АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Будова і топографія гортані

Читайте также:
 1. Архітектоніка (будова) виступу
 2. БІЛКИ. ЇХНЯ БУДОВА
 3. Будова зварного шва.
 4. БУДОВА І ЕВОЛЮЦІЯ.
 5. Будова і топографія легень.
 6. Будова і топографія носової порожнини.
 7. Будова ітопографія нирок.
 8. БУДОВА Й ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ
 9. Будова молекул ВМС
 10. Будова полісахаридів, поширення у природі та значення
 11. Будова простого розширення числового поля. Звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу.

Гортань (larynx) міститься між глоткою і трахеєю в куті, що утворюється головою йшиєю. Гортань проводить повітря в трахею, не допускає потрапляння корму в дихаль­ні шляхи, містить голосовий апарат тварини і закріплює трахею на під'язиковій кістці. Основу гортані становлять п'ять хрящів: кільцеподібний, щитоподібний, два черпакуватих хрящі та надгортанний. Хрящі гортані з'єднуються між собою рухомо, а рух­ливість їх забезпечується м'язами.

Хрящі зумовлюють зяяння порожнини гор­тані, внаслідок чого повітря проходить через неї вільно. Вхід у гортань обмежує надгортан­ник з еластичного хряща та надгортанно-чер­пакуваті складки. Всередині гортань вистеле­на слизовою оболонкою з ми­готливого епітелію, а зовні вкрита адвентицією з пухкої сполучної тканини. На бокових стінках слизова оболонка утворює пристінкову та го­лосові складки з голосовою щілиною між ними. В основі голосової складки містяться голосова зв'язка з щільної еластичної сполучної тканини і голосові м'язи з поперечносмугастої скелет­ної м'язової тканини. Зовні до хрящів гортані прикріплюються кілька м'язів, які звужують і розширюють порожнину гортані.

Мал. Хрящовий скелет гортані корови:

I — надгортанний; 2 — черпакуватий;

3 —щитоподібний і 4 — кільцеподібний хрящі;

5 — кільця трахеї; 6 — великий ріг під'язи­кової кістки; 7 — зв'язка гортані;

8 — ки­шенькова складка;

9—10 — кільця трахеї; II— малий ріг;

12 — язиковий відросток під'язикової кістки

 

Під час ковтання корму надгортанник при­тискається до черпакуватих хрящів і закриває вхід у гортань, запобігаючи потраплянню частинок корму в дихальні шляхи. Потрапляння сторонніх частинок у гортань спричи­нює кашель.

У підслизовій основі гортані розгалужується значна кількість судин, і нервових закінчень, завдяки яким гортань стає досить чутливою.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)