АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст та характер діяльності студента-практиканта

Читайте также:
 1. A. Учитывая иммунный характер болезни, лечение надо начинать с кортикостероидов
 2. I. Характер и его развитие
 3. II. Мовленнєва змістова лінія
 4. III. Мовна змістова лінія
 5. IІІ. Діяльнісна змістова лінія
 6. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 7. V. Діяльнісна змістова лінія
 8. V. Зміст теми заняття.
 9. V. Характеристика современного гражданского права
 10. VI. Характер діяльності учнів.
 11. VII. Характер діяльності учнів.
 12. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
№ ЗМ Назва теми Види діяльності Термін Форма звітності
ЗМ №1 Мета, завдання та зміст практики
1.1. Підготовка студентів до практики. - Ознайомлення з програмою практики. - Актуалізація знань з дисциплін професійно-орієнтованої підготовки. - Участь у роботі установчої конференції. - Складання індивідуального плану роботи. Підготовчий етап 1. Програма практики. 2. Індивідуальний план. 3. Щоденник.
1.2. ЦСССДМ як провідна соціальна служба у справах дітей, сім’ї та молоді. - Збір інформації про систему соціальної допомоги в Україні. - Визначення місця та ролі ЦСССДМ у структурі діяльності Державного департаменту із соціальної роботи. - Ознайомлення з сучасним станом організації СПД в ЦСССДМ: проаналізувати статистичні звіти, щорічні доповіді Президента, міністра у справах сім’ї та молоді. І тиждень 1. Інформаційна довідка. 2. Записи у щоденнику. 3. Схема системи соціальної допомоги в Україні.
ЗМ №2 Діяльність ЦСССДМ з надання соціальних послуг населенню
2.1. Специфіка діяльності ЦСССДМ. - Вивчення нормативно-правової бази закладу, яка регламентує діяльність Центру. - Ознайомлення з матеріально-технічною базою та професійно-кадровим складом ЦСССДМ, документацією службового використання. І тиждень 1. Індивідуальний план роботи. 2. Щоденник. 3. Зразки службової документації.
2.2. ЦСССДМ – поліфункціональна система. - Ознайомлення зі структурою ЦСССДМ. - Ознайомлення з провідними функціями служби для сім’ї, дітей та молоді. - Вивчення змісту та форм роботи всіх структурних підрозділів, формувань: ознайомлення з функціями та змістом діяльності спеціаліста конкретного підрозділу.   І тиждень 1. Соціальна карта закладу. 2. Аналіз завдань у щоденнику.
ЗМ №3 Основні види діяльності ЦСССДМ . Соціальна підтримка різних категорій сімей
3.1. Організація соціальної роботи з прийомною сім’єю та дитячим будинком сімейного типу. - Ознайомлення з практикою створення ПС та ДБСТ в Україні, місті. - Вивчення досвіду організації соціального супроводу ПС та ДБСТ: правова база, документи та порядок створення - Відвідування ПС та ДБСТ разом із спеціалістами служби: дослідження умов життя прийомних дітей, психологічного клімату, характеру взаємовідносин членів родини. - Надання соціальної допомоги членам сім’ї: організація дозвілля, консультування з актуальних психолого-педагогічних питань, благодійні акції з актуальних проблем. І тиждень 1. Анкета, картка обстеження ПС та ДБСТ. 2. Інформаційна довідка. 3. Запис у щоденнику.
3.2. Організація роботи з кризовою сім’єю. - Соціально-педагогічний супровід сім’ї, яка опинилась в СЖО. - Вивчення причин, що призвели до сімейного неблагополуччя. - Вивчення матеріально-побутових умов проживання дитини; соціально-психологічного статусу дитини в сім’ї. - Складання та узгодження зі спеціалістом рекомендацій родині (юридичних, соціальних, психолого-педагогічних). І тиждень 1. Програма соціально-педагогічного супроводу сім’ї. 2. Картка обстеження сім’ї. 3. Аналіз діяльності у щоденнику.
ЗМ № 4-5 Основні види діяльності ЦСССДМ. Профілактика негативних явищ у соціальному середовищі
4.1.-4.2. Профілактика алкоголізму та наркоманії в учнівському середовищі. Популяризація здорового способу життя. - Планування соціально профілактичної роботи з учнями ЗОШ. - Розробка та впровадження соціально-педагогічної програми профілактики негативних явищ у дитячому середовищі(паління, вживання алкогольних, токсичних та наркотичних речовин). - Інформаційна кампанія в громаді з популяризації здорового способу життя. ІІ тиждень 1. План-проспект роботи з дітьми. 2. Проект авторської соціально-педагогічної програми. 3. Рекламні буклети, листівки, стіннівки. 4. Аналіз у щоденнику.
