АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перебіг післяопераційного періоду

Читайте также:
 1. Визначення понять “інфекція” та “інфекційний процес”. Характерні ознаки і періоди перебігу інфекційної хвороби
 2. Визначте, чи можна вважати поведінку Антонечка ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
 3. Виникнення і перебіг АГ тісно пов'язані з наявністю факторів ризику.
 4. Г) з робочого періоду, упродовж якого продукт перебуває у процесі виготовлення, та часу перерв у цьому процесі.
 5. Економіка періоду імперії
 6. Економіка періоду республіки
 7. Економіка періоду світової кризи
 8. ЗАГАЛЬНІ Особливості транспортної системи періоду інтенсивного розвитку (ХХ ст.)
 9. Історіографія повоєнного періоду української історії
 10. ІУ. За клінічним перебігом
 11. Клінічний перебіг шоку
 12. Конституції радянського періоду

 

Тривалість перебування в стаціонарі Температура тіла породіллі ≥ 37,6º С пізніше 48 годин після операції Призначення антибіотків більше однієї доби Дренування черевної порожнини Інфекція рани Кюретаж матки

Коментар______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клінічний діагноз:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ускладнення _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ Інші втручання __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації по плануванню сім’ї_____________________________________________________________________________________

Акушер-гінеколог:__________________________________________Підпис______________


       
   
Додаток 7
 
 

Типи розрізів та ушивання тканин при різних техніках КР(Бібліотека репродуктивного здоров’я, ВООЗ) Додаток 8

 

 

Техніка Розріз Ушивання Інше
Шкіра Підшкірна клітковина Апоневроз Прямі м’язи Очеревина Матка Матка Очеревина Апоневроз Підшкірна клітковина Шкіра
За Пфанненштилем · поперечний · гострий Не уточнено · поперечний гострийвідокремлення м’язів від апоневрозу Не уточнено · поздовжній гострий · поперечний · нижній сегмент · дворядний · безперервний шов · ушивання обох листків · безперервний шов · безперервний або окремі шви Не уточнено · окремі шви або безперервний внутрішньошкірний шов  
За Пелозі · поперечний · гострий · електрокоагуляція · поперечний · електрокоагуляція · поперечний тупий метод розведення · тупий метод розведення · поперечний · нижній сегмент · тупий або гострий метод розведення · однорядний · безперервний шов · не ушивається · безперервний шов · окремі шви за показаннями клеми Мішеля · сечовий міхур не опускається донизу · спонтанне народження плаценти
За Джоел-Кохен · поперечний · гострий вище, ніж за Пфанненштилем розріз у середині, потім тупе розведення разом з апоневрозом · розріз у середині, потім тупе розведення разом з підшкірною. клітковиною тупий метод розведення · тупий метод розведення · поперечний · нижній сегмент · тупий метод розведення · окремі шви · не ушивається · безперервний шов Не уточнено Не уточнено · сечовий міхур опускається донизу  
За Місгав-Ладах · поперечний · гострий вище, ніж за Пфанненштилем Не уточнено · сліпий метод розведення кінчиками частково відкритих ножиць Не уточнено · тупий метод розведення · поперечний · нижній сегмент · тупий метод розведення · однорядний · безперервний шов · не ушивається · безперервний шов Не уточнено · два-три матрацних шва · плацента видаляється рукою · матка виводиться в рану для ушивання
Модифікований Місгав- Ладах · поперечний · гострий · вище, ніж за Пфанненштилем може бути на рівні Пфанненштиля з косметичних причин Не уточнено · сліпий метод розведення кінчиками частково відкритих ножиць Не уточнено вісцеральна очеревина не розтинається · поперечний · нижній сегмент · тупий метод розведення · однорядний безперервний шов без перекиду або · дворядний безперервний шов без перекиду   · не ушивається · безперервний шов Не уточнено · підшкірний шов або різні методики ушивання  
Вертикальний · вертикальний · гострий · вертикальний · гострий · вертикальний · гострий тупий або гострий метод розведення · поздовжній · гострий · поперечний · нижній сегмент · тупий або гострий метод розведення · однорядний або дворядний · безперервний або окремі шви · ушивання обох листків · безперервний шов · безперервний або окремі шви · окремі шви · окремі шви або безперервний шов · сечовий міхур опускається донизу

 Примітка:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)