АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НАВЧАЛЬНО -МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. III. Сприйняття та усвідомлення нового навчального матеріал. Розвиток математичних знань, умінь і навичок учнів.
 3. IV. Список мифологических имен,
 4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 7. Автоматизация и роботизация
 8. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом
 9. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 10. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 11. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 12. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій

o Нормативно-правові акти :

o Конституція України: від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua Господарський кодекс України: від
16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua

o Цивільний кодекс України:
від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua Кодекс України Про адміністративні правопорушення: від 7 грудня 1984 року (зі змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua

o Кримінальний кодекс України: від 5 квітня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

o Господарський процесуальний кодекс України: від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua Цивільний процесуальний кодекс України: від 18 березня 2004 року // http://zakon.rada.gov.ua.
Кодекс адміністративного судочинства України: від 6 липня 2005 року // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р. //// http://zakon.rada.gov.ua.
Закон України Про ціни і ціноутворення: від 3 грудня 1990р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про власність: від 7 лютого 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16 квітня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про захист споживчого ринку України : від 25 червня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про господарські товариства: від 19 вересня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про споживчу кооперацію: від 10 квітня 1992р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про Антимонопольний комітет України: від 26 листопада 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про захист прав споживачів: від 15 грудня 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: від 23 березня 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про промислово-фінансові групи в Україні: від 21 листопада 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції: від 7 червня 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про благодійництво та благодійні організації: від 16 вересня 1997р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про фінансовий лізинг : від 16 грудня 1997р. в редакції від 11 грудня 2003р. // http://zakon.rada.gov.uao Закон України Про місцеві державні адміністрації: від 9 квітня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua
Закон України Про виконавче провадження: від 21 квітня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Про концесії: від 16 липня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: від 30 червня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про природні монополії: від 20 квітня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності: від 1 червня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: від 15 грудня 1993р. в редакції від 1 червня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Закон України Про банки і банківську діяльність: від 7 грудня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про захист економічної конкуренції: від 11 січня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: від 5 квітня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: від 12 липня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про кредитні спілки: від 20 грудня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про особисте селянське господарство: від 15 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців: від 15 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

o Закон України Про електронні документи та електронний документообіг: від 22 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)