АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Викладення тексту пояснювальної записки

Читайте также:
 1. Введення та редагування тексту
 2. Визначте загальний смисл тексту, виділіть його смислові частини, ключові слова, терміни, морфологічні і синтаксичні засоби.
 3. Визначте стиль і тип мовлення. Виконайте мовностилістичний аналіз тексту.
 4. Виклад тексту документів
 5. Вимоги до тексту документа
 6. Вимоги до тексту документа
 7. ДИСКРЕТНІСТЬ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ
 8. Додавання текстури
 9. Докладные и объяснительные записки
 10. Загальні вимоги до наукового тексту
 11. Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной безопасности и экологии (далее по тексту - заместитель главного инженера по охране труда).

Текст пояснювальної записки документа, дипломного та курсового проектів треба писати розбірливим почерком або друкувати.

Викладання текста повинно бути коротким, чітким, яке виключає можливість різного тлумачення.

Терміни, визначення, скорочення, які використовуються у пояснювальній записці повинні відповідати стандартам або загальноприйнятим нормам у науково-технічній літературі.

У тексті не можна використовувати для одного й того поняття різні, але близькі за змістом науково-технічні терміни.

Не можна вживати у тексті математичні знаки, без цифр, наприклад £ (менше або дорівнює), ³ (більше або дорівнює), № (номер), % (відсоток); попереду від'ємної величини замість знаку (-) треба писати слово "мінус".

Якщо у тексті наводяться підписи, які наносяться безпосередньо на виріб, то їх виділяють шрифтом без лапок, наприклад: ВКЛ ВІД або лапками, якщо підпис складається із цифр і (або) знаків, наприклад: “+27 В”, “380В”.

Найменування команд, режимів, сигналів тощо у тексті виділяють лапками, наприклад “сигнал + 27В включено”.

Числа із розмірністю треба писати цифрами, наприклад, напруга 27 В, а без розмірності --словами, наприклад, "котушку просочити два рази".

Інтервали значень величин у тексті записують словами ""від" і "до", наприклад: "товщина шару повинна бути від 0,5 до 0,9 мм", або через тире, наприклад, "рис. 2.1 "2.5 ", "пп. 7-12".

Межі інтервалів позначаються від меншого до більшого. Умовні літерні позначення величин повинні відповідати державним стандартам. Одиниця фізичної величини: одного і того ж параметру повинна бути постійною у межах пояснювальної записки. Якщо у тексті наводиться ряд числових значень одного і того ж параметру, то одиницю фізичної величини позначають тільки після останнього числового значення, наприклад, 27, 30, 36В.

В документі необхідно застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх найменування та позначення у відповідності з ГОСТ8.417-81.

Поряд з одиницями СІ, при необхідності, в дужках вказують одиниці систем, які застосовувались раніше і які дозволені для застосування. Застосування в одному документі різних позначень фізичних величин не допускається.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)