АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Список літератури рекомендованої літератури

Читайте также:
 1. IV. Список использованнЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
 2. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. Аналіз наукової літератури
 4. Библиографический список
 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 7. Библиографический список
 8. Библиографический список
 9. Библиографический список
 10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 11. Библиографический список
 12. Библиографический список

 

28. .Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001

29. Антонович В. Раскопки в стране древлян. — М., 1983.

30. Антонович Д. Українська культура. — К., 1993.

31. Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры конца ХІХ — начала ХХ века. — К., 1986.

32. Асєєв Ю. Архітектура Київської Русі. — К., 1969.

33. Асєєв Ю. Мистецтво Київської Русі. — К.: Либідь, 1989.

34. Асєєв Ю. Мистецтво стародавнього Києва. — К., 1969.

35. Асєєв Ю. Шедеври світової архітектури. — К., 1982.

36. Баран В. Черняхівська культура. — К., 1981.

37. Білецький П. Нариси з історії українського мистецтва. — К.: Вища шк., 1981.

38. Білецький П. У контексті світового авангарду. — К., 1990.

39. Білецький П. Українське мистецтво ІІ половини ХVII–ХVIII ст. — К., 1981.

40. Білецький П. Український портретний живопис ХVII–ХVIII ст. К., 1969.

41. Бокань В. Історія культури України у запитаннях і відповідях. — К., 1993.

42. .Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., 1998.

43. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001

44. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988.

45. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. — К., 1992.

46. Верстюк В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. — К., 1995.

47. Видатні постаті України. — К.: МАУП, Книжкова палата України, 2004.

48. Висоцький С. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. — К., 1998.

49. Говдя П. Українське мистецтво ІІ половини ХІХ — поч. ХХ ст. — К., 1964.

50. Гординський С. Українські художники в Канаді. — К., 1991.

51. Горський В. Історія української філософії. — К., 1996.

52. Греченко В. та ін. Історія світової та української культури. — К.:

53. Грищенко В. Культура епохи Просвітництва. — К., 1994.

54. Грушевський М. Духовна Україна. — К., 1994.

55. Грушевський М. Історія України-Руси: У 10 т. — К., 1990—1996.

56. Гурбик А. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні. — К., 1998.

57. Енциклопедія українознавства: У 6 т. — Л., 1996.

58. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І. Цехмістро та ін. — К.: Центр навчальної літератури, 200359. Єремеєв І. Герби гетьманів України. — К., 1998.

60. Єфименко В. Культура Середньовіччя. Культура Відродження. — К., 1994.

61. Жолтовський П. Монументальний живопис на Україні ХVII–ХVIIІ ст. — К., 1988.

62. Жолтовський П. Художнє життя в Україні ХVI–ХVII ст. — К.,1983.

63. Жулинський М. Із забуття в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). – К., 1990.

64. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVI–ХVII ст. — Львів, 1971.

65. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. — К., 1989.

66. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. — К., 1988.

67. Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм. — М., 1988.

68. Ісаєвич Л. Братства та їх роль в розвитку української культури ХIV–ХVII ст. — К., 1966.

69. Ісаєвич Л. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. — Львів, 1983.

70. Історія світової культури. — К., 1999.

71. Історія та теорія світової та вітчизняної культури. — К., 1993.

72. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. — К.:Либідь, 1994.

73. Історія української культури / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. — К.: Вища шк., 2000.

74. Історія Української культури. Т. 1 / За ред. П. Толочка. — К., 2002.

75. Історія української та зарубіжної культури. — К., 1999.

76. Карпенко М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий української держави. — Суми, 1999.

77. Киреевский И.Р. Мифы древних славян. – Х, 2006.

78. Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1990.

79. Кононенко П. П. Українознавство. — К., 1996.

80. Корінний М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. — К., 2000.

81. Красильников О. Історія українського театру ХХ століття. — К., 1999.

82. Краснодембський З. На постмодерністських роздоріжжях культури. — К., 2000.

83. Крип’якевич І. Історія української культури. — К., 1999.

84. Крип’якевич І. П. Історія української культури. — К., 1993.

‡агрузка...

85. Куликова И. У истоков модернизма. — М., 1980.

86. Культура і побут населення України. — К., 1991.

87. Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы ХVІІI–ХIХ вв. — М., 1990.

88. Культура українського народу. – К., 1994.

89. Культурна політика України. – К., 1995.

