АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Список літератури. Список літератури (бібліографія), який використовуєгься при розробці проекта, розміщують на кінці пояснювальної записки

Читайте также:
 1. IV. Список мифологических имен,
 2. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом
 3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 6. Библиографический список
 7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 8. Библиографический список
 9. Библиографический список
 10. Библиографический список
 11. Библиографический список
 12. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Список літератури (бібліографія), який використовуєгься при розробці проекта, розміщують на кінці пояснювальної записки. Над списком розміщують заголовок, написаний великими літерами.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті.

Порядкові номери списка, під котрими записана у ньому література, виділяють у відповідних місцях тексту пояснювальної записки квадратними дужками, наприклад: [І], [2] тощо.

У списку літератури позначають обов'язкові елементи бібліографічних посилань. Такими елементами для книг мають бути:

- основний заголовок книги;

- довідка про автора (прізвище, ім'я та по батькові);

- довідка про повторне видання;

- місце видання;

- видавництво;

- рік видання;

- кількість сторінок.

Основний заголовок книги записують так, як він приведений на титульному листі книги. Додатковий заголовок, наприклад, "Посібник до курсового і дипломного проектування", "Порадник до лабораторних робіт" тощо у бібліографічному посиланні не розміщують.

Довідки про авторів, якщо їх не більше трьох, розміщують, як правило, попереду бібліографічного посилання. При цьому позначають прізвище, ім'я та по батькові одного автора, якщо книга написана одним автором або двох авторів, якщо книга написана двома авторами. Якщо ж книга написана трьома авторами, то позначають прізвище, ім'я та по батькові першого автора з додатком слів "і інші". Можна позначати прізвище, ім'я та по батькові усіх трьох авторів.

Довідку про авторів, якщо їх більше трьох, розміщують, як правило, у бібліографічному посиланні після основного заголовка книги. При цьому позначають не менше трьох авторів з додатком слів "і інші".

Прізвища, ім'я та по батькові інших виконавців записують після основного заголовка книги. Якщо вже позначені основні автори, то інших виконавців записують після них.

Попереду довідки про авторів, якщо вони записані після основного заголовка книги, ставлять знак розподілу (похилу лінію).

Найменування місця видання приводять повністю, за винятком міст:

Москва - М., Ленінград - Л., Санкт-Петербург-СПб, Київ - К., якщо маємо два місця видання, у посиланні позначають обидва .Рік видання записують арабськими цифрами без слова "рік". Якщо на титульному листі рік видання відсутній, то позначають слова "Ер".

Приклад запису книг із індивідуальними авторами у списку

літератури:

1 Федоренко В. А., Шошин А. Й. ...

 

До обов'язкових елементів бібліографічного посилання на статтю відносять:

- основний заголовок статті;

- довідка про авторів;

- довідка про видання, у якому надрукована стаття.Попереду довідки про видання ставлять знак розподілу .- (крапку і тире);

- сторінки видання, на яких розміщена стаття.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)