АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст дисципліни

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 4. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 5. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 6. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 7. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 8. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 9. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 10. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 11. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
 12. Вимоги до структури та змісту роботи

Вступ.

Мета дисципліни, її предмет та завдання. Місце дисципліни у навчальному процесі, її взаємоз’язок з іншими дисциплінами. Історія формування та розвиток екології та економіки природокористування, основні поняття та визначення.

Тема 1. Основні системи, закони та закономірності взаємодії суспільства і природи.

Тема 2. Природні умови та ресурси і наукові засади раціонального природокористування.

Тема 3. Економічна оцінка природних ресурсів.

Тема 4. Вилучення природних ресурсів і забруднення довкілля.

Тема 5. Оцінка стану довкілля та екологічне нормування його якості. Екологічний моніторинг і економічної інформації.

Тема 6. Економічні збитки від забруднення довкілля і методи їх оцінки.

Тема 7. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища.

Тема 8. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

Тема 9. Організація і управління охороною довкілля.

Тема 10. Екологізація економіки - необхідна умова соціально – екологічного розвитку .

Тема 11. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища.

 

2.Методичні вказівки до виконання практичних занять

Важливою формою засвоєння та поглиблення знань майбутніх бакалаврів та спеціалістів є практичні заняття. На практичних заняттях студенти мають можливість закріпити теоретичний матеріал лекцій та набути практичних навичок щодо закономірностей взаємодії суспільства і природи, економічної оцінки природних ресурсів, встановленню взаємозв'язків між використанням природних ресурсів їх деградацією і забрудненням довкілля та інше.

Для розширення та поглиблення знань, отриманих у процесі вивчення лекційного матеріалу, і розв'язання низки запропонованих задач рекомендований перелік тем доповідей для виступів на семінарських заняттях. У процесі підготовки доповіді студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою, проводити аналіз екологічної ситуації яка склалася на Україні та в окремих її регіонах, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; набуває навичок дослідної роботи.

Самостійна робота є невід'ємною частиною вивчення дисципліни і передбачає самостійне опрацювання ряду питань за навчальною літературою. 

Практичне заняття № 1.

Основні системні закони і закономірності взаємодії суспільства і природи.Наукові засади раціонального природокористування.

 

Питання для розгляду на практичному занятті.

1. Предмет, завдання курсу.

2. Історія формування і розвитку дисципліни.

3. Основні поняття та визначення екології.

4. Системні закони і закономірності взаємодії суспільства і природи.

5. Екологічні проблеми, їх виникнення та класифікація.

6. Природні ресурси, їх економічна сутність та функції.

7. Чи забезпечена Україна природними ресурсами.

8. В якому стані знаходяться ПР, як використовуються?

9. Поняття ресурсозбереження?

10. Наукові засади раціонального природокористування.

 

Теми доповідей.

1. Загальна соціально-екологічна ситуація в Україні.

2. Соціально-екологічна ситуація в Сумській області.

3. Соціально-екологічна ситуація в м. Конотоп.

4. Природні ресурси України.

5. Регіональні екологічні проблеми України, їх характеристика.

6. Проблема стану довкілля України як наслідок особливостей її економічного і соціального розвитку.

7. Історія формування і розвитку екології, як науки.

8. Видатні вчені-екологи.

Обсяг годин на самостійну роботу:

Вступ-2год. Тема1. Основні системи, закони та закономірності взаємодії суспільства і природи.-2год. Тема 2. Наукові засади раціонального природокористування-2год.

Питання для самостійної роботи

1 Проблеми стану довкілля України як наслідок особливостей її
економічного і соціального розвитку.

2 Особливості економічного та соціального розвитку України як
республіки колишнього СРСР.

3 Взаємозв'язок між соціально-економічним розвитком і станом
довкілля України.

4 Характеристика регіональних екологічних проблем та виникнення
зон екологічної біди.

5 Посилення ролі екологічних факторів в умовах ринкових
перетворень.

