АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 4. Билеты к экзамену по предмету «История»
 5. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 6. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 7. Вказівки до виконання завдання
 8. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 9. Додаткові завдання
 10. Додаткові завдання
 11. Додаткові завдання
 12. Додаткові завдання

 

ДО РозділУ 1. Інформатика та інформаційні процеси

 

1. Яке призначення процесора в комп’ютері?

1) керування роботою всіх пристроїв

2) керування роботою всіх пристроїв і математична обробка даних

3) математична обробка даних

4) керування виведенням інформації на екран монітора

 

2. Що називається тактовою частотою процесора?

1) кількість елементарних операцій за 1 хв

2) кількість елементарних операцій за 1 сек

3) швидкість виконання обчислень процесором

4) швидкість виконання операцій вводу-виводу

 

3. В яких одиницях вимірюється тактова частота процесора?

1) КГц

2) МГц

3) МВт

4) mА

 

4. Яке призначення оперативного запам’ятовуючого пристрою?

1) тимчасове зберігання виконуваних в даний момент програм і використовуваних ними даних

2) постійного зберігання виконуваних в даний момент програм і використовуваних ними даних

3) зберігання програм перевірки пам’яті і всіх пристроїв комп’ютера

4) зберігання значних масивів даних і програм

 

5. Яке призначення постійного запам’ятовуючого пристрою?

1) постійне зберігання програм перевірки пам’яті і пристроїв та початкового завантаження системного програмного забезпечення

2) постійне зберігання системного програмного забезпечення

3) постійне зберігання програм початкового завантаження системного програмного забезпечення

4) постійне зберігання програм перевірки пам’яті і пристроїв

 

6. Що називається роздільною здатністю монітора?

1) розмір точки екрана

2) кількість точок на екрані по горизонталі і вертикалі

3) якість зображення на екрані

4) кількість кольорів, які можуть бути відображені на екрані

 

7. Яка клавіша переключає цифровий режим клавіатури і режим керування курсором?

1) Caps Lock

2) Scroll Lock

3) Num Lock

4) BackSpace

 

8. Яка клавіша призначена для вставки символа?

1) Esc

2) Tab

3) Insert

4) Shift

 

9. Яка клавіша призначена для знищення символа в позиції курсора?

1) BackSpace

2) Delete

3) Ctrl

4) Home

 

10. Яка клавіша призначена для виведення копії екрана на папір?

1) Enter

2) NumLock

3) BackSpace

4) Print Screen

 

11. До якого порту підключають принтер?1) COM

2) LPТ

3) USB

4) PRN

 

12. Як називається пристрій для зчитування графічної і текстової інформації в комп’ютер?

1) модем

2) плоттер

3) сканер

4) миша

 

13. До яких мереж відноситься внутрішня комп’ютерна мережа установи?

1) однорангова

2) локальна

3) регіональна

4) віддалена

 

14. До якого виду програмного забезпечення відноситься операційна система?

1) прикладне програмне забезпечення

2) системне програмне забезпечення

3) сервісне програмне забезпечення

4) системи програмування

 

15. До якого виду прикладного програмного забезпечення відноситься програма 1С – Бухгалтерія?

1) програмне забезпечення загального призначення

2) програмне забезпечення спеціального призначення

3) системи управління базами даних

4) табличні процесори

 

16. Як називається поіменована область на дискові, де зберігається інформація?

1) каталог

2) файл

3) кореневий каталог

4) директорія

 

17. Яке ім’я файла вказане неправильно?

1) programma,bas

2) autoexec.bat

3) config.sys

4) autorun.bat

 

18. Як називається поіменована область на дискові, де зберігаються імена файлів та відомості про них?

1) повний шлях до файла

2) базова система вводу – виводу

3) каталог

4) завантажувальний запис

 

19. Диски комп’ютера мають позначення А:, С:, Е:, F: Яке позначення має привід для читання компакт-дисків?

