АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, ДЕ Є НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЧЛЕНІВ РОДИНИ

Читайте также:
 1. Внаслідок суперечливості соціальних відносин однією з форм соціальної взаємодії суб'єктів стає соціальний конфлікт.
 2. Глава 3 Соціальний розвиток і культура
 3. Економіка країн-членів ЄС: рівень розвитку, спільні та специфічні проблеми
 4. Економіка країн-членів ЄС: рівень розвитку, спільні та специфічні проблеми
 5. Єдиний соціальний внесок
 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИВАЮЧОГО ВПЛИВУ РОДИНИ НА ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
 7. ІІІ. Народження нової родини.
 8. Косигінські реформи». Економічний та соціальний розвиток УРСР у період«застою».
 9. Морально-соціальний смисл благодійництва
 10. Морально-соціальний смисл справедливості
 11. Насильство в сім’ї
 12. науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

(2 години)

 

Теоретичні питання:

1. Насильство в сім'ї як соціальна проблема.

2. Цикл насильства. Типи домашніх тиранів. Теорії формування особистості, схильної до насильства.

3. Жорстоке поводження з дітьми: визначення, види, наслідки (див. дж. 5).

4. Загальні підходи і принципи соціальної роботи з випадками насильства в родині.

5. Реабілітація як основа позитивної соціалізації дитини, потерпілої від жорстокого поводження з нею (див. дж. 5). Психологічний супровід дітей-жертв жорстокого поводження.

6. Стратегії запобігання насильству.

7. Організація надання послуг жертвам насильства.

8. Приклади діяльності соціальних служб у напрямі протидії домашньому насильству.

Практичне завдання:

1. Розробити соціальну рекламу (ролік, постер, буклет) з метою зосередити увагу громади на наступних проблемних питаннях теми:

· «Насильство над жінкою»;

· «Насильство над людьми похилого віку»;

· «Насильство над людьми, що мають функціональні обмеження»;

· «Жорстоке поводження з дітьми»;

· «Торгівля людьми»;

· «Насильство в школі».

2. Продовжити термінологію, використовуючи електронний методичний посібник «Надання допомоги дітям-жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею дітьми, дитячою проституцією, дитячою порнографією, проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, з урахуванням національної та міжнародної практик» / Авт. : Волинець Л.С., Гурковська В.П., Савчук І.В. – К.: ТОВ «К.І.С.», 2011. – 132 с. – С. 117:

· торгівля дітьми - …….

· дитяча проституція - …….

· дитина-жертва - ………

· діти найбільш уразливі до втягнення у злочин - ……

3. Ознайомитись з проектом «Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООн про права дитини» на період до 2016 року» і тезисно викласти основні положення документу (письмово).

Література:

1. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти соціальної роботи з дітьми та молоддю. – К.: ДЦССМ, 2001. – 160 с.

2. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика) : Підручник. - К.: Каравела, 2009. - С. 276-293.

3. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей - Г.М. Бевз, Л.С. Волинець, А.Й. Капська та ін. - К.: У кр.. ін-т соц. досліджень, 1999. -103 с.4. Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії щодо жорстокого поводження з дітьми. Навч.-метод. посіб. За ред. К.В. Левченко, І.М. Трубавіної. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 452 с.

5. Надання допомоги дітям-жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею дітьми, дитячою проституцією, дитячою порнографією, проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, з урахуванням національної та міжнародної практик» / Авт. : Волинець Л.С., Гурковська В.П., Савчук І.В. – К.: ТОВ «К.І.С.», 2011. – 132 с. (електронна версія).

6. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В.ГІолтавця. - К.: Видавничий дім «КМ Асdemia», 2000. – 236 с.

7. Технології роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. К.: ДЦССМ, Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 88 с.

8. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / за заг. ред. проф. А.Й. Капської. - К., 2000. - С. 14-22.

9. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. - М.: Педагогическое общество России, 1998. – C. 6.


 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)