6 Сучасний стан природних ресурсів України, та проблеми, пов'язані з
забезпеченістю природними ресурсами, їх використанням та
відтворенням.

7 Стан водних ресурсів України і проблеми водозабезпечення в
окремих регіонах.

8 Земельні ресурси як одна із головних складових національного
багатства. їх стан, використання, продуктивність, екологічні
проблеми.

9 Мінерально-сировинні та енергетичні ресурси, їх сучасний стан,
використання, екологічні та соціально-економічні проблеми.

10 Біологічні ресурси, їх роль і значення, сучасний стан таеколого-
економічні проблеми використання.

11 Рекреаційні ресурси України: перспективи розвитку.

12.Історія формування екології як науки.

 

Практичне заняття № 2.

Економічна оцінка природних ресурсів. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації.

Питання для розгляду на практичному занятті:

1. Теоретичні підходи для визначення економічної цінності природних ресурсів.

2. Чому необхідно здійснювати економічну оцінку природних ресурсів?

3. Зміст та основні функції економічної оцінки природних ресурсів.

4. Об’єкти економічної оцінки природних ресурсів, їх оцінні показники та критерії оцінки.

5. Методи оцінки природних ресурсів. Ринкові методи оцінки.

6. Методи економічної оцінки природних ресурсів в Україні.

7. Зарубіжний досвід економічної оцінки природних ресурсів.

8. Поняття моніторингу.

9. Система екологічної інформації.

10. Екологічні нормативи якості довкілля.

11. Об’єкти екологічного нормування.

12. Стандарти якості повітря ,води ,грунту та продуктів харчування.

13. Оцінка стану довкілля за допомогою екологічних нормативів.

Теми доповідей.

1. Теоретичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів.

2.Моніторинг забруднення довкілля.

3.Організація спостережень за станом довкілля.

4.Критерії якості та ГДК харчових продуктів.

Обсяг годин на самостійну роботу:

Тема 3 Економічна оцінка природних ресурсів-2год. Тема 4. Вилучення природних ресурсів і забруднення довкілля-2год. Тема 5 Екологічний моніторинг і система екологічної інформації-2год.

Питання для самостійної роботи

1 Зарубіжний досвід економічної оцінки природних ресурсів.

2 Методи економічної оцінки природних ресурсів в Україні.

3 Теоретичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів та
напрямки їх застосування у господарській діяльності.

4 Об'єкти, методи та показники економічної оцінки природних ресурсів.

5 Проблеми використання економічної оцінки окремих видів природних
ресурсів в Україні.

6 Показники комплексної вартісної оцінки природно-ресурсного
потенціалу України.

7 Економічна оцінка природних ресурсів як невід'ємна складова ринкової економіки.

8 Моніторинг забруднення довкілля.

9 Організація спостережень за станом довкілля.

10 Гігієнічні та екологічні критерії оцінки якості довкілля.

11 Методи спостережень за рівнем забруднення довкілля.

Практичне заняття № 3.

Економічні збитки від забруднення довкілля та методи їх оцінки.

Економічний механізм природокористування.

Питання для розгляду на практичному занятті.

1. Загальна класифікація порушень довкілля.

2. Класифікація економічних збитків.

3. Механізм формування економічного збитку.

4. Методи визначення економічних збитків.

5. Структура економічного збитку.

6. Розрахунок величини економічного збитку.

7. Прогнозування економічного збитку.

8. Основні принципи і методи охорони довкілля.

9. Охорона довкілля від антропогенного забруднення- одне із найважливіших завдань сучасності.

10.Організаційно- планувальні, технологічні та екологічні методи

охорони довкілля.

11. Плата за природокористування і забруднення довкілля як один із дійових економічних інструментів охорони довкілля.

12.Платежі за право користування природними ресурсами.

13.Платежі за відтворення і охорону природних ресурсів та забруднення довкілля.

14.Рівні та види платежів за забруднення довкілля в Україні.

 

Теми доповідей.

1. Класифікація економічних збитків.

