АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Графічні конструкторські документи в СПДБ

Читайте также:
 1. Аудиторські робочі документи
 2. Графічні зображення символів та їх функції
 3. Графічні зображення схем
 4. Графічні програми інтерфейсу користувача
 5. Державні нормативні документи, які відображають зміст освіти в школі
 6. Довідково-інформаційні документи
 7. Документи складаються державною мовою.
 8. Документи та нормативно-правові акти
 9. Документи, їх призначення і класифікація
 10. Документирование рекламного процесса.
 11. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Згідно з ДСТУ БА.2.4 - 4 - 95 (Основні вимоги до робочої документації) робочі креслення, які призначені для проведення будівельних і монтажних робіт, об’єднують у комплекти. Марки основних комплектів робочих креслень:

Технологія виробництва ТХ

Технологічні комунікації ТК

Повітряпостачання внутрішнє ПВ Холодопостачання ХП

Газопостачання :

• внутрішні пристрої ГПВ

• зовнішні газопроводи ГПЗ

Теплопостачання ТП

Тепломеханічна частина котелень ТМ

Опалення, вентиляція і кондиціювання

повітря ОВ

та т.ін.

На аркушах основного комплекту робочих креслень виконують основний надпис у відповідності з Додатком В (ГОСТ 21.103).

Розшифровка основних граф основного надпису

(1)- Назва підприємства, до складу якого входить будівля або споруда.

Наприклад: “Завод “Реле та автоматики в м.Києві”, “Машинобудівний завод у м.Харкові “ і т.ін.

(2)- Позначення документу. Робиться як для текстових документів у відповідності з пунктом 2.2 цих рекомендацій, але замість останніх букв “ПЗ” - пишуться заголовкові букви марки основного комплекту робочих креслень, наприклад: "ТМ" , "ТК" і т.ін., перед якими додається ще трьохзначний, реєстраційний номер документу.

Наприклад: ТП 41 02 0007 001 ТМ

Після марки основного комплекту робочих креслень можуть додаватися арабські цифри (наприклад, ТМ1, ТМ2), які відповідають номеру будівлі на генеральному плані (наприклад 1- головний корпус і т.ін.)

(3)- Найменування будівлі (споруди) або відповідної системи.

Наприклад: “Котельня. Розширення”, “Система механічної вентиляції механічного цеху. Реконструкція” і т.ін.

(4) - Найменування зображень, які розміщені на даному кресленні у точній відповідності з найменуванням, яке указано над зображенням на полі креслення. Специфікації та ін. таблиці не указують.

Наприклад :“Схема теплова парової частини”, “Розташування обладнання. План на відм.0,000. Розріз 1-1”, і т.ін.44

(6) - Умовне позначення стадії проектування заповнюється як для текстових документів (ДП, ДР, КП, АРБ).

(7)- Порядковий номер аркушу даної марки (якщо один аркуш, то графа не заповнюється).

(8)- Загальна кількість аркушів даної марки (заповнюється тільки на першому аркуші документу).(9)- (13) - Заповнюють аналогічно основним надписам для текстових документів у відповідності з пунктом 2.2, при цьому графу (10) заповнюють так як показано в Додатку Б.

Креслення в СПДБ виконують в оптимальних масштабах з урахуванням їх складності і насиченості інформацією.

Масштаби на кресленнях не позначають, за винятком креслень виробів і інших випадків, які передбачені у відповідних стандартах СПДБ.

При виконанні креслень розмірну лінії на її перетині з виносними лініями, лініями контуру або осьовими лініями, обмежують засічками, які проводяться під кутом 45°.

Наприклад:

6000

При нанесенні розміру діаметра або радіуса у середині кола, а також кутового розміру розмірну лінію обмежують стрілками.

При виконанні креслень в СПДБ кожній споруді надають самостійну систему позначень координатних осей, які наносять тонкими штрихпунктирними лініями, позначають арабськими цифрами і великими літерами українського алфавіту (за винятком літер З, Е, І, Ї, Й, О,X, Ц, Ч, Щ, Ь) в колах діаметром 6-12 мм.

Цифрами позначають осі по стороні споруди з більшою кількістю осей.

Позначення осей, як правило, наносять по лівій і нижній стороні будинку і споруди.

