АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оформлення дипломної роботи

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. Автоматизация и роботизация
 3. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 4. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз роботи системи
 7. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
 10. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 11. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ГРУП ЗМГГТ-11, ЗМГРБ-11
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ ТА ТУРИЗМУ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи

Учнів з професій 5122«Кухар»,

Кондитер»

 

 

Львів 2014

Укладач:

викладач вищої категорії,

викладач-методист

Гарбарчук Тетяна Олександрівна

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової

комісії спецдисциплін

Протокол №____від_________

Голова комісії ________ Н.В.Федьків

Анотація

Згідно положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, учні мають виконати дипломну роботу і захистити її.

Теми дипломних робіт повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою і освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Дипломна робота охоплює широке коло питань з різних дисциплін і передбачає теоретичну і практичну підготовку учнів.

Дипломна робота має на меті:

· встановлення готовності учнів самостійного навчання, вміння набувати та поглиблювати знання;

· опанування практичних навичок роботи (з нормативно-технічною документацією);

· формування готовності до оволодіння сучасною технікою і технологією виробництва.

Методичні вказівки призначені надати допомогу:

· у виконанні дипломної роботи;

· при виконанні кваліфікаційних пробних роботах;

· у майбутній праці спеціаліста.

Дипломна робота має вміщувати такі розділи:

 • Вступ.
 • Технологія приготування страв і виробів
 • Розрахунок сировини і продуктів для приготування страв
 • Характеристика сировини, яка використовується для виготовлення страв і виробів ( з даної теми).
 • Організація робочих місць кухаря та кондитера під час виготовлення страв і виробів.
 • Характеристика обладнання, інвентаря, інструментів і посуду, які використовуються для виготовлення страв і виробів (з даної теми).
 • Техніка безпеки праці і санітарні вимоги до кулінарної обробки продуктів.
 • Список використаної літератури.
 • Додатки.

 

Оформлення дипломної роботи

Дипломна робота оформляється в повній відповідності з вимогами єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД).Текст роботи викладається друкарським засобом у Times New Roman 14 кеглем, інтервал між рядками 1,5 на папері формату А -4.

НА кожному листі робляться поля 2, 2, 2 см від верхньої, нижньої і правої країв листа і 2,5 см – від лівої крайки листа.

Відстань від рамки листа до межі тексту рекомендується лишати; на початку рядків не менше 5 мм, від верхньої та нижньої рамки - не менше 10 мм.

Сторінки листів проставляють над рамкою у верхній частині. Нумерація сторінок повинна бути наскрізна по всій роботі.

Текст дипломної роботи розбивають на розділи і підрозділи. Кожний розділ рекомендується починати з нової сторінки.

Розділи та підрозділи повинні бути пронумеровані. Номера розділів позначають арабськими цифрами з крапкою наприкінці, номер підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою.

Найменування розділу записують у вигляді заголовків малими літерами (крім першої прописної). Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Скорочення слів у тексті роботи і підписах під ілюстраціями, як правило, не допускаються. Виняток складають узвичаєні скорочення, як тис., млрд., грн.., кг, л, у т. ч., і т. п., км і т. д.

Цитати, статистичні дані і інші матеріали, приведенні з літературних джерел, повинні бути відзначенні посиланням. Посилання показує цифрою в квадратних дужках, що відповідає порядковому номеру літературного джерела, приведеному в переліку використаної літератури. Поруч із порядковим номером літературного джерела в дужках показують номер сторінок, наприклад (6.С. 210-211). Посиланням на літературне джерело роблять у тексті роботи, а не насподі листа.

Графіки, малюнки, схеми і інші ілюстровані матеріали поміщають у тексті роботи по ходу виконанні питання або наприкінці її окремими реченнями. Кожна ілюстрація повинна мати порядковий номер, що позначають арабськими цифрами, і тематична назва.

‡агрузка...

Номер малюнка (графіка, схеми), його назва і під малюнковий текст пишуть під зображеним малюнка.

Кожна таблиця повинна мати тематичну назву, його номер. Назва пишеться над таблицею, а номер її ставиться вище назви, у верхньому правому куті. При цьому знак № (номер) не ставлять. Номер таблиці складається з двох цифр – перша відповідає номеру параграфа дипломної роботи, друга – номер самої таблиці. Наприклад: «Таблиця 2.4» У таблиці повинні бути зазначенні одиниці виміру всіх показників. Якщо розмірність для всіх показників, включених у таблицю, однакові, то вона вказується у дужках відразу за назвою таблиці. Якщо її показники вимірюються в різноманітних одиницях, то в таблиці після першої графи «Найменування показників» виділяється друга графа «Одиниця виміру».

Виконана робота повинна бути зброшурована в папку і мати титульний лист, що є першим листом роботи. Порядок брошурування такий: титульний листок (додаток 1), завдання дипломної роботи, зміст, вступ, текст роботи з параграфів, висновок, список використаної літератури, додатки. Наприкінці роботи ставлять підпис і дата.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)