АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Титульний лист

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 3. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 4. Вимоги до додатків
 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
 6. Вимоги до оформлення курсової роботи.
 7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
 8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
 10. Головною метою дисципліни
 11. Етапи розробки екскурсій
 12. Загальні вимоги до курсової роботи.

 

Титульний лист є першим листом документа і виконується на форматі А4 за формою Додатку А.

Титульний лист включається в загальну нумерацію листів без позначки на ньому номера листа.

 

Основні надписи

 

Основні надписи виконують на всіх аркушах графічних і текстових документів, окрім титульного i завдання. Основний надпис розташовують праворуч у нижньому куті формата вздовж як довгого, так і короткого боків, а на форматі А4 - тільки вздовж короткого боку.

Основний надпис виконують у вигляді таблиці згідно із ГОСТ 2.104

68 "Общие требования к вьшолнению конструкторских и технологических документов'".

Форма 1 (ДОДАТОК Б) -використовується для креслень і схем.

Розмір форми 185х55 мм.

Форма 2 (ДОДАТОК Б) - для перших аркушiв текстових документів і специфікацій. Розмір форми 185х40 мм.

Форма 2а (ДОДАТОК Б) - для другого і наступних аркушiв текстових документів. Розмір форми 185х15 мм.

Основні надписи для документів на будівельні вироби виконуються за ГОСТ 21.103 (ДОДАТОК В).

У графах (номери рядків у ДОДАТКУ Б позначені у дужках) основного надпису позначають:

(1) - найменування виробу;

(2) - позначення документа (ГОСТ 2.201-80);

(3) - умовне позначення матеріалу. Тільки для креслень деталей;

(4) - літера, яка призначена цьому документу за ГОСТ 2.103-68, наприклад "Д" - "Дослідний зразок";

(5) - маса виробу (ГОСТ 2.109-73);

(6) - масштаб зображення;

(7) - порядковий номер аркуша або креслення основного надпису. Якщо креслення виконано на одному аркушi, то графу не заповнюють;

(8) - загальна кількість аркушiв документа (креслень даного виробу);

(9) - найменування підприємства або розрізнений індекс підприємства, яке випустило документ або креслення (в наших умовах шифр студентської групи або студента-заочника);

(10) - характер роботи, яка виконується особою, що підписує документ;

(11) - прізвища осіб, які підписали документ;

(12) - підписи осіб, прізвища яких позначені в графі 11;

(13) - дата підписання документа;

(14-18) - відомість змін на кресленнях, які заповнюють згідно ГОСТ 2.503-74.

При необхідності до граф основного надпису додають додаткові графи.

 Зміст

 

Зміст пояснювальної записки оформлюється на одному, а при необхідності і на послідовних листах. Перший лист виконується з основним надписом за формою 2, а решта листів за формою 2а.

Зміст включає номери і найменування розділів і підрозділів, найменування додатків та інших документів, які входять до пояснювальної записки, а також номери листів (сторінок), на котрих вони розміщені.

Слово "зміст" записується симетрично тексту прописними літерами. Рекомендований розмір шрифта 7.

Найменування, які входять у зміст, записуються маленькими літерами, окрім першої прописної. Рекомендований розмір шрифта цифр і літер - 5.

В основному надписі розміщуються відомості про виріб: позначення (код) виробу і документа (графа 2), найменування виробу і документа (графа 1), прізвища виконавців, їх підписи і дати (графи 11, 12, 13), літера (графа 4), порядковий номер аркушу і кількість аркушiв (графа 7, 8) і номер навчальної групи (графа 9).

У основному надписі наступних аркушiв позначають тільки позначення виробу і документа (графа 2) і порядковий номер аркуша (графа 7).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)