АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПЕРЕДМОВА. На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних

Читайте также:
 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. Передмова
 7. Передмова
 8. Передмова
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних технологій. Інформація перетворилася на найважливіший ресурс суспільства. Величезні обсяги інформації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень потребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій. Інформатизація суспільства є одним з головних показників соціально-економічного розвитку держави.

Навчальний предмет „ІНФОРМАТИКА” – це нормативна дисципліна з підготовки бакалаврів – майбутніх податківців за напрямом „Економіка і підприємництво”. Предмет дисципліни - засоби автоматизації інформаційних процесів обробки та використання економічної інформації. Мета дисципліни - формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Завдання дисципліни - вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економіч­них даних та систем програмування для персональних комп'ю­терів і локальних комп'ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв'язування завдань фахового спрямування.

Електронний документообіг, Інтернет-торгівля, електронна пошта, Інтернет-конференції, власні Web-сторінки тощо вимагають відповідних знань і навичок при роботі з сучасними комп'ютерними засобами, які студенти отримують завдяки інформатики, що має важливе значення для підготовки спеціалістів економічного профілю, основним завданням яких є ефективне управління економікою.


Розділ 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

 

Основи інформатики

Предмет, методи і завдання дисципліни

Інформатизація суспільства

Інформація та дані. Інформаційний процес

Економічна інформація та її особливості

Класифікація та кодування економічної інформації

Єдина система класифікації техніко-економічної інформаціїПодання інформації в комп'ютері. Одиниці економічної інформації

Формалізація, алгоритмізація та автоматизована обробка економічної інформації


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)