АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перспективи розвитку інформаційних технологій

Читайте также:
 1. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 3. АРМ як сучасна форма інформаційних технологій
 4. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 5. Взаємозв'язок інформаційних підсистем підприємства
 6. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 7. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 8. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.
 9. Визначення тенденції розвитку.
 10. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 11. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 12. Висвітлить класичний етап в розвитку соціології – 15 б.

 

Сьогодні при створенні комп'ютерів пріоритет віддається надпотужним комп'ютерам (суперкомп'ютерам), а також мініатюрним і надмініатюрним персональним комп'ютерам. Основною тенденцією розвитку електронний - обчислювальною машин є розширення їх сфери використання і перехід від експлуатації окремих комп'ютерів до роботи їх у складі обчислювальних мереж або систем.

Здійснюється орієнтація територіальних обчислювальних мереж на надання комунікаційно-інформаційні послуг: E-mail, телеконференцій, ip-телефонії, надання різній інформації.

Отримувана суспільством інформація по комп'ютерних мережах до середини 21 століття порівняється з об'ємом інформації отриманий по традиційних каналах ЗМІ (радіо, телебачення, друк), а до кінця століття територіальні комп'ютерні мережі повинні стати основним інформаційним середовищем, а Інтернет стане основним засобом зв'язку.

Останнім часом ведуться активні роботи по передачі нового виду інформації через інтернет. Конвергенція телекомунікаційних мереж (радіо, телефонних, телевізійних і обчислювальних мереж) відкриває нові можливості для передачі даних, голосу і зображення.

Саме інтернет претендує на роль глобальної універсальної мультісервісной мережі нового покоління для якісної передачі даних, голосу і зображення . Використання мультіканальних широкосмугових радіо і оптичних каналів зв'язку забезпечать практично необмежену пропускну спроможність. Не лише комп'ютери, але і телефони, телевізори, відеокамери і інші пристрої підключатимуться безпосередньо до Інтернету.

Що стосується комунікаційних послуг, то територіальні обчислювальні мережі повинні стати не просто засіб комунікації, а інтерактивним каналом взаємодії людей (четвертим каналом спілкування людей), що дозволяє їм спілкуватися в режимі онлайн.

Вже сьогодні в Інтернеті є величезна кількість інформації практично на будь-яку тему, але для того, щоб знайти потрібну інформацію і використовувати її, необхідно уміти працювати з ресурсами цієї глобальної мережі. World Wide Web (WWW) - один з найважливіших видів сервісу Інтернет. WWW надає можливість роботи з документами, в яких об'єднані текст, графічні ілюстрації, звукові фрагменти і навіть анімація, що робить ці документи надзвичайно виразними і полегшує сприйняття інформації. У документах системи WWW реалізований принцип гіпертексту, тобто документи містять заслання на інших, зв'язані по сенсу, документи, причому останні можуть знаходитися на видалених комп'ютерах. Тому за наявності досить високошвидкісного підключення до Інтернету ви можете переглядати www-документі, що зберігаються на серверах в різних країнах світу також швидко і легко, неначебто вони знаходилися на вашому комп'ютері. В даний час продовжуються роботи із створення комп'ютерів нового покоління - нейрокомп'ютерів на базі розподіленої нейронної архітектури.Вони якісно відрізняються від комп'ютерів попередніх поколінь відсутністю заздалегідь створених комп'ютерних програм і здібністю до самоорганізації і вчення. Основу нейрокомп'ютерів складатимуть нейронні мережі, які забезпечують взаємодія з об'єктами реального світу так само, як і біологічна нервова система Широке впровадження аудіо- і відеозасобів введення і виведення інформації дозволять користувачам спілкуватися з комп'ютерами на природній мові. При роботі на комп'ютері користувач бачитиме віртуального співбесідника і активно обмінюватися з ним на природній мові, отримувати поради, підказки, роз'яснення. Розвиток таких інтернету-технологій як засобу оперативного обміну і поширення інформації, а також засобів створення і зберігання і підтримки інформаційних ресурсів в глобальній мережі забезпечать ефективне середовище для мережевої економіки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.024 сек.)