АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функції органів дихання

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Алгоритм дій керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при виникненні НС
 6. Алгоритм дослідження функції на парність та непарність
 7. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 8. Амілоїдоз внутрішніх органів
 9. Асимптоти функції.
 10. Банківська система. Банки, їх види та функції
 11. Банківська система. Банки, їх види та функції
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн

Розділ Система органів дихання

Тема: Будова органів дихання.

Функції органів дихання.

Органи дихання забезпечують постійний газообмін між організмом тварини і нав­колишнім середовищем. У результаті такого обміну в організм надходить кисень, по­трібний для процесів окиснення, і виділяється назовні вуглекислий, що постійно утворюється як кінцевий продукт обміну речовин.

Функції системи дихання: газообмін, очищення повітря від пилу, мікрофлори, зігріва­ють і зволожують його, беруть участь у терморегуляції, водно-сольовому обміні, імунологічному захисті.

Система органів дихання складається з повітряних шляхів (ніс з носовою порожниною, гортань, трахея і бронхи легень) та органа газообміну - легень.

Особливістю будови повітряних шляхів є те, що вони постійно перебувають у від­критому стані. Цьому сприяє тверда основа їх стінки (кістки, хрящі).

Мал. Схема будови дихального апарату коня:

1 — верхня раковина; 2 — нижня раковина; З — нюхова ділянка;

4 —верхній носовий хід; 5— середній носовий хід; 6 — нижній носовий хід;

7 — лобна пазуха; 8 — клиноподібно-піднебінна пазуха;

9 — хоани — вихід із носової порожнини;

10 — верхня губа; 10' — нижня губа; 11 — тверде піднебіння; 12 — м'яке піднебіння;

13 — язик; 14 — глотка; 15 — гортань; 16 — надгортанник;

17 — черпакуваті хрящі; 18 — трахея;

19 — ліва легеня; 20 — верхівкова частка лівої легені;

21 — серцево-діафрагмальна частка лівої легені; 22 — тупий край лівої легені;

23 - гострий край лівої легені;

24 — головний мозок; 25 — спинний мозок; 26 — стравохід

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)