АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рекомендовані джерела до всіх тем

Читайте также:
 1. Internet-джерела
 2. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 5. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності
 6. Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму
 7. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 8. Відключення котушки індуктивності від джерела постійної напруги
 9. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 10. Гамма - кванти: природа, джерела, механізм негативної дії на біологічну тканину.
 11. Джерела (форми) права скандинавських країн
 12. Джерела бюджетів на освіту

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141.

2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- №43.- Ст.214.

3. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

4. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №48.- Ст.650.

5. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.

6. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №32.- Ст.267.

7. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.36.

8. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.34.

9. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

10. Закон України від 1 грудня 1994 року “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” // Відомості Верховної Ради України. 1995. №1. Ст.1.

11. Закон України від 12 вересня 1991 року “Про правонаступництво України” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 46, ст.617

12. Закон України від 12.05.1991 року №1023 «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., № 30, стаття 379

13. Закон України від 14 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування”// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19. – Ст.80.

14. Закон України від 16 травня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 29, ст.377

15. Закон України від 18 вересня 1991 року “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 47, ст.646.

16. Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” //Відомості Верховної Ради України.-1996, N 19, ст.8017. Закон України від 19.05.2011 року №3390 «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» // Відомості Верховної Ради України, 2011, N 47, ст.531

18. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст. 383.

19. Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 19-20, ст. 179.

20. Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” . // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. ст.422.

21. Закон України від 24 лютого 1994 року “Про міжнародний комерційний арбітраж”// Відомості Верховної Ради України.-1994, N 25, ст.198

22. Закон України від 29 червня 2004 року “Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540

23. Закон України від 5 квітня 2001 року “Про автомобільний транспорт” (в редакції 2006 року) // Відомості Верховної Ради України, 2001, №22, ст.105.

24. Закон України від 8 липня 2011 року N3671 “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 16, ст. 146

25. Закон України від 23 вересня 1994 року “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 40, ст.364.

26. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

27. Закон України від 1 липня 2004 р. “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 серпня.

28. Закон України від 8 червня 2000 р. “Про охорону культурної спадщини” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. – Ст.333.

29. Закон України від 17 січня 2002 р “Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- №23.- Ст.163.

30. ЗУ “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- №8.- Ст.28.

31. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.

32. Декларація про державний сувернітет України // Відомості Верховної Ради України.-1990, N 31, ст.429

33. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і контролю” // Відомості Верховної Ради України, 1993, N 17, ст.184.

34. Кодекс законів про працю // Відомості Верховної Ради УРСР., 1971р., додаток до №50.

35. Кодекс міжнародного приватного права (Кодекс Бустаманте) 1928 р. //Международное частное право. Сборник документов. М., 1997.

36. Кодекс торгового мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. -1995.- №47-52. Ст.349.

37. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 року №201 “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ”// Офіційний вісник України., 2001 р.,№39, стор. 158, стаття 1784.

38. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 N 1196 « Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України // Офіційний вісник України., 2007 р., №26, стор51, стаття 1065.

39. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний вісник України., 2012 р., №17, стор.66, стаття 632.

40. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.2011. № 48-49 ст.536.

41. Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року; //Офіційний вісник України. 1998. №17.

42. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року // ЗП України. 1994. №10. Ст. 249.

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року №150 “Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України” // Урядовий кур’єр від 07.03.2012.- №44.

44. Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.// Офіційний вісник України.-2003 р., №51, стор.316, стаття 2707.

45. Постанова Правління НБУ від 27 травня 2008 року №148 “Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” // Офіційний вісник України., 2008 р., №43, стор 124, стаття1430

46. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року; Офіційний вісник України. 1998. №8.

47. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135

48. Указ Президента “Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів у сфері природних монополій” від 17 листопада 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 19 листопада.

49. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів” // Голос України.- 1994.- 12 жовтня.

50. Устав международного института унификации частного права (15 марта 1940 года) //Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI.- М., 1993. С. 237 — 242.

51. Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356

52. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради України.-2004, №40-42, ст.492.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)