АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 2: Трипільська культура на території України

Читайте также:
 1. II. Культура и экономика.
 2. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 3. VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА США
 4. а) З основ законодавства України про культуру.
 5. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 6. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 7. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 8. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 9. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 10. Арганізацыйная культура бібліятэкі.
 11. АРХЕОГРАФІЧНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 12. Археологічні пам’ятки території.

Тема 1: Витоки української культури

1. Первісна культура на території сучасної України: матеріальна та духовна сфери. Піктографія. Первісні вірування як ранні форми культури.

2. Матеріальна та духовна культура кочових племен на території України (кіммерійці, скіфи,сармати).

3. Заснування грецьких міст-держав та їх внесок в розвиток культури місцевого населення. Українські землі в працях Геродота.

Література:

1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001

2. Антонович Д. Українська культура. — К., 1993.

3. Асєєв Ю. Архітектура Київської Русі. — К., 1969.

4. Білецький П. Нариси з історії українського мистецтва. — К.: Вища шк., 1981.

5. Бокань В. Історія культури України у запитаннях і відповідях. — К., 1993.

6. .Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., 1998.

7. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001

8. Греченко В. та ін. Історія світової та української культури. — К.:

9. Грищенко В. Культура епохи Просвітництва. — К., 1994.

10. Енциклопедія українознавства: У 6 т. — Л., 1996.

11. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І. Цехмістро та ін. — К.: Центр навчальної літератури, 2003

12. Історія світової культури. — К., 1999.

13. Історія та теорія світової та вітчизняної культури. — К., 1993.

14. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. — К.:Либідь, 1994.

15. Історія української культури / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. — К.: Вища шк., 2000.

16. Історія Української культури. Т. 1 / За ред. П. Толочка. — К., 2002.

17. Історія української та зарубіжної культури. — К., 1999.

18. Корінний М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. — К., 2000.

19. Крип’якевич І. Історія української культури. — К., 1999.

20. Крип’якевич І. П. Історія української культури. — К., 1993.

21. Культура і побут населення України. — К., 1991.

22. Культура українського народу. – К., 1994.

23. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. Посібн. / М.М. Закович, І.Я. Зязюн, О.М.Семашко та ін..; За ред.. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2007.

24. Ліндсей Д. Коротка історія культури від доісторичних часів до доби Відродження. — К., 1995.25. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.

26. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.

27. Лозовий О. Основи художньої культури. — Харків, 1997.


Тема 2: Трипільська культура на території України

1. Феномен трипільської культури: версії походження та історична доля.

2. Розвиток матеріальної культури трипільців.

3. Особливості трипільського мистецтва.

 

Література:

1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001

2. Антонович Д. Українська культура. — К., 1993.

3. Асєєв Ю. Архітектура Київської Русі. — К., 1969.

4. Білецький П. Нариси з історії українського мистецтва. — К.: Вища шк., 1981.

5. Бокань В. Історія культури України у запитаннях і відповідях. — К., 1993.

6. .Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., 1998.

7. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001

8. Греченко В. та ін. Історія світової та української культури. — К.:

9. Грищенко В. Культура епохи Просвітництва. — К., 1994.

10. Енциклопедія українознавства: У 6 т. — Л., 1996.

11. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І. Цехмістро та ін. — К.: Центр навчальної літератури, 2003

12. Історія світової культури. — К., 1999.

13. Історія та теорія світової та вітчизняної культури. — К., 1993.

14. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. — К.:Либідь, 1994.

15. Історія української культури / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. — К.: Вища шк., 2000.

16. Історія Української культури. Т. 1 / За ред. П. Толочка. — К., 2002.

17. Історія української та зарубіжної культури. — К., 1999.

18. Корінний М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. — К., 2000.

19. Крип’якевич І. Історія української культури. — К., 1999.

20. Крип’якевич І. П. Історія української культури. — К., 1993.

21. Культура і побут населення України. — К., 1991.

‡агрузка...

22. Культура українського народу. – К., 1994.

23. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. Посібн. / М.М. Закович, І.Я. Зязюн, О.М.Семашко та ін..; За ред.. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2007.

24. Ліндсей Д. Коротка історія культури від доісторичних часів до доби Відродження. — К., 1995.

25. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.

26. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.

27. Лозовий О. Основи художньої культури. — Харків, 1997.

 


Тема 3: Стародавня культура східних слов’ян

1. Джерела вивчення культури стародавніх слов’ян.

2. Давні слов’яни як частина індоєвропейських племен. Пам’ят­ки черняхівської, зарубинецької культур. Поляни, древляни, венеди, радимичі, сіверці, хорвати, волиняни, дреговичі та ін.

3. Особливості матеріальної культури та способу життя стародавніх слов’ян (поселення, житло, ремесла, одяг, їжа).

 

Література:

 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001
 2. Антонович Д. Українська культура. — К., 1993.
 3. Асєєв Ю. Архітектура Київської Русі. — К., 1969.
 4. Білецький П. Нариси з історії українського мистецтва. — К.: Вища шк., 1981.
 5. Бокань В. Історія культури України у запитаннях і відповідях. — К., 1993.
 6. .Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., 1998.
 7. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. — К., МАУП, 2001
 8. Греченко В. та ін. Історія світової та української культури. — К.:
 9. Грищенко В. Культура епохи Просвітництва. — К., 1994.
 10. Енциклопедія українознавства: У 6 т. — Л., 1996.
 11. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І. Цехмістро та ін. — К.: Центр навчальної літератури, 2003
 12. Історія світової культури. — К., 1999.
 13. Історія та теорія світової та вітчизняної культури. — К., 1993.
 14. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. — К.:Либідь, 1994.
 15. Історія української культури / За ред. С. Клапчука, В. Остафійчука. — К.: Вища шк., 2000.
 16. Історія Української культури. Т. 1 / За ред. П. Толочка. — К., 2002.
 17. Історія української та зарубіжної культури. — К., 1999.
 18. Корінний М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. — К., 2000.
 19. Крип’якевич І. Історія української культури. — К., 1999.
 20. Крип’якевич І. П. Історія української культури. — К., 1993.
 21. Культура і побут населення України. — К., 1991.
 22. Культура українського народу. – К., 1994.
 23. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. Посібн. / М.М. Закович, І.Я. Зязюн, О.М.Семашко та ін..; За ред.. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2007.
 24. Ліндсей Д. Коротка історія культури від доісторичних часів до доби Відродження. — К., 1995.
 25. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.
 26. Лобас В. Українська і зарубіжна культура. — К., 2000.
 27. Лозовий О. Основи художньої культури. — Харків, 1997.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)