АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Регіональна статистика зайнятості та безробіття населення

Читайте также:
 1. Безробіття населення: види, структура, причини
 2. Безробіття та зайнятість
 3. Види безробіття
 4. Вопрос 5. Статистика специальной педагогики
 5. Вразливі групи населення. Необхідна допомога
 6. Глава 11. Статистика макроэкономических расчетов и система национальных счетов
 7. Глава 12. Статистика валового внутреннего продукта и национального дохода
 8. Глава 27. Статистика стоимости труда
 9. Глава 35. Статистика инноваций
 10. Глава 50. Статистика внешнеэкономических связей и задачи статистики
 11. Глава 55. Статистика эффективности общественного производства
 12. Державна регіональна політика.

Примітка: напередодні вивчення питання викладач дає завдання студентам повторити відповідний матеріал з дисципліни "Економічна статистика".

 

 

Населення кожної країни врезультаті своєї діяльності задовольняє власні та суспільні потреби. Залучення населення в суспільне виробництво характеризує його зайнятість і тільки певна частина населення приймає участь у суспільному виробництві.

З точки зору участі у виробничому процесі населення поділяється на групи:

- до працездатного віку (підлітки до 16 років);

- працездатного віку (жінки 15-54, чоловіки 16-59 років);

- після працездатного віку (особи пенсійного віку)

З урахуванням віку і працездатності вирізняють дві категорії населення: працездатне населення у працездатному віці та працююче населення у поза працездатному віці. В сумі чисельність цих двох категорій населення становить трудові ресурси.

Схематично це буде виглядатитаким чином:

 

Аналіз виробничої діяльності регіонів необхідно розпочинати з формування трудових ресурсів яке

складається з економічно активного та економічно

неактивного населення

Економічне активне населення включає зайнятих та безробітних

Облік та розрахунок економічно активного населення здійснюється державною статистикою за двома методологіями: згідно з діючим законодавством за методологією міжнародної організації праці (МОП) Методології різняться за рахунок:

- визначення межі працездатного населення. Законодавчо встановлено 16-54 (59 років), а за методологією МОП враховується вік 15-70 років включно:

- складовими економічно активного та неактивного населення.

Згідно із Законом України "Про зайнятість населення" категорія учнів та студентів денної форми навчання в працездатному віці відноситься до зайнятих, а за методологією МОП вважається економічно неактивним населенням.

За Законом в Україні до зайнятого населення належать такі категорії постійного населення:

- працюючі за наймом(особи, які зайняті на умовах повного або неповного робочого часу на підприємствах, організаціях, установах і працюють за заробітну плату);

- самозайняте населення - особи, які самостійно забезпечують себе роботою і працюють заради прибутку чи сімейного доходу: підприємці, зайняті індивідуальною діяльністю, фермери та члени їх сімей, тощо.- виконуючі державніобов'язки (обрані, призначені та громадські оплачувані обов'язки;

- зайняті на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ;

- учні та студенти в працездатному віці.

Складовою економічно активного населення є категорія безробітних. Майже кожна країна має своє тлумачення цієї категорії.

Згідно Закону України "Про зайнятість населення" до категорії безробітних відносять працездатних чоловіків у віці 16-59 років та жінок 16-54 років включно, які не мають заробітку або інших, передбачених законодавством доходів і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові приступити до підходящої роботи.

Для узагальнення, порівняння процесів зайнятості та безробіття населення в регіонах. використовуються розрахункові показники у вигляді часток, коефіцієнтів.

До таких основних показники, що розраховуються за методологією офіціальної статистики відносяться: (Табл.5)

 


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)