АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Специфікації в СПДБ

Читайте также:
  1. Специфікації мастил виробників автомобілів

 

В системі проектної документації для будівництва (СПДБ) згідно з ДСТУ Б А.2.4-4-95 до схеми розташування елементів складальної конструкції, монолітної залізобетонної конструкції, до креслень установок (блоків) технологічного, санітарно-технічного і іншого устаткування складають специфікацію за формою у відповідності з рисунком 3.3.

ФОРМА СПЕЦИФІКАЦІЇ(СПДБ)


15   Поз Позначення Найменування Кільк Маса од, кг При­мітка
8                        
                       
                     
                     
                     

 

Рисунок 3.3


У графі “Поз.” позначають позиції (марки) елементів конструкцій, установок.

У графі “Позначення” вказують позначення основних документів на елементи конструкцій, обладнання і вироби, які записують у специфікацію, або стандартів (технічних умов) на них.

У графі “Найменування” вказують найменування елементів конструкцій, обладнання і виробів та їх марки.

У графі “Кільк.” вказують кількість елементів.

У графі “Маса од., кг” - вказують масу у кілограмах. Допускається указувати масу в тоннах.

Згідно з ДСТУ Б А.2.4-12-95 (СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень) до креслень розташування трубопроводів та креслень тепломеханічних установок складається специфікація за формою 7 у відповідності з рисунком 3.3. Її розміщують, як правило, на аркуші, де зображені плани креслень установок. Допускається виконувати специфікацію на окремих аркушах.

Якщо специфікація виконана на аркуші формату А1, то на ньому робиться основний надпис як для аркушів основного комплекту робочих креслень (форма його буде наведена далі).В навчальному процесі кафедра допускає виконувати специфікацію на аркушах формату А4. При цьому перший її аркуш роблять з основним написом за ДСТУ Б А.2.4-4-95 як для першого аркушу текстового документу, а наступні аркуші - як для наступних аркушів текстового документу (додаток В). Графи (2) та (5) на основних надписах заповнюють так, як вони заповнені на кресленні, для якого зроблена специфікація.

При реальному проектуванні згідно з ДСТУ Б А.2.4-10-95 (СПДБ Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів) виконується специфікація обладнання виробів і матеріалів за відповідною формою. Ця специфікація є текстовим проектним документом, що визначає склад обладнання, виробів і матеріалів, який призначений для комплектування, підготовки та здійснення будівництва.

В навчальному процесі кафедра допускає таку специфікацію не виконувати.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)