АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Віра в спільне походження і кровну спорідненість з певним видом тварин чи рослин

Читайте также:
 1. Аналіз знань дітей про рослини
 2. Блок 8-14. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ.
 3. Боги, живі істоти та рослини
 4. В1.1 Основні історіософські концепції походження українського народу.
 5. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин при виявленні інфекційних захворювань
 6. Виробнича програма по рослинництву СК «Агробізнес»
 7. Вміст цукру в крові людини і деяких тварин
 8. Домашні тварини в українських звичаях і обрядах
 9. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва
 10. Економічні потреби, їх характеристика та походження. Закон зростання потреб
 11. З) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку.

Вюрмський період

46. Вкажіть, перший льодовиковий період в історії Землі Дунай

47. Вкажіть, гюнц, міндель, рисс – що це за періоди? Льодовикові періоди в плейстоцені

48. Вкажіть, хто такий М.Ф.Веклич ? український геолог-четвертинник

49. Вкажіть, що таке палеоліт? Стародавній камяний вік

50. Вкажіть, що таке мезоліт? Середній камяний вік

51. Вкажіть, що таке неоліт? Новий камяний вік

52. Вкажіть, як інакше ще називається четвертинний період в геології?антропоген

53. Вкажіть, що таке фратрії? Два роди в межах одного племені

54. Вкажіть, фетишизм – це віра ? в надприродні властивості певних предметів

55. Вкажіть, в які роки тривав третинний період? 65-3 мле р тому

56. Вкажіть, скільки часу триває четвертинний період ? 3 млн р тому

57. Вкажіть, що по-грецьки означає “палеос” ? давній

58. Вкажіть, тотемізм – це ?

Віра в існування тісного зв’язку між родом, фратрією, плем’ям чи іншого типу родичів з їх тотемом, яким могла бути тварина, рідше – рослина чи предмет.

Віра в спільне походження і кровну спорідненість з певним видом тварин чи рослин

59. Вкажіть, що таке соціогенез? Прцес виникнення і формування людського суспілства

60. Вкажіть, що означає локомоція ? перемішення людини і просторі

61. Вкажіть, хто такі неоантропи ? людина сучасного фізичного типу

62. Вкажіть, хто такі пітекантропи? Найдавніші люди в Пд-Сх Азії

63. Вкажіть, що по-грецьки означає “пітекос” ? мавпа

64. Вкажіть, що по-грецьки означає “антропос” ? людина

65. Вкажіть, хто такі синантропи? Китайська людина

66. Вкажіть, що таке кувада? Звичай демонструвати батьком своєї участі в народженні дитини

67. Вкажіть, що таке остеологія? Розділ антропоогії, що вивчає будову кісток давньої і сучасної людини

68. Вкажіть, що означає ойкумена? Населена земля

69. Вкажіть, хто такі рамапітеки? Викопні мавпи кінця третинного періоду в Індії

70. Вкажіть, що означає “Рама” в слові рамапитек? Рама-індійський герой народного епосу

71. Вкажіть, що таке популяція? Один біологічний вид, що займає певну територію і має спільний генофонд

72. Вкажіть, що означає “австралос” у слові австралопітек? південний

73. Вкажіть, хто такі австралопітеки? Найбільш ранні представники гомінідів Африці74. Вкажіть, в які роки існували австралопітеки ? 5-2 млн р тому

75. Вкажіть, анімізм – це ? віра в існування душі і духів

76. Вкажіть, що таке антропогенез? Поява і розвиток фізичного вигляду людини

77. Вкажіть, що таке артефакт ? предмет, що має штучне походження

78. Вкажіть, хто такі гомініди? Представники людини людських

79. Вкажіть, хто такі дріопітеки? Викопні людиноподібні мавпи

80. Вкажіть, коли жили дріопітеки? 23-10 млн р тому

81. Вкажіть, що таке екзогамія? Заборона шлюбних стосунків в межах роду

82. Вкажіть, що таке ініціації? Обряди посвячення молоді в дорослий стан

83. Вкажіть, що вивчає наука етологія? Поведінку тварин у природних умовах їхнього існування

84. Вкажіть, що вивчає краніологія? Розділ антропології, що вивчає будову черепа людини

85. Вкажіть, хто такі кроманьйонці? Неоантропи, що існували переважно на території Зх.Європи

86. Вкажіть, що таке ендогамія? Шлюбні стосунки лише всередині однієї групи людей(племені)

87. Вкажіть, що таке епікантус? Шкірна складна біля внутрішнього кута ока представників монголоїдних рас

88. Вкажіть, коли була опублікована книга Ернста Геккеля “Натуральна історія світобудови”? 1868 р.

89. Вкажіть роки життя Ернста Геккеля? 1834-1919рр

90. Вкажіть, хто був автором гіпотези походження людства внаслідок геомагнітної інверсії? Г. Матюшин

91. Вкажіть, хто запропонував термін “планетарна людина”? Говард Парсон, американський філософ

92. Вкажіть, коли була опублікована праця Ч.Дарвіна “Походження людини і статевий добір” 1871 р.

93. Вкажіть, коли у Східній Африці з’явилися проконсули?
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)