90. Культурне Відродження в Україні. — Львів, 1993.

91. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. Посібн. / М.М. Закович, І.Я. Зязюн, О.М.Семашко та ін..; За ред.. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2007.

92. Ліндсей Д. Коротка історія культури від доісторичних часів до доби Відродження. — К., 1995.

93. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. — К., 1994.

94. Лобас В. Українська і зарубіжна культура ХХ століття — К.: Знання, 2002.

95. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.

96. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.

97. Лозко Т. Українське народознавство. — К., 1995.

98. Лозовий О. Основи художньої культури. — Харків, 1997.

99. Лотман Ю. Беседы о культуре. — М., 1994.

100. Макаров А. Світло українського бароко. — К.: Либідь, 1994.

101. Мерцалова М. Костюм разных времён и народов. – В 2 т. – М, 1996.

102. Мєднікова Г. Українська і зарубіжна культура ХХ століття. — К.:Знання, 2002.

103. Мистецтво і етнос. Культурологічний аспект. — К., 1991.

104. Мистецтво, фольклор та етнографія слов’янського народу. — К., 1993.

105. Мистецтво, фольклор та етнографія словянського народу. — К., 1993.

106. Митці в українській діаспорі. — К., 1997.

107. Митці України: Енциклопедичний довідник. — К., 1992.

108. Мицик В. Хто заснував трипільську культуру? // Українська культура. — 2002. — № 2.

109. Міфи України. За кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях» / Пер. Ю.Буряка. – К.: Довіра, 2003.

110. Мойсеїв І. Храм української культури. — К., 1998.

111. Моця О., Ричка Г. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.

112. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. — К., 1994.

113. Наулко В. Культура і побут населення України. — К., 1993.

114. Ничкало С. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. — К., 1999.

115. Овсійчук В. Українське мистецтво ХVI — першої половини ХVIІІ ст. К., 1985.

116. Огієнко І. Українська культура. — К.: Абріс, 1993.

117. Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети «Урядовий кур’єр». – 1999. – 6 травня.

118. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. — К.: Наук. думка, 1994.

119. Плачинда С. Міфи і легенди Давньої України. — К., 1997.

120. Позінкевич Р. Освіта в системі культури. — Луцьк, 2000.

121. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. — К., 2000.

122. Поліщук Є. Історія культури: Короткий довідник. — К., 2000.

123. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: У 2 т. — К., 1992.

124. Попович М. Нарис історії культури України. — К.: Артек, 1999.

125. Попович М. Нариси історії культури України. — К., 1998.

126. Постмодерн в философии, науке, культуре. — Харьков, 2000.

127. Рубан В. Український портретний живопис другої половини ХІХ — початку ХХ ст. — К., 1986.

128. Семчишин Я. Тисяча років української культури. — Львів, 1993.

129. Січинський В. Чужинці про Україну. — К., 1992.

130. Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период. — К., 1999.

131. Станко В. Історія первісного суспільства. — К., 1999.

132. Степовик Д. Українська графіка ХVI–ХVIІІ ст. — К., 1982.

133. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. — Львів, 1992.

134. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. — К., 1993.

135. Україна крізь віки: У 15 т. — К., 1996.

136. Українська культура: історія і сучасність. — Львів, 1994.

137. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. — К., 1993.

138. Українська та зарубіжна культура / За ред. М. Заковича. — К.: т. Знання, 2000.

139. Українська та зарубіжна культура. — К., 2000.

140. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ — початку ХХ ст. К., 2000.

141. Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. — Харків, 1993.

142. Ушкалов Л. Світ українського бароко. — Харків, 1994.

143. Фартушний А. Українська культура. — Львів: Світ, 2000.

144. Федас Й. Український народний вертеп. — К., 1987.

145. Хижняк З. Києво-Могилянська академія. — К., 1988.

146. Хименко В. Українська і світова культура. — К.: Україна, 2002.

147. Цапенко М. П. З історії шукань національного стилю в архітектурі України. — К., 1959.

148. Черепанова С. та ін. Українська культура: історія і сучасність. — Львів: Світ, 1994.

149. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. — К.: Знання-Прес,2002.

150. Шейко В. та ін. Історія української художньої культури. — Харків: Ранок, 2003.

151. Щербаківський В. Українське мистецтво. — К.: Знання, 1999.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. — К.: Либідь, 1993


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)