АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Значення і місце статистики основних і оборотних засобів у вивченні економічного стану і діяльності регіонів

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. А) Означення множини. Операції над множинами
 5. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 6. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 7. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 8. Автомобільні транспортні засоби за своїм призначенням
 9. Алгоритм дій керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при виникненні НС
 10. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 11. Аналіз ефективності використання основних фондів
 12. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій

Продуктивні сили - це засоби виробництва за допомогою яких створюються матеріальні блага, і люди, які застосовуючи засоби виробництва, здійснюють матеріальне виробництво.

Основні засоби в умовах ринкової економіки називають основним капіталом. Це частина - національного багатства, яка в незмінній формі протягом тривалого часу використовується в економіці і. поступово зношуючись, по частинах переносить свою вартість на готовий продукт. Основний капітал поділяється на матеріальний і нематеріальний. До матеріального основного капіталувідносять житлові та не житлові будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, культивовані природні активи сади, виноградники, робоча та продуктивна худоба тощо.

До нематеріального основного капіталувідносять комп'ютерне програмне забезпечення, витрати на геолого­розвідувальні роботи, оригінали літературних та художніх творів тощо.

Регіональна статистика для оцінки стану руху та використання основного капіталу використовує такі формули.

 


Для вивчення ефективності використання матеріальних ресурсів використовують

 

показники матеріалоємності (т) та матеріаловіддачі

їх розраховують шляхом співвідношення валового внутрішнього продукту (ВВП) та вартості спожитих матеріальних ресурсів (М);

Прискорення оборотності оборотних засобів є одним з важливих факторів нарощування економічного потенціалу регіонів.

Вивчення оборотності проводиться за допомогою показників.

- Швидкість обертання (число оборотів) показує, скільки разів протягом періоду обернувся у виробництві середній залишокоборотних засобів.

І


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)