5.1-5.2. Профілактика правопорушень та ВІЛ/СНІД в учнівському середовищі. - Самостійна робота з планування та організації соціально –правового виховання в умовах ЗОШ. - Застосування комплексу заходів, спрямованих на подолання протиправної поведінки у молодіжному середовищі. - Розробка та розповсюдження рекламної продукції. ІІ тиждень 1. План-проспект профілактичних заходів. 2. Конспекти занять, зустрічей з клієнтами. 3. Рекламні листівки, стіннівки, буклети. 4. Аналіз у щоденнику.
ЗМ № 6 Основні види діяльності ЦСССДМ. Соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами
6.1-6.2. Соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді з особливими потребами. - Спостереження за СПД спеціалістів; формування навичок власного досвіду діяльності. - Розробка та моделювання впровадження реабілітаційних програм із соціальної адаптації та інтеграції молодих інвалідів у суспільство. - Соціальна допомога у відновленні соціальних функцій, морального, психічного та фізичного здоров’я дітей, молоді. - Організація дозвіллєвої діяльності, сприяння розширенню мережі соціальних контактів клієнтів. ІІ тиждень 1. Проект авторської соціально-педагогічної програми. 2. Сценарій дозвіллєвого заходу. 3. Карти соціальної допомоги. 4. Аналіз у щоденнику.
ЗМ № 7 Основні види діяльності ЦСССДМ. Соціальна підтримка дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах (діяльність за запитом)
7.1-7.2. Соціально-психологічна підтримка дітей та молоді, які потрапили в екстремальні ситуації. - Визначення основних проблем, з якими звертаються клієнти до спеціалістів. - Підбір можливого сценарію консультування з певної проблеми. - Моделювання діяльності спеціаліста з консультування (навчальне). - Спостереження за організацією форми професійного р - консультування. - Визначення специфічних особливостей консультування. - ІІІ тиждень   1. Аналіз ситуації та суті допомоги у щоденнику. 2. Проект діалогу з клієнтом.
ЗМ № 8 Ресурсна діяльність ЦСССДМ
8.1. Розвиток волонтерського руху як етап підготовки кадрів для соціальної сфери. - Ознайомлення із сучасним станом розвитку волонтерського руху в країні, місті, університеті. - Реалізація програми «Рівний-рівному» у шкільному, студентському середовищі. - Організація та проведення волонтерської акції з актуальної тематики. ІІІ тиждень 1. План проведення занять у «Школі волонтерів» на місяць. 2. План-проспект акції. 3. Звіт про результати акції. 4. Аналіз у щоденнику.
8.2. Функція фандрейзингу у діяльності ЦСССДМ. - Формування вміння організації різних видів соціальної допомоги нужденним категоріям населення (акції, консультування, гуманітарна допомога) - Організація діяльності з налагодження контактів з різними суспільними та державними інституціями, укладання угод про співпрацю: Управління у справах сім’ї та молоді, Служба у справах дітей; молодіжна громада навчальних закладів. - Пошук додаткових ресурсів для вирішення соціально-педагогічних завдань та проблем клієнтів. ІІІ тиждень 1. План-проспект менеджера соціально-педагогічної роботи. 2. Аналіз досвіду роботи ЦСССДМ.  
ЗМ № 9 Аналітична діяльність
9.1. Аналітична діяльність ЦСССДМ. - Ознайомлення із видами та формами обліково-статистичної звітності ЦСССДМ. - Вивчення та аналіз документації щодо соціальної роботи з різними групами клієнтів. - Аналіз документів, інформації про діяльність Державного центру соціальних служб для молоді. ІІІ тиждень 1. Форми статистичної звітності. 2. Зразки ведення документації. 3. Аналіз у щоденнику.
9.2. Аналіз результатів соціально-педагогічної практики в соціальних службах. - Узагальнення результатів власної практичної діяльності. - Підготовка та оформлення звітної документації. - Підготовка звіту про проходження практики. - Визначення з темою виступу на звітній конференції. ІІІ тиждень 1. Аналіз діяльності у щоденнику. 2. Звіт про результати педагогічної практики. 3. Характеристика студента-практиканта.
           

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)