АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОШОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Читайте также:
  1. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
  2. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
  3. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
  4. а) З основ законодавства України про культуру.
  5. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
  6. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
  7. Актуальні проблеми економічної безпеки України
  8. Актуальність проблеми надійності діючих систем криптографічного захисту інформації.
  9. Аналіз Закону України « Про державну службу»
  10. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
  11. Аналіз сучасного села як фактора соціального розвитку
  12. АРХЕОГРАФІЧНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра економічної теорії

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

 

З навчальної дисципліни «Макроекономіка»

Варіант № 10

 

 

 

Виконала:

студентка групи ФБДп-22

Жалдак Леся Олександрівна

 

Керівник:

Рябокінь Тарас Васильович,

старший викладач кафедри економічної теорії

 

 

Ірпінь-2013

ЗМІСТ

 

Стор.

 

1. Теоретична частина
2. Практична частина
2.1. Розрахункове завдання 1
2.2. Розрахункове завдання 2
2.3. Розрахункове завдання 3
2.4. Розрахункове завдання 4
2.5. Розрахункове завдання 5
2.6. Розрахункове завдання 6
2.7. Розрахункове завдання 7
2.8. Розрахункове завдання 8
3. Список використаних літературних джерел

 

Теоретична частина

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОШОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Головним завданням державної економічної політики є створення сприятливих умов для забезпечення стійкого економічного зростання з метою підвищення добробуту населення. Визначальну роль у реалізації цього завдання відіграє банківська система, яка через механізм грошово-кредитних відносин впливає на відтворювальні процеси в реальному секторі економіки. Нестабільність економічної ситуації в Україні ускладнює трансформаційні процеси в грошово-кредитній сфері і відповідно забезпечення потреб суб’єктів реального сектору в грошових ресурсах.

Грошово-кредитні відносини — це сукупність взаємозв’язків, пов’язаних з рухом грошових потоків, які виникають між різними суб’єктами фінансового ринку в процесі формування, розподілу, перерозподілу та використання вартості в грошовій формі на умовах поворотності та платності для забезпечення безперервності суспільного відтворення та економічного зростання.

Грошово-кредитні відносини України формуються як асиметрична ієрархія. Неузгодженість між діями НБУ та урядом обумовлена тим, що в країні не визначена єдина довгострокова стратегія розвитку, немає чітко визначених пріоритетів економічного зростання, не сформовано розуміння між представниками НБУ й уряду щодо інструментів та заходів, які необхідно використовувати для вирішення тих чи інших проблем. Взаємодія центрального банку й уряду необхідна і логічна, бо без цього неможливо досягти визначених загальноекономічних цілей держави. Грошово-кредитна політика центрального банку не повинна бути автономною, не бути відокремленою від розв’язання ключових соціально-економічних проблем держави.Центральний банк відіграє роль системоутворювального інституту, який через регулювання грошово-кредитних та валютних відносин впливає на відтворювальні процеси в реальному секторі економіки.

Дослідження особливостей реалізації грошово-кредитної політики в розвинутих країнах та країнах з перехідною економікою свідчить, що цілі та заходи грошово-кредитної політики центрального банку змінювались відповідно до тих завдань, які необхідно було розв’язувати на кожному окремому етапі розвитку. Для прискореного відновлення та модернізації реального сектору економіки після Другої світової війни центральні банки таких країн, як Франція, Великобританія, Німеччина, Японія, застосовували переважно прямі заходи впливу та забезпечували активну підтримку відновлювальним процесам через довгострокове рефінансування банків, надання пільгових кредитів, регулювання відсоткових ставок. Створення конкурентоспроможної економіки та розвиток фінансових ринків, спроможних акумулювати та перерозподіляти як короткострокові, так і довгострокові ресурси, дало можливість цим країнам зняти з центрального банку завдання щодо стимулювання економічного зростання, залишивши на ньому відповідальність лише за забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності, поступово перейти від прямих до ринкових інструментів грошово-кредитного регулювання.

Світова фінансова криза загострила проблеми і висвітлила всі структурні диспропорції, які роками накопичувалися в економіці України. Недооцінювання проблем реального сектору та банківської системи обумовило те, що вчасно не були прийняті попереджувальні заходи, які дали б можливість зменшити негативні наслідки світової фінансової кризи. Більше того, заходи, запроваджені НБУ протягом 2008 р., не були завжди досить виваженими й послідовними, що призвело до зниження довіри до банківської системи, відпливу вкладів з ділових банків, зниження їхніх можливостей щодо кредитування реальної економіки.

Сучасні проблеми розвитку грошового ринку в Україні переходять з площини інституційного становлення, пов'язаного з розвитком ринкового середовища, яке поступово стає все більш чутливим та прогнозованим для впливу ринкових методів регулювання в площину ринкового регулювання.

Отже, для підвищення впливу банківської системи на відтворювальні процеси слід удосконалити грошово-кредитну політику НБУ щодо формування та використання емісійного ресурсу. Доцільним є внесення змін у механізм формування пропозиції грошей, яку необхідно узгоджувати з існуючими пріоритетами в структурній політиці держави. Державні заходи стабілізації грошового ринку в перехідній економіці України мають поєднувати довгострокове, стабілізаційне, а також тактичне або короткострокове регулювання. Стабілізаційне регулювання виходить за сферу компетенції НБУ і може реалізовуватися у складі урядових програм та має узгоджуватися із заходами бюджетно-фіскальної та валютно-курсової політики.

 

 


 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)