Відмітки рівнів позначають знаком і указують в метрах з трьома десятковими знаками, які відокремлені від цього числа комою.

Нульову відмітку позначають без знаку (0,000);

відмітки вище нульової зі знаком “+” (наприклад: +0,150),

нижче нульової - зі знаком “-“ (наприклад: - 0,230).

На видах, розрізах і перерізах відмітки розміщують на виносних лініях, а на планах - в прямокутнику.

+4,800

 
 

+3,600

 

 

 
 
+7,200


 

Розрізи споруди позначають арабськими цифрами послідовно в межах основного комплекту робочих креслень. Допускається розрізи позначати великими літерами українського (російського) алфавіту.

Наприклад, над зображенням розрізу позначають “1-1”, ці цифри або літери підкреслюють, слово розріз - не пишуть і масштаб не указують.

‡агрузка...

Як зазначено вище, відмітка плану вказується в прямокутниках. В назвах планів поверхів будинку і споруди указують відмітку чистої підлоги поверху, номер поверху або позначення відповідної січної площини (наприклад: План на відм. 0,000; План 3-3 і т.ін.) За наявністю двох та більше планів на різних рівнях у межах поверху в найменуванні вказують позначення площини горизонтального розрізу (наприклад, “План 3-3”).

В основному надпису креслення, як зазначається вище, вказують повне найменування зображень (наприклад: “Розташування обладнання. План на відм. 3,600. Розріз 2-2”).

Зображення трубопроводів та їх позначення в СПДБ виконують у відповідності з ДСТУ БА. 2.4 -1-95.

Умовне позначення трубопроводу складається з графічного умовного позначення або спрощенного зображення трубопроводу та літерно-цифрового чи цифрового позначення, яке характеризує вид середовища, що транспортується, його призначення та параметри.

Літерою або першою цифрою позначають вид середовища, що транспортується, наступними цифрами - призначення та (або) параметри середовища, що транспортується, наприклад: 1 Т1; Т2; ТЗ

2 1.1; 1.2; 1.3

Приклади:

Зображення трубопроводу

Перетин без з'єднання

З'єднання : а) загальне позначення

б) фланцеве

Перехід

та т.ін.

Позначення трубопроводів при їх зображенні однією лінією можуть бути такі:

 

Т1

 
 


Т1

Т1

       
   

 


Якщо зображення трубопроводу складається з двох ліній, то позначення можуть бути:

ТІ

ТІ

і т.ін.

Елементи санітарно-технічних систем на кресленнях в СПДБ позначають у відповідності з ДСТУ БА.2.4 - 8 - 95.

Розміри умовних графічних позначень елементів систем на кресленнях і схемах приймають без додержання масштабу.

Приклади позначення деяких елементів:


підігрівник

 

 


охолоджувач


охолоджувач і підігрівник


теплоутилізатор

 
 

фільтр


 

насос відцентровий


 

насос струминний (ежектор, інжектор, елеватор)


 

вентилятор радіальний


 


конденсатор відвідник

шайба дросельна

повітряпровід


напрямок

потоку рідини

напрямок потоку повітря

і т. ін.

Приклади умовних позначень трубопроводів:

 

Водопровід:

а) загальне позначення ВО

б) господарсько-питний В1

в) протипожежний В2

г) виробничий

• загальне позначення ВЗ

• оборотної води, подавальний В4

• оборотної води,зворотний В5

• зм'якшеної води В6

• річкової води В7

• річкової освітленої води В8

• підземної води В9

 

Теплопровід:

а) загальне позначення ТО

б) трубопровід гарячої води для опалення і вентиляції:

• подавальний Т1

• зворотний Т2

Можна приймати позначення від Т11 до Т19

та від Т21 до Т29

в) трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання:

• подавальний ТЗ

• циркуляційний Т4

Можна приймати позначення від Т31 до Т39

та від Т41 до Т49

г)трубопровід гарячої води для технологічних процесів:

• подавальний Т5

• зворотний Т6

Можна приймати позначення від Т51 до Т59

та від Т61 до Т69

д)паропровід Т7

конденсатопровід Т8

Можна приймати позначення від Т71до Т79

та відТ81доТ89.

Для теплопроводів, які не передбачені наведеними вище позначеннями, належить приймати позначення від Т91 до Т99, незалежно від виду середовища, що транспортується, і його параметрів.

