АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якщо у Пд (штаб, парк, КПП, їдальню, інше місце чергування) прибув начальник від КЧ і вище, черговий повинен негайно доповісти ЧЧ

Читайте также:
 1. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 2. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 3. Алгоритм дій керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при виникненні НС
 4. В грайворонском уезде был один округ по управлению государственными крестьянами, в котором был окружной начальник, его помощник и два письмоводителя.
 5. В) соціально-економічне явище, за якого частина пра цездатного насе-
 6. Верою устоим, Верою победим, Вера начальник наш И друг, и зоркий страж.
 7. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
 8. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 9. Видаткова частина місцевих бюджетів
 10. Види місцевих податків і зборів в Україні
 11. Визначення стрімкості схилів місцевості.
 12. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків

 


Слайд 11

Після розводу новопризначений ЧР, прибувши разом з Дн в казарму, приймає документацію, до якої належать:

1. Інструкції:

а) чергового роти;

б) днювального роти;

в) на випадок тривоги, збору;

г) на випадок пожежної небезпеки;

д) на випадок несанкціонованого спрацювання технічних засобів охорони.

2. Розпорядок дня.

3. Список номерів телефонів пожежної команди і чергового частини.

4. Опис документів і майна.

5. Книга прийняття та здавання чергування.

6. Комплект статутів Збройних Сил України.

7. Перелік типових команд і сигналів, які повинен подавати черговий (днювальний).

8. Список військовослужбовців роти, які проживають поза казармою, і з зазначенням їх адрес, телефонів, способів їх виклику та прізвищ посильних.

9. Зразки форми одягу для ранкової фізичної зарядки.

10. Схема території, яка закріплена за ротою для прибирання.

11. Книга видачі зброї та боєприпасів.

12. Книга запису хворих.

13. Книга запису звільнених.

14. Комплект ключів від замків запалювання, люків бойових машин та дорожні листки на випадок тривоги – в опечатаній скриньці.

Перевіривши наявність документації та записи у відповідних книгах новий ЧР робить собі помітки про кількість виданої зброї та боєприпасів і відсутніх в/с з причин хвороби або звільнення ( для того щоб подалі контролювати їх повернення).

Далі новопризначений ЧР разом з попереднім здійснює перевірку і приймає:

1. зброю;

2. ящики з боєприпасами і печатки на них;

3. майно за описом;

4. наявність та справність пожежегасіння;

5. наявність та справність засобів оповіщення;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)