АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика обладнання, інвентаря, інструментів і посуду, які використовуються для виготовлення страв і виробів (з даної теми)

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 3. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 4. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 5. А. Понятие и общая характеристика рентных договоров
 6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 7. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 8. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 9. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 10. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 11. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния объекта исследования
 12. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.

В цьому розділі слід описати оптимальне обладнання, яке використовується для механізації технологічних операцій по приготуванні вказаної страви. Слід привести будову, принцип дії, правила експлуатації і техніки безпеки даного обладнання. Рекомендовано підбирати обладнання як для механічної, так і для теплової обробки продуктів, а також обладнання для короткочасного зберігання їх. Допускається використання ілюстративного матеріалу. А також описати інвентар та інструменти якими може користуватися кухар і кондитер при приготуванні напівфабрикатів, страв і кондитерських виробів;посуд для приготування напівфабрикатів, страв і кондитерських виробів і дати характеристику посуду в якому може подаватися дана страва і кондитерський виріб.

 

Техніка безпеки праці і санітарні вимоги до кулінарної обробки продуктів.

В цьому розділі описати правила безпеки праці та санітарні вимоги при роботі з відповідним обладнанням при приготуванні даних кулінарних страв і кондитерських виробів. Також вказати санітарні вимоги до кулінарної обробки сировини, приготуванню кулінарних страв і кондитерських виробів, правила і терміни зберігання напівфабрикатів кулінарних страв і кондитерських виробів.

 

Рекомендована література

 

1. Закон України

2. Укази Президента України

3. Соціально-економічна література

4. Статистичні збірники (щорічники)

5. Відомчі матеріали (накази, інструкції та вказівки)

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий Москва экономика1983р.,

7. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів Київ «А.С.К.»,

8. Сборник технологических карт на блюда и кулинарные изделия для заведений ресторанного хозяйства Киэв «Издательство А.С.К.»,

9. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для преприятий общественногог питания Москва «Экономика» 1985р.,

10. Л. Я. Старовойт, М.С. Косовенко, Ж. М. Смирнова Кулінарія Київ «Вища школа» 1993р.,

11. П. С. Мархель Произдодство пирожных и ТОРТОВ Москва «Пищевая прпомышленость» 1974р.,

12. Г. Т. Зайцева Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів Київ «Вікторія» 2002р.,

13. Н. Г. Бутейкис Технология мучных кондитерских изделий Москва «Экономика» 1984р.,14. В. С. Доцяк Українська кухня Львів видавництво «Оріана-Нова» 1998р..

15. Облік і звітність на підприємствах ресторанного господарства

16. Зарубіжні джерела

17. Журнали

18. Інтернет


Додатки

Титульна сторінка

 

Головне управління освіти і науки Львівсько обласної державної адміністрації

Вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)