2. Економічна ефективність природоохоронної діяльності та можливості використання теорії економічних збитків на сучасному етапі.

3. Оцінка сільськогосподарського виробництва на стан довкілля.

4. Оцінка впливу промисловості на стан довкілля.

5. Оцінка впливу транспорту на стан довкілля

6. Економічні методи охорони довкілля.

Обсяг годин на самостійну роботу:

 

Тема 6. Економічні збитки від забруднення довкілля і методи їх оцінки.-2год.

Тема 7. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища.-4год.

Питання для самостійної роботи

1.Економічні збитки від забруднення довкілля та методи їх оцінки.

2 .Поняття, зміст та види збитку від забруднення довкілля.

3 .Економічний збиток та механізм його формування: досвід розвинутих
країн.

4 .Методи оцінки економічного збитку.

5 .Проблеми оцінки наслідків забруднення довкілля.

6 .Розрахунок величини економічного збитку.

7 .Прогнозування економічного збитку.

8 .Розподіл та використання коштів у природоохоронній сфері.

9 .Теоретичні принципи охорони довкілля.

10.Технологічні методи охорони довкілля.

11.Економічні методи охорони довкілля.

12.Організаційно-планувальні методи і охорона довкілля.

 

 

Практичне заняття № 4.

.

Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

Організація і управління охороною довкілля.

 

Питання для розгляді на практичному занятті.

1. Екологічні та соціально-економічні результати природоохоронних заходів.

2. Показники економічної, екологічної та соціальної ефективності природоохоронних заходів.

3. Абсолютна та порівняльна економічна ефективність природоохоронної діяльності.

4. Соціально-економічний ефект природоохоронних заходів.

5. Вимірювання витрат на природоохоронні заходи та фактор часу.

6.Сутність та завдання державного управління охороною довкілля.

7.Структура державного управління, їх функції.

8.Методи управління та повноваження органів управління охороною довкілля.

9.Актуальні проблеми організації управління охороною довкілля в Україні.

10.Особливості господарчого механізму охорони довкілля в умовах ринкових відносин.

11.Методи охорони довкілля в зарубіжних країнах.

 

Теми доповідей.

1. Природоохоронні заходи та їх ефективність.

2. Шляхи підвищення ефективності природоохоронної діяльності.

3. Права власності на природні ресурси і економічна ефективність природокористування.

4. Сучасна фінансово-кредитна політика охорони довкілля.

5. Механізм екологічного оподаткування в Україні.

 

Обсяггодин на самостійну роботу:

 

Тема 8. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.-4год.

Тема 9. Організація і управління охороною довкілля.-3год.

Питання для самостійної роботи

1 Вимірювання невизначеності при оцінці ефективності природоохоронної
діяльності.

2.Особливості оцінки ефекту природоохоронних заходів

3.Програми охорони довкілля різного рівня, їх стратегічні цілі і завдання.

4.Пріоритети, спрямовані на досягнення екологічної безпеки та їх
врахування при розробленні програм.

5.Система базових показників, які застосовуються при розробці і
впровадженні програм.

6.Етапи розроблення і реалізації програм. Формування екологічної концепції
розвитку території (регіону).

7.Аналіз стану соціально-економічної системи регіону і прогнозування стану
довкілля.

8.Обгрунтування цілей природоохоронної діяльності і шляхів їх досягнення.

9.Виявлення проблемних екологічних ситуацій і вибір методів та засобів їх
ліквідації.

10.Розроблення альтернативних варіантів природоохоронних заходів і
черговості їх здійснення.

11.Інформаційне та фінансове забезпечення програми з охорони довкілля

 

12.учасна фінансово-кредитна політика охорони довкілля.

13.собливості сучасної фінансово-кредитної політики охорони довкілля.

14.Фонди охорони довкілля та порядок їх формування і використання.

15.Екологічне оподаткування та його роль у вирішенні екологічних проблем.

16.Роль фінансових інститутів у системі стимулювання діяльності з охорони
довкілля.

17.Механізм екологічного оподаткування в Україні

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.02 сек.)