1) С:

2) А:

3) Е:

4) F:

 

20. Вказати повний шлях до файла prog.рas із директорії ТРR диска D:

1) d:/tpr/prog.рas

2) tpr\ prog.рas d:

3) d:\tpr prog.рas

4) d:\tpr\ prog.рas

 

21. Яке призначення тактового генератора?

1) виробляти імпульси для узгодження роботи пристроїв

2) показувати поточний час

3) створювати такти

4) приводити комп'ютер у робочий стан

 

22. Що містить оперативна пам'ять під час роботи?

1) операційну систему, драйвери, службові програми

‡агрузка...

2) всі програми, що зберігаються на вінчестері

3) операційну систему та інформацію, що зберігається в ПК

4) операційну систему та інформацію, що обробляється в даний час

 

23. Яке призначення мікропроцесора?

1) виконання команд, програм та обробка інформації в ОП

2) виконання програм, що зберігаються в зовнішній пам'яті

3) виконання команд і програм, що зберігаються на дискеті

4) виконання команд і програм, що на моніторі

 

24. Які пристрої служать для обробки інформації?

1) мікропроцесор, оперативна пам'ять, зовнішня пам'ять

2) оперативна пам'ять, постійна пам'ять, тактовий генератор

3) постійна пам'ять, тактовий генератор, таймер

4) мікропроцесор, співпроцесор

 

25. Які пристрої використовуються для виведення результатів обробки?

1) монітор, принтер, клавіатура

2) сканер, принтер, звукові колонки

3) монітор, миша, звукові колонки

4) монітор, принтер, звукові колонки

 

26. Які пристрої використовуються для введення інформації і команд?

1) клавіатура, миша, сканер, мікрофон

2) миша, сканер, мікрофон, джойстик, монітор

3) клавіатура, миша, принтер, мікрофон

4) монітор, миша, сканер, мікрофон

 

27. Де розміщені системні пристрої?

1) на лицевій панелі системного блоку

2) на сестринській платі в системному блоці

3) на материнській платі в моніторі

4) на материнській платі в системному блоці

 

28. Які ГРУПИ пристроїв входять до складу апаратної частини комп'ютера?

1) пристрої введення, системні пристрої, пристрої пам'яті, сервісні програми

2) пристрої введення-виведення, системні пристрої, пристрої пам'яті

3) пристрої, програми, системний блок

4) прикладні програми, системні пристрої, пристрої пам'яті

 

29. Які пристрої має комп'ютер для якісного відтворення звуку, графіки, відео?

1) пристрої мульти-медіа

2) дисковод, звукова карта, звукові колонки

3) компакт-диск, монітор, звукова карта, звукові колонки

4) вінчестер, звукова карта, звукові колонки

 

30. Яка основна характеристика пам'яті?

1) об'єм

2) розміри

3) назва

4) адреса

 

31. Які пристрої входять до зовнішньої пам'яті?

1) CD - диски, DVD – диски, вінчестер, компакт-диски

2) електричні диски

3) мікросхеми, магнітооптичні диски

4) вінчестер, мікропроцесор

 

32. Яка пам'ять не потребує електроенергії для збереження інформації?

1) постійна

2) програмована

3) зовнішня

4) оперативна

 

33. Яка пам'ять містить програми і дані, необхідні для завантаження комп'ютера

1) оперативна пам'ять

2) постійна пам'ять

3) зовнішня пам'ять

4) лазерні диски

 

34. Як називається порція інформації, якою обмінюється оперативна пам'ять і мікропроцесор?

1) байт

2) машинне речення

3) комп'ютерне слово

4) машинне слово

 

35. Коли і для чого працюють програми постійної пам'яті?

1) поки комп'ютер під струмом

2) приводять комп'ютер у робочий стан

3) після ввімкнення комп'ютера для діагностики та початкового запуску

4) поки комп'ютер без струму

 

36. Як називається порція інформації для обміну з магнітними дисками?

