АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Епідуральна анестезія

Читайте также:
  1. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
  2. Знеболюючі засоби.
  3. Зовнішній дифузний отит
  4. Класифікація пошкоджень обличчя
  5. Переміщення пацієнта за допомогою підкладної пелюшки до краю ліжка (виконується вдвох).
  6. Протипоказані комбінації: флоктафенін, сультоприд, інгібітори моноамін оксидази (за виключенням інгібіторів МАО-В).
  7. Словник термінів
  8. Спеціалізована допомога
  9. Стоматологічна клініка

Техніка виконання пункції епідурального простору стандартна.

Після катетеризації епідурального простору обов’язкове виконання аспіраційної проби з відміткою у протоколі анестезії.

Для епідуральної анестезії використовують 18–20 мл розчинів місцевих анестетиків: бупівакаїн 0,5%, ропівакаїн 0,75%та лідокаїн 2%. Використання ропівакаїну більш безпечне ніж бупівакаїну.

Введення анестетика проводять переривчасто по 5 мл з паузами між введеннями до 1 хв та проведенням аспіраційної проби. За такої методики розвиток адекватної анестезії, як правило, наступає через 10 – 15 хв.

Для поліпшення якості аналгезії можливе додавання до розчину місцевого анестетика 100 мкг фентанілу, а після народження дитини для ефективної післяопераційної аналгезії можливо епідуральне введення – мг морфіну.

 


Додаток 5

Час(хв.)
Рівень свідомості (+так; - ні)            
Артеріальний тиск (мм.рт.ст)            
Пульс (уд./хв.)            
SpO2 (%)            
Частота дихання (за хв)            
Кровотеча (+ так; - ні)            
Щільність матки (Щ - щільна, М - м’яка)            
Масаж матки (+ так; - ні)            
Біль за ВАШ (від 0 -10)            
Лікарські призначення (додатково до карти інтенсивного спостереження)            
Підпис анестезіолога/анестезистки, Акушер-гінеколога/акушерки            

 

Час (години) 1,5
Артеріальний тиск (мм.рт.ст.)              
Пульс (уд./хв.)              
Температура, °C              
Частота дихання (за хв)              
Крововтрата (мл)              
Щільність матки (Щ - щільна, М - м’яка)              
Масаж матки (+ так; - ні)              
Біль за ВАШ (від 0 -10)              
Діурез, мл              
Лікарські призначення (додатково до карти інтенсивного спостереження)              
Підпис акушера-гінеколога/ Акушерки              

 
Додаток 6

ЕПІКРИЗ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ

Прізвище, ім’я, по батькові:_______________________________________________Вік:_______

Дата народження:_____________________________

Адреса:______________________________________

Дата операції кесарева розтину: [_]_]/[_]_]/20[_]_]

Дата виписки:_______________________________

Дата   Розтин матки
Вагітність № _____   В нижньому сегменті поперечний  
Пологи № _____   Корпоральний  
Передчасні (до 37 тижнів)   Інше ____________________________________ Профілактика інфекції Препарат, доза Кратність ___________________________________
Термінові (37-42 тижнів)  
Після 42 тижнів   Ушивання розтину матки
Плановий кесарів розтин   Шовний матеріал ___________________________  
Ургентний кесарів розтин Категорія ургентності: 1, 2, 3     Однорядний шов  
Показання __________________________________________ Дворядний шов  
  Загальна крововтрата
500 – 999 мл >1000 мл  
Анестезія Загальна     Переливання  
      плазми  
      еритроцитарної маси  
Спінальна     Мати переведено до:
Епідуральна    
Інше ___________________________ Післяпологової палати разом з дитиною (дітьми)  
    Післяпологової палати саму  
  Ускладнення Палати інтенсивної терапії  
Кровотеча     Іншого закладу  
Інше _________________________________________   Призначені медикаменти
Гістеректомія, уточніть _________________________________   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Інші втручання _________________________________  
Тривалість операції    
                 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)