Вимоги до оформлення графічної документації кожної марки основних комплектів робочих креслень установлюються відповідними міждержавними стандартами, наприклад:

Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам. ГОСТ 21.401-88.

Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.609-83.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.602-79.

Сети тепловые. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.605-82.

ДСТУ БА.2.4-12-95 Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень.

Наприклад, для марки основного комплекта 0В в робочі креслення 0В і КП включають:

основний комплект робочих креслень марки 0В;

креслення загальних видів нестандартних (нетипових) конструкцій систем і т.ін.

До складу основного комплекту робочих креслень включають:

загальні дані;

креслення (плани, розрізи і схеми) систем;

креслення (плани і розрізи) установок систем.

Робоча документація тепломеханічних рішень котелень (марка основного комплекту робочих креслень ТМ), наприклад, складає:

- робочі креслення (основний комплект робочих креслень марки ТМ);

- ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв, монтажних блоків;

- специфікацію обладнання, виробів та матеріалів;

- опитувальні листи та габаритні креслення.

До складу основного комплекту робочих креслень марки ТМ включають:

- загальні дані по робочих кресленнях;

- креслення (плани та розрізи) розташування обладнання;

- схему теплову;

- креслення (плани та розрізи) розташування трубопроводів;

- креслення (плани, розрізи та схеми) тепломеханічних установок.

Креслення розташування обладнання, трубопроводів та креслення тепломеханічних установок (плани та розрізи) виконують у відповідності з ДСТУ БА.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101 -93). При цьому у відповідності з ДСТУ БА.2.4-12-95 рекомендуються такі масштаби зображень на кресленнях тепломеханічних рішень котелень:

 

Найменування зображення Масштаб
1. Плани та розрізи креслень    
розташування обладнання    
та трубопроводів 1:50; 1:100:1:200
2. Плани та розрізи креслень    
установок 1:20; 1:50; 1:100
3. Схеми в аксонометричній    
проекції 1:50; 1:100; 1:200
4. Фрагменти планів та    
розрізів креслень    
розташування обладнання 1:20; 1:50; 1:100
та трубопроводів 1:10; 1:20; 1:50
5. Вузли    
6. Вузли, при детальному  
зображенні 1:2; 1:5
7. Ескізні креслення загальних  
видів нетипових виробів 1:5; 1:10; 1:20; 1:50

 

Тепломеханічне обладнання, установки (блоки), повітряпроводи та газоходи позначають маркою "К" з додаванням порядкового номеру у межах марки, наприклад, К1; К2; К2.1 та т.ін.

Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, як правило, виконують на аркушах форматів А4 та АЗ за ГОСТ 2.301.

[Нетиповий виріб - це виріб, який вперше розроблений та виготовлений, як правило, на місці монтажу технологічних, енергетичних, санітарно-технічних та інших систем.]

Найменування складових частин нетипового виробу на ескізному кресленні вказують у таблиці, яка розміщується, як правило, на тому самому аркуші, що й зображення виробу. На полицях ліній-виносок вказують номери позицій складових частин; таблиця виконується за формою 7 у відповідності з рисунком 2.12.

Теплова схема виконується без масштабу.

На схемі вказують:

- обладнання, трубопроводи, арматуру та інші пристрої;

- літерно-цифрові позначки трубопроводів, як правило, у розривах ліній трубопроводів;

- діаметри трубопроводів;

- позиційні позначення (марки) обладнання;

- діаметри та тип спеціальної арматури, за необхідністю;

- напрямок потоку середовища, що транспортується.

Умовні позначення трубопроводів на типових схемах виконують у відповідності з ДСТУ БА.2.4-8-95, а також використовують додаткові умовні позначення:

Т91 - трубопровід поживної води

Т92 - трубопровід безперервної продувки

Т93 - трубопровід періодичної продувки

Т94 - трубопровід підживлюваної води

Т95 - трубопровід дренажний напірний

Т96 - трубопровід дренажний безнапірний

Т97 - трубопровід атмосферний

Т98 - трубопровід пароповітряної суміші

Можливе й таке позначення трубопроводів: Т91.1; Т91.2 і т.ін.

Позначення діаметру трубопровода може бути і т.ін.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.028 сек.)