1) доріжка

2) сектор

3) кластер

4) стежка

 

37. Скільки байт має кілобайт?

1) 1000

2) 1024

3) 2 в степені 10

4) 100

 

38. Скільки байт має мегабайт?

1) 1024х1024

2) 2 в степені 100

3) 1 000 000

4) 100х1024

 

39. Скільки байт має гігабайт?

1) 2 в степені 1000

2) 1024х1024х1024

3) 1 000 000 000

4) 1000х1024

 

40. Скільки байт має терабайт?

1) 2 в степені 10 000

2) 1024х1024х1024 х1024

3) 10 в степені 12

4) 10 000х1024

 

41. Скільки байт має петабайт?

1) 2 в степені 100 000

2) 1024 в степені 5

3) 10 в степені 15

4) 1024х100 000

 

42. Скільки байт має ексабайт?

1) 1024 в степені 6

2) 2 в степені 1 000 000

3) 1 000 000

4) 1 000 000х1024

 

43. Скільки байт має зеттабайт?

1) 10 000 000

2) 1024х10 000 000

3) 1024 в степені 7

4) 2 в степені 10 000 000

 

44. Назвіть найменшу одиницю виміру інформації:

1) Бот

2) Біт

3) Байт

4) Бут

 

45. Розмір якого файлу найменший:

1) 2 Мб

2) 2 050 Кб

3) 3 072 Кб

4) 2 097 151 б

 

46. За допомогою якої вкладки діалогового вікна "Свойства: Экран" можна встановити малюнок на робочому столі?

1) "Параметры"

2) "Заставка"

3) "Оформление"

4) "Темы"

5) "Рабочий стол"

 

47. Які вікна виводяться операційною системою без участі користувача?

1) інформаційні

2) вікна дисків

3) вікна папок

4) вікна програм

 

48. Як дізнатися про властивості файла, папки або ярлика?

1) викликати діалогове вікно "Свойства"

2) клацнути на кнопці "Пуск"

3) перетягти піктограму об'єкта на панель задач

4) у контекстному меню виконати команду "Свойства"

 

49. Вкажіть основні елементи діалогового вікна?

1) лічильник, список, прапорець, перемикач

2) вкладка, лічильник, список, прапорець, регулятор, рядок стану

3) вкладка, лічильник, список, прапорець, рядок меню

4) вкладка, лічильник, список, панель інструментів

 

50. Коли на екрані з'являється діалогове вікно?

1) після відкриття вікна "Мой компьютер"

2) після клацання на піктограмі, назва якої має в кінці три крапки

3) після клацання на кнопці "Пуск"

4) після виконання команди, назва якої має в кінці три крапки

 

51. Як очистити системну папку "Корзина"?

1) у контекстному меню виконати команду "Очистить корзину"

2) у меню "Вид" виконати команду "Очистить корзину"

3) на панелі задач виконати команду "Очистить корзину"

4) на панелі інструментів виконати команду "Очистить корзину"

 

52. Якими діями можна відновити помилково стертий об'єкт?

1) у вікні "Корзина" у контекстному меню виконати " Отменить "

2) у вікні "Корзина" виконати команду "Отменить"

3) у вікні "Корзина" у контекстному меню виконати " Восстановить "

4) у вікні "Корзина" виконати команду "Обновить"

 

53. Якими діями можна видалити об'єкт?

1) виділити об'єкт, виконати команду "Удалить"

2) перетягти піктограму об'єкта у "Корзину"

3) відкрити меню "Вид", виконати команду "Удалить"

4) перетягти піктограму об'єкта на панель задач

 

54. Якщо панелі інструментів нема у вікні, що зробити, щоб вона була?

1) у меню "Вид" вибрати команду "Панели инструментов"

2) у меню "Вид" вибрати команду "Файл"

3) у меню "Файл" вибрати команду "Панели инструментов"

4) у меню "Вид" вибрати команду "Строка состояния"

 

55. За допомогою якого меню можна міняти зовнішній вигляд вікна Windows?

