АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Будова молекул ВМС

Читайте также:
 1. I. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТАТИСТИКИ 1 страница
 2. I. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТАТИСТИКИ 2 страница
 3. I. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТАТИСТИКИ 3 страница
 4. I. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТАТИСТИКИ 4 страница
 5. I. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТАТИСТИКИ 5 страница
 6. I. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТАТИСТИКИ 6 страница
 7. I. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТАТИСТИКИ 7 страница
 8. II. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ
 9. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 10. V2: Молекулярная физика
 11. VI этап – Образование молекул
 12. Архітектоніка (будова) виступу

Лекція №22

Будова і фізичний стан полімерів

План лекції

1. Будова молекул ВМС. Класифікація ВМС.

2. Фізичний стан полімерів. Характеристики полімерів у склоподібному, в’язкотекучому і високоеластичному станах.

3. Фракціонування ВМС. Полідисперсність ВМС та методи їх фракціонування.

Рекомендована література: [1] С.551-585, [2] С.115-117, [3] С.149-153.

Будова молекул ВМС

Високомолекулярними сполуками (ВМС) називають речовини, молекули яких складаються з великої кількості атомів (тисячі і десятки тисяч), а молярна маса сягає 104...106 г/моль і більше. ВМС, молекули яких побудовані шляхом багаторазового повторення структурних одиниць, називають полімерами.

За походженням ВМС поділяються на природні і синтетичні. Особливо велику роль у життєдіяльності людини займають природні ВМС. До природних ВМС належать білки, полісахариди, нуклеїнові кислоти, натуральний каучук та інші біополімери. До переваг синтетичних ВМС відносять те, що їх можна одержати із заданими властивостями – міцністю, еластичністю, хімічною і термічною стійкістю. Найбільш поширеними синтетичними ВМС є поліетилен, полівінілхлорид, полістирол, поліаміди. У харчовій промисловості з них виготовляють одноразовий посуд, підноси, лицювальні та конструкційні матеріали.

Полімери у залежності від своєї будови поділяються на лінійні, розгалужені і просторові або сітчасті (рис. 22.1). Лінійні ВМС являють собою окремі ланцюги, що не зв’язані між собою міцними хімічними зв’язками. Довжина полімерного ланцюга при цьому перебільшує його поперечні розміри у тисячі разів. Лінійні ВМС відрізняються високою гнучкістю їх ланцюгів і їх здатністю скручуватися у клубки. Частина ланцюга, в якій відбувається його повний поворот, називається сегментом. У найбільш гнучких полімерах, таких як каучук, у сегментах міститься не більше 20 атомів Карбону.

Рисунок 22.1 – Будова макромолекул полімерів: а – лінійних; б – розгалужених; в – сітчастих

У сітчастих полімерах наявність міцних хімічних зв’язків між ланцюгами призводить до утворення єдиного просторового каркасу. Сітчаста структура може утворюватися безпосередньо під час одержання полімеру або внаслідок спеціальної реакції зшивання ланцюгів ВМС. Розгалужені ВМС за своїми властивостями займають проміжне положення між лінійними та сітчастими.

За формою макромолекул розрізняють глобулярні і фібрилярні ВМС. У глобулярних ВМС макромолекули звернуті у кулясті утворення – глобули. Типові представники таких ВМС – природні білки. Під впливом зовнішніх факторів глобулярні ВМС можуть розгортатися і переходити у фібрилярну форму. Фібрилярні ВМС складаються з випрямлених лінійних або слабо розгалужених макромолекул, що об'єднуються за рахунок міжмолекулярної взаємодії і утворюють пачки молекул – фібрили. Прикладами таких ВМС є целюлоза, поліакрилати.


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)