АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика фізичної праці

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 4. А. Понятие и общая характеристика рентных договоров
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 7. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 8. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 9. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 10. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния объекта исследования
 11. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 12. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.

Праця відзначається значною різноманітністю. За характером роботиїї можна поділити на три основні види: фізична праця, механізовані фор-ми фізичної праці і розумова праця.

Доля фізичної і психічної складових у різних видах трудової діяль-ності неоднакова: під час фізичної праці переважає м'язова діяльність, апід час розумової - психічна. Але жоден з видів діяльності не відбуваєть-ся без її регулювання центральною нервовою системою.

Під фізичною працею розуміють виконання людиною енергетичнихфункцій у виробничій системі. Ця праця вимагає значної м'язової актив-ності. За характером роботи м'язів фізична робота поділяється на динамі-чну і статичну. Динамічна робота здійснюється при переміщенні тіла лю-дини, її рук, ніг, пальців у просторі, статична - при утриманні вантажу,при виконанні роботи стоячи або сидячи.

Особливістю статичної роботи є її виражена втомлювальна дія, щозумовлена довготривалим скороченням і напруженням м' язів, безперерв-ним збудженням нервових центрів, в той час як динамічна робота харак-теризується ритмічним скорочення м' язів, що сприяє повноцінному їхкровопостачанню і газообміну, почерговим збудженням і гальмуваннянервових центрів, що регулюють діяльність м'язів, що, у свою чергу, при-зводить до меншої втомленості.

Динамічну фізичну роботу, за якої задіяні більше 2/3 м'язів людини,прийнято називати загальною, при участі в роботі від 2/3 до 1/3 м'язів(тулуба або рук чи ніг) - регіональною, при участі в роботі менше 1/3 м'я-зів (наприклад, набір тексту на комп'ютері) - локальною.

Категорії і характеристики робіт.

Фізичні навантаження стимулюють роботу серцево-судинної та диха-льної систем. При цьому відбувається витрата енергії. За величиною зага-льних енерговитрат організму фізичні роботи поділяються на легкі (до 150Акал/година), середньої важкості (від 151 до 250 Акал/година) та важкі(понад 250 Акал/година). В свою чергу легка робота поділяється на І-а - 90-120 Акал/година і І-б - 121 - 150 Акал/година, а робота середньої важкості -на ІІ-а - 151 - 200 Акал/година та ІІ-б - 200-250 Акал/година(ДСН 3.3.6.042-99). Категорії і характер робіт наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Категорії робіт Характеристика робіт
Легка -1 Роботи, які виконуються сидячи, стоячи або пов'язані зходінням, але не вимагають фізичних зусиль
Середньоїважкості - ІІ-а Роботи, які постійно виконуються ходячи, а такожвиконуються сидячи або стоячи, але не вимагаютьпереміщення вантажів
Середньоїважкості - ІІ-б Роботи, які пов'язані з ходінням і переміщеннямвантажів до 10 кг
  Важка - ІІІ Роботи, які пов'язані з систематичним напруженням, по-стійним переміщенням і перенесенням (понад 10 кг) ва-нтажів

 Механізовані форми фізичної праці виконуються людиною-оператором, їх здійснення забезпечується поєднанням фізичних і розумо-вих функцій.

Діяльність людини-оператора може відбуватися як у штатних (дете-рмінованих), так і позаштатних (недетермінованих) обставинах.

При детермінованих обставинах працюючому заздалегідь відомі ал-горитми дій, він керується відповідними правилами, інструкціями, пра-цює за жорстким технологічним графіком. У недетермінованих обстави-нах можливі збої у технологічному процесі, неполадки у роботі устатку-вання та ін., які усуваються за відповідними інструкціями.

Операторська діяльність має кілька типів спеціалізації:

оператор-технолог безпосередньо включений до технологічногопроцесу, працює в основному режимі обслуговування технологічногопроцесу, здійснює переважно виконавські дії, чітко дотримуючись ін-струкцій, які, як правило, охоплюють увесь набір ситуацій і рішень. Цеоператор автоматичних ліній, технологічних процесів тощо;

оператор-маніпулятор (машиніст), основну роль у діяльностіякого відіграють механізми сенсомоторної регуляції (виконання дій) і,меншою мірою, понятійного та образного мислення. Основні функціїмашиніста - управління окремими машинами і механізмами;

оператор-спостерігач, контролер, у діяльності якого переважаєсприйняття та осмислення інформації. Виконання його функцій значноюмірою забезпечує апарат понятійного мислення і досвід, закладений в обра-зно-концептуальних моделях. Фізична робота в діяльності оператора-спостерігача відіграє незначну роль. Прикладами даного типу спеціалізаціїє праця диспетчера енергетичної або транспортної системи.

‡агрузка...

Розумова праця людини, на відміну від фізичної, супроводжуєтьсяменшими витратами енергетичних запасів (витрати енергії складають від2500 до 3000 Ккал на добу), але це не означає, що вона є легкою. Розумо-ва праця забезпечується активністю головного мозку - під час розумовоїдіяльності значно активуються аналітичні та синтетичні функції центра-льної нервової системи, ускладнюється прийом і переробка інформації,виникають функціональні зв'язки між окремими нервовими центрами,нові комплекси умовних рефлексів, зростає роль уваги, пам'яті, зоровогота слухового аналізаторів.

Інтенсивна розумова праця викликає значне зростання потреб мозку вкисні. Будь-яка розумова діяльність супроводжується певним нервово-психічним напруженням, малорухливістю, вимушеною позою тощо.

Розумова праця характеризується напруженістю, яка визначаєтьсяобсягом інформаційного навантаження.

До розумової діяльності належать деякі види операторської праці,праця керівників виробничих процесів, творча працю, праця слідчих, су-ддів, лікарів, викладачів, тощо. Операторська праця відрізняється підви-щеною відповідальністю та високою нервово-емоційною напругою. Пра-ця керівників визначається надмірним зростанням обсягу інформації,дефіцитом часу для її опрацювання, високою особистою відповідальніс-тю за прийняті рішення, періодичним виникненням конфліктних ситуа-цій. Творча праця вимагає значного об'єму пам'яті, уваги, нервово-емоційної напруги. Праця викладача, лікаря, юриста - це постійний кон-такт з людьми, підвищена відповідальність, дефіцит часу та уваги дляприйняття рішення, що зумовлює значну нервово-емоційну напругу.Праця міліціонера за своїми ознаками дуже близька до операторськоїпраці і праці викладача, але її відрізняє високий рівень небезпеки.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)