АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фундаменти

Читайте также:
 1. Біологія – наука про живу природу
 2. Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень.
 3. Виробнича діяльність будівельної організації
 4. Вікна й двері
 5. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 8 страница
 6. Економічна ефективність ремонтно-реконструкційних заходів в об’єкти нерухомості міста
 7. Етика і духовність
 8. Зародження та розвиток архітектури з найдавніших часів до сьогодення.
 9. Класифікація та конструктивні рішення фундаментів; глибина закладання, гідроізоляція фундаментів.
 10. Конструкцій
 11. Основи фундаментів класифікація ґрунтів; осадки та просадки.
 12. Особливості традиційного українського житла.

При проектуванні застосовуються наступні конструктивні типи фундаментів: стрічкові, пальові.

Стрічкові фундаменти розташовують безперервною стрічкою під несучими стінами будинку й можуть виконуватися як у збірному, так і в монолітному варіантах.

Збірні залізобетонні фундаменти складаються із суцільних блоків-подушок і блоків стін підвалів. Залежно від тиску, що допускається, на ґрунт фундаментні блоки-подушки укладають без розриву впритул друг до друга, образуя суцільний стрічковий фундамент, або з розривом, створюючи переривчастий стрічковий фундамент. Зазор між блоками - подушками засипають піском, а величину зазору призначають не більше 0,2 довжини блоку фундаментних стін.

Монолітні бетонні фундаменти зводять у траншеях або щитовій опалубці. Найменша ширина бетонних фундаментів 400мм. При необхідності збільшення його ширини влаштовують уступи шириною 150-250мм і висотою 300мм.

Пальові фундаменти широко застосовуються в будівництві будинків, які зводяться на слабких сильностисливих ґрунтах. Пальовий фундамент являє собою ряд паль, об'єднаних ростверком. Ростверк може виконаються в монолітному або збірному варіантах.

Палі встановлюють у місцях перетинання стін і уздовж несучих стін з кроком 1,5 - 1,8м. При монолітному рішенні ростверк улаштовують у рівні позначки землі, а по ньому виводять стіну підвалу.

Особливі вимоги пред'являють до гідроізоляційних якостей конструкцій нульового циклу. Їх необхідно захищати від капілярного зволоження, затоплення підземними водами й від їхнього агресивного впливу. Горизонтальну гідроізоляцію стін підвалу виконують у двох рівнях - у рівні підготовки під підлоги підвалу й вище рівня вимощення.

Вертикальну гідроізоляцію виконують по зовнішній поверхні підвальних стін шляхом обмазки водостійкими матеріалами.

Схеми збірних залізобетонних блоків-подушок стрічкових фундаментів, збірних залізобетонних блоків фундаменту і стін підвалів, збірних залізобетонних забивних паль та їх розміри наведені у таблиці 1.

 

 

Таблиця 2.1- Елементи збірних залізобетонних фундаментів

Стіни

У житловому домобудівництві стіни виконують дві незалежні функції: конструкція, що обгороджує, і несуча конструкція.

Функція, що обгороджує, у зв'язку з напрямком на теплозаощадження енергоресурсів придбала вирішальне значення. Опір теплопередачі по ДБН В.2.6-31:2006 [4.5], визначається виходячи із санітарно-гігієнічних і комфортних умов, а також з умов енергозбережень.У даному курсовому проекті пропонується виконання стін з кам'яної кладки, великих стінових блоків або великих стінових панелей.

Стіни з кам'яної кладки.

Розрізняють наступні типи кам'яних стін ефективної кладки:

- колодязна цегельна кладка із плитним утеплювачем і повітряним прошарком;

- колодязна цегельна кладка з монолітним легкобетонним або засипаним утеплювачем;

- цегляно-бетонна кладка.

Для стін з кам'яної кладки в даному проекті пропонується силікатна або керамічна цегла з ефективними утеплювачами.

Стіни з великих стінових блоків.

Великий блок як елемент кладки має самостійну стійкість. У зовнішніх стінах з великих легкобетонних блоків, наведених у таблиці 2.2, типорозміри основних елементів кладки призначені виходячи із дворядної розрізки в межах поверху висотою 2,8, 3,0м.

Блоки класифікують по наступних ознаках, що характеризує їхні типи: виду стіни; призначенню (місцю розташування) у стіні; числу основних шарів.

По виду стіни блоки підрозділяють на: блоки для зовнішніх стін і блоки для внутрішніх стін.

По призначенню (місцю розташування) у стіні блоки підрозділяють на: простінкові, підвіконні, перемичечні, поясні, парапетні, підкарнизні, цокольні, рядові.

Блоки підрозділяють на наступні основні типи:

зовнішні:

1БН - простінкові, рядові,

2БН - підвіконні,

3БН - перемичечні,

4БН - поясні,

5БН - парапетні,

6БН - підкарнизні,

7БН - цокольні;

внутрішні:

БВ - простінкові, рядові, блоки сходової клітки,

БВП - перемичечні й поясні.

Зазначені позначення типів зовнішніх блоків, що є кутовими в стінах, варто доповнити прописною буквою У, у лоджії - буквою Л. Наприклад, 1БНУ - блок зовнішній простінковий кутовий.

‡агрузка...

Великоблочна кладка зовнішніх стін ведеться з перев'язкою швів між простінковими й поясними (у тому числі перемичечними) блоками.

Стики між блоками герметизуються й утеплюються. Віконні й дверні коробки кріпляться до дерев'яних пробок, закладеним у простінкові блоки.

Стіни з великих стеновых панелей.

Панелі зовнішніх стін з конструктивно-ізоляційних легких бетонів, виконуються із заповненням з керамзиту, перліту, жужільної пемзи.

У курсовому проекті пропонується однорядна разрезка стін на панелі розміром на кімнату. Схеми крупних стінових панелей та їх розміри наведені у таблиці 2.3.

Панелі класифікують по наступних ознаках, що характеризує їхні типи: призначенню в будинку; конструктивному рішенню; числу основних шарів.

 

Таблиця 2.2 – Крупні стінові блоки

 

Продовження таблиці 2.2

 

По призначенню в будинку панелі підрозділяють на панелі для: надземних поверхів; цокольного поверху або технічного підпілля; горища.

Типи панелей:

- для надземних поверхів: НС

- для цокольного поверху або технічного підпілля: НЦ

- для горища: НЧ

Розміри панелей призначаються залежно від відстані між вертикальними й горизонтальними елементами несучого кістяка будинку.

 

Таблиця 2.3 – Крупні стінові панелі

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)