АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пероксидтер, супероксидтер, озонидтер

Читайте также:
  1. Алкандарды алу

K+O3→K+O3- oзонидтер қызыл түске боялады. K-1e-→K+ O3+1e-→O3-

K+O2→K+O2- супероксидтер

K-1e-→K+ O2+1e-→O2-

2K2+O2→K2O2 перосксид

2K-2e-→2K+

O2+2e-→O2 2-

13.5 Алу, қасиеттері, қолданылуы

3d- орбиталь болғандықтан, IV, VI валенттілік көрсетеді. Күкірт атомдары арасындағы байланыс өте берік, жер бетінде 0,05 % : самород (бос) күйінде, сульфидтер FeS2-пирит , PbS-галонит, CaSO4- ангидрит, BaSO4- барит кездеседі. Минералды су көздерінде - H2S газ күйінде болады. Алу. Самород ( бос ) кендерден.

Физикалық қасиеттері: бөлме t0-ромбалық (α-күкірт), сары суда ерімейді. S-ромб →940 моноклинді, ß- күкірт (S8), корона сияқты.

sp3 – гибридтелу

S84500C↔S6 6500C↔S4 9000C↔S215000C↔S

S2 парамагнитті О2 сияқты, қалғандары диамагнитті.

S+Me→ t0 сульфидтер Ме2 Sn - металл валенттілігіне байланысты.

S+ О2→ SО2

S+ Г2→ SCl2

3S+6NaOH=2Na2S2-+Na2SO3+4 +3H2O диспропорциалану реакциясы.

S+2e-→S2-

S-4e-→S4+

13. 6 Қосылыстары, алу, қасиеттері, қолданылуы

S+ О2→ SО2 (4+) т.д. SО2 +H2O↔ H2 SO3↔H++HSO3-↔2 H++SO32- 2 + NaOH→ NaHSO3-гидросульфит ; SО2 + 2NaOH→ Na2SO3(сульфит) +H2O S4+ тотықтырғыш та, тотықсыздандырғышта болады SО2 +2H2S→3S+ 2H2O ;

2 Na2SO3 + О2→2Na2SO4 ; 2 NaHSO3-гидросульфиттер → t0 Na2S2O5+H2O пиросульфитке айналады, бірақ H 2S2O5 - пирокүкірт қышқылы жоқ.

2 +PCl5→POCl3(оксихлорид) + S+4O-2Cl2- (тионилхлорид) тотықсыздандырғыш SОCl2+2H2O→2HCl+H2SO3 ; Na2SO3 +S→ Na2S2O3 – тиосульфат Na2S2O3+HCl →2NaCl + H2S2O3 - тиокүкірт қышқылы күкірт қышқылы сияқты күшті қышқыл, бірақ тұрақсыз

H2S2O3→ S+ SО2 + H2O Тиосульфаттар тотықсыздандырғыш, Na2S2O3+J2→2NaJ+Na2S4O6 S+4O2 +Cl2hυ S+6O-22Cl2- -хлорлы сульфурил . Ыстық суда ыдырайды SОCl2+2H2O→2HCl+H2SO4 2 + О2NO2 2SO3 ; SO3 + H2O→ H2SO4 ; H2SO4 - май тәріздес, түссіз, иіссіз моногидрат; H2SO4 - күшті тотықтырғыш ; Сілтілік және сілтілік- жер металдар сульфаттары термиялық тұрақты, ал активтігі төмен металдар сульфаттары айрылады: ZnSO4 →ZnO +SO3 ;AgSO4 →2Ag+SO2+O2 ; Гидросульфаттарды балқытса:

2NaHSO4t0 Na2S2O7 + H2O дисульфат (пиросульфат) ; H2S2O7→ H2SO4+SO3 ерітсе. Егер H2SO4-те SO3 ерітсе, олеум (май тәріздес деген сөз) түзіледі. Олеум күшті тотықтырғыш, су тартқыш. H2SO4 алу: контакт әдісі ( V2 O5 -катализатор ) , нитроза әдісі ( NO2 - катализатор ). Al, Fe, Cr суық конц. H2SO4 пассивтеледі, оксид қабаты пайда болады.

Жеңіл металдар (ρ<5 г/см3) + H2SO4 конц. →MeSO4+ H2S+ H2O ; (Pt- тобы металдарынан басқа)

Ме + H2SO4 ыстық конц. → SO2 (S, H2S) металл активтігіне байланысты +MeSO4+H2O ;

H2SO4 конц. +Me → H2 шықпайды, не SO2 , не S, не H2S түзіледі. H2SO4 конц. HJ, HBr тотықтырады, HCl –ды тотықтырмайды. H2SO4 +8 HJ→ H2S+J2 +4H2O; H2SO4 +4 HBr→ SO2+2Br2+2H2O; H+2SO4 сұйытылған +Me→ H2 бөлінеді + металл сульфаты.

Сұйытылған күкірт қышқылы + Pb→ жүрмейді, себебі Pb беті PbSO4↓ жабылады.

H2SO4 тұздары → сульфат, гидросульфат түзіледі. Көп сульфаттарда кристалданған суы болады: Na2SO4 ×10 Н2О глаубер тұзы. CaSO4×2H2O - гипс ; CaSO4×H2O – алебастр; CuSO4×5H2O;FeSO4×7H2O – мыс, темір купоростары; қос тұздары асудас (квасцы) деп аталады KAl(SO4)2×12H2O; KCr(SO4)2×12H2O

S 2- - қосылыстары: H2 S газ, судағы ерітіндісі, Н2 + S ® H2 S ; Әлсіз қышқыл

‡агрузка...

H2 S↔ H++HS-↔ H++S2- H2 S газ, улы газ , гемоглобин құрамындағы Fe 2+ әрекеттеседі. H2 S →сульфид →гидросульфидтер суда жақсы ериді

Тұздары түсті HgS-қызыл, CdS- тоқ сары; ZnS – сары.

1). суда еритін сульфидтер: сілтілік, сілтілік- жер металдар сульфидтері, гидролизге ұшырайды.

2) cуда ерімейді, бірақ қышқылдарда (HCl, H2SO4) ериді. ЕК <10-26

3) азот қышқылда еритін CuS+4HNO3 конц. →Cu(NO3)2 +S+NO2+2H2O

Өзін - өзі тексеруге арналған сұрақтар

1.Элементтердің жалпы сипаттамасы.

2. Оттегінің металдармен, металл еместермен қосылыстары, қасиеттері

3. Күкіртті сутек, алу, қасиеттері, тұздары, қасиеттері

 

Осы тақырып бойынша көрсетілген әдебиеттердің мына беттерін оқу керек:

1.Нұрақметов Н.Н., Ташенов Ә.К. Бейметалдар химиясы.Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. 127-223 беттер.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)