АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗМІСТ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 3. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 4. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ГРУП ЗМГГТ-11, ЗМГРБ-11
 5. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 6. Визначення набору варіантів СМ
 7. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 8. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 9. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 10. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 11. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 12. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1.

1. Поняття, ознаки та види господарських (підприємницьких) договорів.

2. Преамбула договору, її зміст та юридичне значення.

3. Додайте проект договору поставки.

 

 

Варіант 2

1. Принципи договірного права. Принцип свободи договору, його зміст та випадки обмеження.

2. Предмет договору.

3. Додайте проект договору бартеру.

 

 

Варіант 3.

1. Договірна робота. Її поняття, зміст та суб’єкти. Роль юриста в діяльності по укладанню та супроводженню договорів.

2. Умови договору про строк. Особливості строків в договорах підряду.

3. Додайте проект договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 

 

Варіант 4.

1. Загальний порядок укладання договору. Оферта та її ознаки. Акцепт та його ознаки.

2. Умови договору про ціну. Особливості ціноутворення у зовнішньоекономічних контрактах.

3. Додайте проект договору оренди державного майна.

 

 

Варіант 5.

1. Укладення договору в порядку проведення торгів (аукціон, конкурс, біржові торги).

2. Умови договору про порядок розрахунків. Форми розрахунків.

3. Додайте проект договору лізингу.

 

 

Варіант 6.

1. Укладення договору поставки товарів для державних потреб.

2. Транспортні умови договору.

3. Додайте проект договору будівельного підряду.

 

 

Варіант 7.

1. Порядок укладення договору в порядку тендеру.

2. Умови договору про відповідальність сторін по договору.

3. Додайте проект договору про надання юридичних послуг.

 

 

Варіант 8.

1. Порядок виконання договору. Приймання товарів за кількістю та якістю.

2. Умови договору про внесення змін та доповнень до договору та про порядок розірвання і припинення договору.

3. Додайте проект договору перевезення.

 

 

Варіант 9.

1. Засоби забезпечення належного виконання договору. Оперативно-господарські санкції.

2. Умови договору про технічну документацію, конфіденційність та порядок вирішення розбіжностей.

3. Додайте проект договору охорони.

 

 

Варіант 10.

1. Судовий захист при невиконанні або неналежному виконанні договору.

2. Заключна частина договору, додатки до договору, їх зміст та юридичне значення.3. Додайте проект договору про надання рекламних послуг.

 

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

1. Поняття та ознаки договору. Договір як правочин, як правовідношення та як документ.

2. Види договорів. Поняття та особливості господарського договору. Залежність змісту договору від його виду.

3. Принципи договірного права.

4. Джерела договірного права.

5. Загальна характеристика договірна роботи її змісту та стадій.

6. Стадії договірної роботи. Дії, що проводяться на стадії підготовки до укладання договору.

7. Дії, що проводяться на стадії укладання договору.

8. Дії, що проводяться на стадії виконання договору.

9. Дії, що проводяться на стадії досудового врегулювання господарських спорів.

10. Суб’єкти договірної роботи. Компетенція юрисконсульта щодо договірної роботи.

11. Взаємодія юридичного відділу (юриста) з іншими підрозділами підприємства на різних стадіях договірної роботи.

12. Документування договірної роботи. Види документів, що складаються на різних стадіях договірної роботи.

13. Особливості фізичної особи-підприємця, як сторони в договорі.

14. Особливості юридичної особи, як сторони в договорі.

15. Відокремлені підрозділи юридичної особи, як сторона договору.

16. Представник юридичної особи. Документи, що засвідчують повноваження представника.

17. Правовий аналіз (Due diligence) на різних стадіях договірного процесу.

18. Загальні вимоги щодо підготовки проекту договору. Структура договору та вимоги щодо його оформлення.

19. Види та способи укладення договору.

20. Оферта, поняття, ознаки та способи її вираження.

21. Публічна оферта та її правове значення. Співвідношення публічної оферти та реклами а також інших звернень до невизначеного кола осіб.

22. Акцепт, поняття, ознаки та способи його вираження.

23. Пов’язаність офертою та її правове значення.

24. Переддоговірні спори та особливості їх розгляду та вирішення. Протокол розбіжностей та його зміст.

25. Особливості укладання договорів на ярмарках.

26. Особливості укладання договорів, заснованих на державних та регіональних контрактах.

27. Особливості укладання договору про приєднання.

28. Особливості укладання договору про закупівлю за державні кошти. Стадії державних закупівель. Зміст договору про закупівлю.

29. Порядок укладення та документального оформлення договору в порядку закупівлі за державні кошти.

30. Особливості укладення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

31. Особливості укладання договорів у комп’ютерних мережах, зокрема у Інтернет.

32. Поняття про реквізит договору. Види реквізитів договору.

33. Умови договору, їх види та юридичне значення.

34. Поняття, зміст та значення преамбули договору.

35. Порядок правове значення та особливості визначення загальних понять та заяв сторін у договорі.

36. Предмет договору та порядок його формулювання залежно від виду договору.

37. Умови договору про права та обов’язки сторін.

38. Умови договору про відповідальність сторін та форс-мажор.

39. Умови договору про строки. Способи визначення в договорі строків.

40. Умови про ціну договору.

41. Умови договору про форми та порядок розрахунків.

42. Транспортні умови договору.

43. Умови про порядок внесення змін та доповнень до договору.

44. Умови про порядок розірвання та припинення договору.

45. Умови про порядок розв’язання спорів та про визначення права, що застосовується.

46. Прикінцеві положення договору, їх зміст та правове значення.

47. Додатки до договору, їх зміст, порядок оформлення та правове значення.

48. Особливості тлумачення договору.

49. Принципи належного виконання договірних зобов’язань.

50. Способи підтвердження виконання договору. Акти та інші документи, які підтверджують виконання договору, їх види, зміст та порядок складання.

51. Правова характеристика транспортних документів, як документів, що підтверджують виконання договору.

52. Порядок прийняття продукції по кількості. Акт прийняття продукції по кількості, його реквізити, порядок складання та правове значення.

53. Порядок прийняття продукції по якості. Акт прийняття продукції по якості, його реквізити порядок складання та правове значення.

54. Комерційний акт, його зміст, підстави складання та правове значення.

55. Загальні положення про захист сторін у випадку порушення договірних зобов’язань. Способи захисту. Порядок відображення в договорі обраного способу захисту.

56. Загальні положення про досудове врегулювання договірних спорів та його документальне оформлення.

57. Поняття та правове значення претензії. Реквізити претензії.

58. Порядок пред’явлення претензії.

59. Порядок розгляду претензії. Відповідь на претензію.

60. Порядок обліку претензій та позовів.

 

Рекомендована література

Базова


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.048 сек.)