АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПЕРЕДМОВА. для студентів ЗАОЧНОЇ формИ навчання

Читайте также:
 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. Передмова
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. Передмова
 11. Передмова
 12. ПЕРЕДМОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

“ ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО”

для студентів ЗАОЧНОЇ формИ навчання

 

 

ЛЬВІВ – 2012

 

 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Підприємницьке право» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності

 

Укладач викладач права, підприємницького права В.В.Димочкіна

 

 

 

ЗМІСТ

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Завдання для контрольної роботи
Інформаційно-методичне забезпечення

 

ПЕРЕДМОВА

Запровадження в економіку України ринкових форм господарювання з одночасним забезпеченням державою соціальної орієнтації економіки України, ефективного державного регулювання підприємницької діяльності та інтеграція нашої країни до світової економічної системи зумовлюють зростання ролі правового забезпечення в окремих галузях народного господарства на основі Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів господарського законодавства. На сьогодні в Україні створена досить міцна та ефективна законодавча база, спрямована на врегулювання відносин у сфері підприємницької діяльності, яка постійно вдосконалюється. Але недостатня обізнаність підприємців з чинним законодавством досить часто призводить до вчинення зловживань з боку державних чиновників як на етапі реєстрації, так і в процесі діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що в свою чергу, негативно впливає на розвиток такої діяльності. Крім того, зустрічаються непоодинокі випадки, коли суб’єкти підприємницької діяльності з метою отримання максимальних прибутків в короткі строки або інших власних вигод, порушують права та законні інтереси інших підприємців. З метою правового захисту від можливих зловживань з боку ін. осіб на підприємствах можуть створюватись юридичні служби чи залучаються фахівці-юристи, які здійснюють правовий супровід діяльності підприємства. Проте представники малого бізнесу, особливо фізичні особи-підприємці, не завжди фінансово спроможні на таке і їм здебільшого доводиться всі питання, в т.ч. і правового характеру, вирішувати самотужки.Ці чинники вимагають докорінного поліпшення викладання студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів спеціальної навчальної дисципліни «Підприємницьке право», ґрунтовного засвоєння ними норм чинного законодавства, що є передумовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва, здатних на належному професійному рівні вирішувати правові питання підприємницької діяльності та управління нею.
«Підприємницьке право» є однією з непрофілюючих професійно - орієнтованих навчальних дисциплін, яка викладається для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент».

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є законодавство, яке регулює відносини щодо організації, здійснення та припинення підприємницької діяльності. Засвоєння студентами правових основ господарювання є необхідною умовою формування кваліфікованих спеціалістів у будь - якій сфері суспільного життя. Досягнення цього завдання повинно бути забезпечено у процесі вивчення студентами навчального матеріалу, передбаченого програмою курсу, що є логічним продовженням курсу «Правознавство» і базується на засадах міждисциплінарності, комплексності, універсальності та цільової підготовки студентів.

Процес викладання дисципліни спрямований на підготовку кадрів, здатних синтезувати економічні і правові знання по всьому циклу необхідних у практичній діяльності дисциплін та підвищити рівень правової підготовки фахівців економічного профілю. Предметом вивчення «Підприємницького права» є правові, товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини між суб'єктами господарювання, що виникають у сфері комерційної діяльності. Основною метою викладання дисципліни «Підприємницьке право» є: формування у майбутніх менеджерів сукупності знань із правового регулювання майнових та управлінських відносин між суб'єктами господарювання сфери комерційної діяльності. підготовка кадрів, здатних синтезувати економічні і правові знання по всьому циклу необхідних у практичній діяльності дисциплін; підвищення рівня правової підготовки фахівців економічного профілю; Завдання вивчення дисципліни В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні принципи та інститути підприємницького права; найважливіші категорії та систему підприємницького законодавства;
основні тенденції розвитку, вдосконалення та застосування підприємницького законодавства.

‡агрузка...

Підготовлений фахівець повинен вміти: – працювати з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність;

– вирішувати конкретні правові ситуації на базі національного та міжнародного законодавства, які виникають у підприємницькій діяльності.
ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Написання контрольної роботи - одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни «Підприємницьке право» і виробленню навичок практичного їх застосування.

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами матеріалу курсу «Підприємницьке право» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Під час написання контрольної роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи відповідні нормативні акти. Контрольна робота виконується за одним із варіантів (на вибір), які наводяться нижче, але з таким розрахунком, щоб один і той же варіант не повторювався (у межах однієї академічної групи). Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Приступаючи до виконання як теоретичного так і практичного завдання, студенти повинні: визначити, до якої теми курсу «Підприємницьке право»
вона належить; опрацювати відповідний розділ підручника, навчального посібника чи теми конспекту лекцій; самостійно (на основі вже отриманої та проаналізованої інформації) підібрати спеціальну літературу (монографії, необхідні статті з періодичних видань, необхідні нормативно – правові
акти, міжнародні документи та ін. джерела до завдання роботи); опрацювати підібрану самостійно літературу; зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти; при вирішенні практичного завдання обов’язковим є посилання на відповідні статті чинного законодавства. Механічне списування підручника, навчального посібника, монографії чи матеріалу з періодичних видань не допускається, так само, як і плагіат за допомогою мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими та проаналізованими. Цифрові дані, таблиці, зразки документів та інший матеріал, який стосується аналізованого питання контрольної роботи (за наявності), бажано подати у додатках до контрольної роботи. Загальний обсяг контрольної роботи – 24 аркуші учнівського (шкільного) зошиту, або 10 сторінок формату А – 4 з використанням шрифту набору Time New Roman розміром 14 pt
текстового редактора Word, міжрядковий інтервал 1 (одиничний).

Титульний аркуш роботи рекомендується оформити за вимогами, затвердженими на момент написання контрольної роботи як типові (по встановленій формі). На титульній сторінці роботи необхідно вказати: назву інституту, факультету, варіант завдання, прізвище, ім’я, по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, прізвище та ініціали керівника роботи, рік і місце її виконання.

До роботи слід обов'язково додати список фактично використаної автором літератури відповідно до встановлених вимог, які пред'являються до оформлення літератури: міжнародні документи (за наявністю);
нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою); підручники, посібники (подаються в алфавітному порядку). спеціальна (додаткова) література (подається в алфавітному порядку). У кінці роботи необхідно поставити дату і підпис. У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, допускається можливість консультування з керівником роботи, керівником курсу (навчальної дисципліни). Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, а також роботи, що дублюються в межах однієї академічної групи повертається для повторного виконання з обов’язковими зауваженнями керівника (в письмовій формі). Контрольні роботи студенти повинні подати в деканат в установлений строк, в т.ч. і ті, що виконані повторно.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)