1) Файл

2) Правка

3) Вид

4) Избранное

 

56. Які кнопки знаходяться у рядку заголовка будь-якого вікна?

1) згорнути, розгорнути, закрити

2) згорнути, розгорнути, забрати

3) згорнути, перегорнути, закрити

4) згорнути, розгорнути, завантажити

 

57. Які вікна служать для встановлення параметрів команд?

1) прикладні

2) підлеглі

3) діалогові

4) інформаційні

 

58. Що містить системна папка "Корзина"?

1) вилучені об'єкти, які ще можна відновити

2) вилучені об'єкти, які вже не можна відновити

3) вилучені об'єкти, які можна знищити, а потім відновити

4) вилучені об'єкти, які можна відновити з панелі задач

 

59. Для чого служать смуги прокрутки?

1) для пересування інформаційного вікна

2) для пересування діалогового вікна

3) для переміщення по робочій області вікна

4) для зміни розмірів вікна Windows

 

60. Яке вікно можна згорнути в кнопку на панель задач?

1) вікно папки, програми, документа

2) інформаційне вікно

3) діалогове вікно

4) кімнатне вікно

 

61. Вкажіть основні види вікон ОС Windows

1) Підлеглі, основні, інформаційні, діалогові

2) Програмні, діалогові, інформаційні

3) Євро, підлеглі, діалогові

4) Прикладні, південні, діалогові

 

62. Що відбудеться після виконання дії: "встановити курсор миші на значок об'єкта, натиснути ПРАВУ кнопку і, не відпускаючи її, перетягти значок на потрібну папку в лівій половині і відпустити кнопку?

1) з'явиться контекстне меню

2) відбудеться копіювання

3) з'явиться діалогове вікно

4) з'явиться вікно "Проводник"

 

63. Яку клавішу слід натиснути для виконання копіювання перетягуванням?

1) Ctrl

2) Shift

3) Tab

4) Alt

 

64. Яку клавішу слід натиснути для виконання переміщення перетягуванням?

1) Shift

2) Ctrl

3) Alt

4) Esc

 

65. Яка дія відбувається, якщо при перетягуванні поруч з піктограмою об'єкта не з'являється значок "+"?

1) переміщення

2) копіювання

3) перейменування

4) знищення

 

66. Яка дія відбувається, якщо при перетягуванні поруч з піктограмою об'єкта з'являється значок "+"?

1) копіювання

2) переміщення

3) відновлення

4) перейменування

 

67. Як змінити співвідношення лівої і правої частини вікна "Проводник"?

1) курсор на рядок меню, перетягти двонаправлену стрілку

2) курсор на рядок заголовку, перетягти двонаправлену стрілку

3) курсор на панель інструментів, перетягти двонаправлену стрілку

4) курсор на розділову смугу, перетягти двонаправлену стрілку

 

68. Як розгорнути структуру папок у вікні "Проводник"?

1) клацнути на значку папки

2) клацнути на панелі задач

3) клацнути на значку "плюс" біля назви потрібної папки

4) клацнути на значку диска

 

69. Як відкрити вікно програми "Проводник"?

1) натиснути Shift і двічі клацнути на значку "Мой компьютер"

2) натиснути Shift і двічі клацнути на значку "Мои документы"

3) на панелі інструментів натиснути кнопку "Папки"

4) Всі перераховані вище способи

 

70. За якими критеріями можна здійснювати пошук файлів та папок?

1) назвою, розміром, датою створення

2) піктограмами

3) атрибутами

4) неповною назвою

 

71. Як зберегти умови пошуку файлів і папок?

1) ПРАВКА - Зберегти умови пошуку

2) ФАЙЛ - Зберегти умови пошуку

3) ИЗБРАННОЕ - Умови пошуку

4) СЕРВИС - Умови пошуку

 

72. Яке розширення має файл з умовами пошуку?

