АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова таблиць. У вигляді таблиць оформлюється, як правило, цифровий матеріал

Читайте также:
 1. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 2. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 3. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 4. Визначення запасу стійкості замкнутих систем за модулем та фазою.Побудова діаграм Боде.
 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ БЕЗПЕКИ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ ПРИ ПЕРЕТИНІ ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛИЦ. ПОБУДОВА ТРИКУТНИКА ВИДИМОСТІ
 6. Застосування базових таблиць для прогнозування залишкового ресурсу
 7. Зміст і побудова обвинувальної промови
 8. І. Створення власної бази даних і таблиць
 9. Лекція №3. Сегменти мережі. Побудова мережі за територіально-функціональною ознакою. LAN, MAN, WAN
 10. Методика навчання учнів елементарним геометричним побудовам. Позначення фігур.
 11. Написання формул і побудова діаграм.
 12. Побудова варіаційних рядів розподілу

У вигляді таблиць оформлюється, як правило, цифровий матеріал. Таблиці розміщують по можливості ближче до тексту, у котрому роблять на них посилання, або розміщують у додатку. Ліворуч у верхньому куті таблиці розміщують підпис “Таблиця” з позначкою номера, наприклад: “Таблиця 1.1”. Крапка після номера таблиці не ставиться. Таблиці нумеруються арабськими цифрами. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера, які поділяються крапкою. Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку. Якщо в документі одна таблиця, то вона повинна бути позначена "Таблиця 1" або "Таблиця А.1, якщо вона наведена в додатку А.

На всі таблиці у тексті повинні бути посилання, при цьому слово “Таблиця” у тексті пишеться повністю з відповідним номером.

Таблиці можуть мати тематичні заголовки.

Заголовок записується таким чином “Таблиця 1.1 - Параметри…”

Основними елементами таблиці є (рис. 2.2):

- головка - верхня частина таблиці;

- рядки - горизонтальні рядки, які розташовані під головкою;

- боковик - частина таблиці ліворуч;

- графи або колонки - частина таблиці праворуч.

Головка таблиці, боковик і графи виконують товстою лінією, рядки (якщо вони кресляться) - тонкою суцільною лінією.

У головці таблиці розміщують заголовки боковика і граф. При необхідності розміщують і підзаголовки граф.

У рядках боковика розміщують заголовки рядків. Решту рядків використовують для розміщення цифрового матеріалу.

Заголовки записуються із прописної літери. Підзаголовки граф, якщо вони є продовженням заголовків, починаються із маленьких літер. Якщо заголовок має самостійне значення, то він починається із прописної літери.

Графа “№ пор.” у таблицю не входить. При необхідності нумерації показників, параметрів та інших даних у боковику таблиці порядкові номери позначають попереду їх найменування (таблиця 2.1).

Діагональний поділ головки неможливий.

При переносі таблиці на другий лист головку таблиці повторюють і над нею позначають слово “Продовження таблиці 1.4”. Тематичний заголовок у цьому випадку розміщують тільки над першою часгиною таблиці.

Якщо у боковику записано найменування у кілька рядків, то записи, які розміщені у один рядок у суміжних графах, починаються на рівні останнього рядка. У решті випадків записи починаються на рівні першого рядка.Розмірність цифрових даних позначають або у заголовках граф (рядків) або над таблицею.

Текст, який повторюється у графі, якщо він складається із двох і більше слів, при першому повторенні замінюють словом “те ж саме”, а у наступних - лапками. Не можна вживати лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються.

 

 

Таблиця

 

Голівка    
       
        8 мм
         
         
Боковик   Графи    

 

Рисунок 2.2 - Основні елементи таблиці

Таблиця 2.1

Параметри Тип діода діода
    АИЗОІА АИЗОІБ
1 Піковий струм, мА 1,6 -2,4 4,5 - 5,5
2 Напруження піка, В 0,18 0,18
3 Відношення пікового струму до струму
4 Ємність, пФ
5 Індуктивність, нГн 1,5 1,5
6 Напруження, В 0,65 0,65

 

Якщо цифрові дані у таблиці не наводяться, то у графі ставляться риски. Одиниці вимірювання кутових величин (градуси, хвилини, секунди) при відсутності горизонтальних ліній позначають тільки у першому рядку таблиці (таблиця 2.2). Якщо у таблиці є горизонтальні лінії, одиниці вимірювання кутових величин проставляють у всіх рядках.

 

 

Таблиця 2.2

 

А β
2° 10´ 30´´ 5°30
3 27 45 8 25
5 00 30 10 30

 

 

Цифри у графах таблиць, як правило, розміщують так, щоб класи чисел у графі були один під другим (див. таблицю 2.2).

Числові величини у графі повинні мати однакову кількість знаків. Виключення має бути, коли у графі записують дані про параметри, які мають різну розмірність.

‡агрузка...

У таблицях послідовних інтервалів величин, які охоплюють усі значення ряду, попереду них пишуть "від", "до'', маємо на увазі "до... включно"; у інтервалах, які охоплюють різні значення величин, між величинами ставлять тире (таблиця 2.1).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)