АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фігури зменшення

Читайте также:
  1. Головна причина повільного зниження викидів і зменшення рівнів забруднення — використання застарілих і неефективних технологій.
  2. Заходи зі зменшення зношування
  3. Малюнок № 7.11. Фігури Ф і F.
  4. Обтікання навколо фігури об'єкта
  5. Поняття площі плоскої фігури, її основні властивості та способи вимірювання. Рівновеликі та рівноскладені фігури. Одиниці вимірювання площі та співвідношення між ними.
  6. Шляхи зменшення кількості токсичних речовин у харчових продуктах
1.Еліпсис пропуск слів Ми піднімаємось, і негайно на коня ...

 

Фігури переміщення

1.Інверсія зворотний порядок слів Тамара в театр пішла
2.Паралелізм однотипна побудова речень чи їх частин Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти.

 

Фігури переосмислення (тропи)

1.Метафора перенесення значення за подібністю Усе нові хвилі молоді приходять в університет ...
2.Метонімія Переннесення за суміжністю З міністерства прийшов папір ... (офіційний документ)
3.Синекдоха Переннсення значення за кількістю І чутно було до світанку, як раділо місто
4.Іронія Перенесення за протилежністю Відкіля, розумна, бредеш ти, голова ...
5.Гіпербола посилення значення Ми з вами сто років не бачилися!
6.Літота зменшення Море по коліно.

Експресію створюють також порівняння, епітети (художні означення), цитати, фразеологізми, прислів'я, крилаті вилови .

Домогтися точності і виразності можна лише за умови, що мовець володіє різноманітними засобами мови, різними способами передачі того самого змісту, якщо мова його досить багата. Показники багатої мови - великий обсяг активного словника (сучасна людина, у середньому, знає і використовує 7 - 9 тисяч слів), розмаїтість морфологічних форм, синтаксичних конструкцій.

Мовний етикет

Для вільного і коректного ділового спілкування людина повинна мати тонке знання мовного етикету. Етикетні ситуації мають свій словник, що налічує велику кількістю варіантів. Наведемо список деяких мовних зворотів з їх стилістичною характеристикою які є традиційними формами для більшості носіїв української мови :

 

Нейтрально Офіційно

Вітання

Здрастуйте, Лідіє Іванівно! Здрастуйте, колеги
Добрий день Радий Вас вітати
Здрастуй, Ігор Дозвольте вітати вас
Добрий вечір!  
Добрий ранок!  
З добрим ранком  

Прощання

До побачення Дозвольте відкланятися
Навсе добре (у мові осіб старшого покоління)
Усього найкращого Дозвольте (дозволите) попрощатися
Будьте здорові  
До зустрічі Дозволите проститися
До швидкої зустрічі Дозволите вас покинути
Прощайте  

ЗвертанняДорогі друзі! Шановні колеги!
Друзі мої! Високошановний голово!
Дорогі гості! Добродії! Пані Иванова!
Леоніде Володимировичу! Пані та добродії!
  Вельмишановний
  Леоніде Володимировичу!

Вибачення


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)