз впливу на підприємство покупців
 5. Біохімічні зміни в організмі під впливом фізичних вправ.
 6. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Види валютних курсів. Крос-курси, їх розрахунок.
 7. Взаємозвязок попиту і пропозиції. Закон попиту. Вплив нецінових чинників на попит
 8. Вибір моделей макроекономічної політики в Україні.
 9. Види бюджетно-податкової політики. Вплив податків на доходи бюджету.
 10. Визначення потенційного ВВП на основі розриву ВВП. Вплив безробіття на динаміку ВВП.
 11. Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства.
 12. Виробнича функція та її вплив на формування сукупної пропозиції.

Припустимо, що держ знизила рівень податкових ставок. Згідно з кейнсіанською теорією цей захід вплине на сукупний По і викличе його збільшення. Внаслідок цього крива сукупного По переміст-ся вгору із СПо1 до СПо2. Таке її переміщення збільшить рівноважну величину реального ВВП з О1 до О2 й одночасно підвищить рівноважну ціну з Ц1 до Ц2 тобто викличе інфляцію.

Але згідно з теорією ек-ки Пр податковий варіант стимулюючої фіскальної політики не обмеж-ся Цими наслідками, а доповнюється збільшенням сукупної Пр. Логіка прихильників теорії ек-ки Пр виглядає так:

1) зниження особистих податків збільшить величину безподаткового доходу. У зв'язку з цим збільшаться заощадження домогосп-в, які перетвор-ся в інвестиції.

2) зменш податку на прибуток підпр-в підвищить чисту прибутк-ть інвестицій, що за даної %-вої ставки викличе зростання інвестиційного По. В кінцевому підсумку це підвищить норму нагромадження капіталу й створить передумови для зростання вир-ва.

Водночас зниження особистих та продукт-х податків збільшить реальну з/п і таким чином посилить стимули до праці Так, тимчасово безробітні збільшать Пр на ринку праці, а уже зайняті робітники отримають стимули працювати більш інтенсивно і якісно що позитивно вплине на прод-сть праці.

Перелічені чинники викличуть збільшення сукупної Пр, що спричинить переміщення ц кривої вправо і вниз в положення СПр2. У результаті цього відбудеться подальше зростання реального ВВП, тобто від О2 до О3. Одночасно знизяться ціни з Ц2 до Цз.

На думку економіста Артура Лаффера, за певних умов зменшення рівня оподаткування до певної межі може викликати збільшення ВВП як податкової бази і тим самим забезпечить навіть зростання податкових надходжень до бюджету. Графічна модель отримала назвукривої Лаффера, яеа відбиває зв'язок між податковими ставками (ПоС) і податковими надходженнями (ПН).

Основна ідея Лаффера полягає в тому, що за умови зростання податкової ставки від 0 до 100 % податкові надходження спочатку збільшуються від нуля до певної макс величини (ПН2), а потім зменш-ся знову до нуля. Згідно з кривою Лаффера, точка ПоС, відображає такий стан в ек-ці, коли діючі податкові ставки є надмірними. Це означає, що вони стримують ділову активність, т.б. не створюють необхідних стимулів для збільшення ВВП як податкової бази до такого рівня, за яким податкові надходження могли б досягти свого макс. значення.

Крім надмірної податкової ставки, тобто ПоС1 в інтервалі від 0 до 100 % є також оптимальна податкова ставка, за якої забезпечується макс величина податкових надходжень. На даному рис такою податковою ставкою є ПоС2. Згідно з кривою Лаффера, якщо податкові ставки знизити до оптимального рівня, то це викличе сприятливе для бюджету ек-не зростання.

Нижчі податкові ставки створюють більш високі стимули до праці, заощаджень, інвестицій і прийняття ділових ризиків, внаслідок чого збільш-ся ВВП як податкова база. Причому за цих умов податкова база збільш-ся швидше, ніж зменш-ся рівень податкових ставок. Тому, незважаючи на зниження податкових ставок, податкові надходження не зменш-ся, а зростають до свого макс. значення, тобто до ПН2.

При зниженні податкових ставок нижче ПоС, стимулюючий ефект, який справляє на ек-ку зниження податкових ставок порівняно з оптимальним рівнем істотно зменш-ся. Внаслідок цього податкова база зростає повільніше, ніж зменшуються податкові ставки. Тому податкові надходження зменш-ся.

Отже, згідно з кривою Лаффера, якщо діючі податкові ставки є надмірними, то їхнє оптимальне зниження дозволить збільшити вир-во за умов незмінності або навіть зростання податкових надходжень. Але такий подвійний ефект від зниження податкових ставок — це лише гіпотеза, певне логічне припущення. Для перетворення цієї гіпотези в теорію потрібно дістати відповідь на декілька принципових питань: як знайти ту точку на кривій Лаффера, де знаходиться економіка в даний момент; як визначити той оптимальний рівень податкових ставок, який здатний забезпечити максимальну величину податкових надходжень.

Застосування кривої Лаффера на практиці є певним політичним ризиком, на який політикам слід зважуватися лише за умов, якщо існують тверді переконання, що діючі податкові ставки дійсно є надмірними і стримують ділову активність.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)