АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка і опис структурної схеми системи

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 3. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 4. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 5. Аналіз роботи системи
 6. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 7. Арифметичні схеми.
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 9. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
 10. Блок-схеми алгоритмів
 11. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 12. Валютний ринок і валютні системи

З поставленого завдання виходить, що дана система управління призначена для централізованого збору даних, що поступають з датчика виміру напряму вітру та датчика виміру швидкості вітру.

Таким чином, структурна схема системи, що розробляється, включатиме наступні пристрої:

1) прилад для визначення напряму вітру;

2) датчик швидкості вітру;

3) виконавчий механізм – лопастів ;

4) комп'ютер, що управляє;

Функціональна схема наведена на рисунку 5.1.

 

Рисунок 5.1 – Функціональна схема пристрою сполучення

 

Для системи, що розробляється, велике значення має достовірність інформації, що приходить від датчиків швидкості вітру, напряму вітру. Як датчик швидкості вітру застосовується анемометр. Прилад для визначення напряму вітру є флюгером з лімбом, на який нанесені кодові поділки. Всі кільця розмічені через 10°. Лімб має діаметр 115 мм і виготовлений з одностороннього склотекстоліту. У центрі лімб має отвір для закріплення на осі флюгера. Розмітка лімба з точністю 5 показана на рис. 5.2.

Інформація з лімба прочитується інфрачервоними оптопарами і посилюється формувачем. Для лімба з точністю 5° використовується 7 датчиків. Схематичне розташування лімба і плати формувачів показане на рис. 5.3.

Рисунок 5.2 – Схематичне зображення лімба

Рисунок 5.3 – Схематичне зображення приладу

 

Датчик кута повороту лопастів складається з пластини з кодовими діленнями. Інформація з пластини прочитується інфрачервоними оптопарами. За початкове значення береться 90°. Кут повороту змінюється в межах 45-135°. Т.ч. лопасті можуть повертатися в різні боки відносно 90°. Передбачена можливість збільшувати діапазон зміни кута повороту лопастів за рахунок використання більшого сегменту пластини.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)