АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технічні вимоги до системи

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 6. Аналіз роботи системи
 7. Аналітичні реакції та вимоги до них
 8. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 10. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 11. Валютний ринок і валютні системи
 12. Валютні і фінансові елементи системи

Система керування вітроєнергетичною установкою повинна забезпечувати:

-доступ до системи по паролі;

- керування комплексом вітроєнергетичних установок;

- реєстрацію інформації про потужності вітроєнергетичной установки;

- реєстрацію інформації про поточну швидкість вітру й напрямок вітру;

- керування кутом повороту лопат ВЄУ в автоматичному й ручному режимі, залежно від швидкості вітру й вироблюваної потужності, у діапазоні 45-135 град. Початковому положенню відповідає кут 90 град.;

- реєстрацію інформації про встановлений кут повороту лопат ВЄУ;

- підтримка заданого значення потужності в автоматичному режимі;

- установку кута повороту лопат користувачем у ручному режимі;

- відключення системи й установку лопат у початкове положення (90 град) при значному збільшенні швидкості вітру;

На персональному комп'ютері, на якому встановлюється розроблена програма, повинен знаходиться програмний комплекс Lab View, фірми National Instrument і працювати він повинен під керуванням операційної системи Windows 95 або більше пізньої.

Програмний комплекс Lab View, розроблений фірмою National Instrument, призначений для розробки програмно- апаратних систем, збору даних і керування різними процесами або об'єктами. Пакет представляє із себе середовище графічного проектування, у відмінності від текстових мов програмування.

Мовою програмування є мова G, що дозволяє швидко й наочно створювати досить складні системи.

Розроблена система призначена для автоматизації процесу контролю швидкістю вітру, напрямком вітру й вироблюваною потужністю, а також процесу керування кутом повороту лопат вітроєнергетичной установки й безперебійним живленням споживачів електроенергією за рахунок застосування сонячних й акумуляторних батарей.

Система здійснює керування комплексом вітроєнергетичних установок. Через заданий інтервал часу система робить опитування контрольованих параметрів кожної установки й аналізує їх.

Система забезпечує керування кутом повороту лопат у ручному й автоматичному режимі. Контролює поточну швидкість вітру, порівнюючи її із граничної, напрямок вітру й одержувану потужність, порівнюючи її із заданої. В автоматичному режимі керування підтримується заданий рівень потужності за рахунок збільшення й зменшення кута повороту лопат, залежно від швидкості вітру. У ручному режимі керування передбачена можливість вибору кута повороту лопат оператором.Система здійснює вибір джерела живлення споживачів у ручному й автоматичному режимах. В автоматичному режимі керування вибір виробляється на підставі порівняння вироблюваного й заданого значення потужності ВЕУ або сонячних батарей.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)