1) .txt

2) .fnd

3) .doc

4) .rtf

 

73. Що означає символ " * " в маскі для пошуку?

1) один будь-який символ

2) символ "зірочка"

3) будь-яку кількість будь - яких символів

4) будь-яку кількість допустимих символів

 

74. Що означає символ " ? " в маскі для пошуку?

1) один будь-який символ

2) символ "знак питання"

3) будь-яку кількість будь - яких символів

4) один допустимий символ

 

75. Яке розширення має файл архіву?

1) .txt

2) .fnd

3) .rar

4) .rtf

 

76. Які існують способи відкриття документа?

1) Подвійний клік по файлу

2) Через вікно "Файл\Открыть"

3) Перетягнути файл у вікно відкритої програми

4) Всі перераховані вище способи

 

77. Буфер обміну служить для:

1) Передачі інформації між програмами

2) Копіювання інформації

3) Переміщення інформації

4) Всі перераховані варіанти

 

78. Які із перерахованих елементів управління відсутні у Блокноті?

1) Панель інструментів, панель форматування, горизонтальна масштабна лінійка

2) Лінійка прокрутки тексту (горизонтальна, вертикальна)

3) Область для введення тексту

4) Рядок стану

 

79. У програмі Блокнот текст у робочій області обмежується:

1) Лівим та правим полем, що визначаються для кожного абзацу горизонтальною лінійкою

2) По границі вікна, якщо включити режим "перенос по словам"

3) Завжди обмежується розмірами вікна

4) Вертикальною невидимою лінією

 

80. Які існують способи для виділення слова в тексті?

1) Подвійний клік мишкою по тексту

2) Shift + клавіші для переміщення курсора

3) Виділити мишкою, тримаючи натиснутою ліву кнопку миші

4) Всі перелічені варіанти

 

81. Що означає команда "Сохранить как"?

1) Зберегти файл у буфері обміну

2) Зберегти копію відкритого документа в новому файлі

3) Зберегти файл у папці "Мои документы"

4) Дефрагментація диска (Defrag)

 

82. В якому форматі Блокнот може зберігати файли?:

1) У текстовому із розширенням RTF

2) У текстовому із розширенням TXT

3) У текстовому із розширенням DOC

4) Всі перелічені варіанти

 

83. Які параметри форматування для тексту підтримує WordPad?

1) Форматування символів

2) Форматування абзаців

3) Маркіровані списки

4) Всі перелічені вище варіанти

 

84. Як одержати довідку в ОС Windows?

1) відкрити папку Довідка

2) у меню "Пуск" вибрати команду " "Справка и поддержка"

3) відкрити папку "Мои документы"

4) на робочому столі виконати команду "Справка"

 

85. Якою вказівкою можна завантажити програму, якої нема у списку "Программы"?

1) Избранное

2) Документы

3) Найти

4) Выполнить

86. В якій із перелічених програм існує горизонтальна масштабна лінійка?

1) Блокнот

2) WordPad

3) Калькулятор

4) Провідник

 

87. Для чого призначена вказівка головного меню "Найти"?

1) вибирати документи для швидкого доступу

2) для розміщення списку останніх 15 документів, з якими працювали

3) для пошуку файлів і папок

4) для виклику довідкової системи

 

88. Для того щоб здійснити пошук і заміну слова (або фрази), у текстовому документі необхідно у програмі:

1) у Блокнот використати команду Поиск\Найти

2) у WordPad використати команду Правка\Заменить

3) у WordPad використати команду Правка\Найти

4) у WordPad використати команду Правка\Выделить все

 

89. Команду Отменить в програмах Блокнот і WordPad використовують для того, щоб:

1) Відмінити останню команду

2) Закрити діалогове вікно

3) Відмінити форматування абзацу

4) Всі перелічені варіанти

 

90. У програмі калькулятор відсутня функція:

1) Переміщення або копіювання інформації в буфер обміну

2) Збереження даних у файлі

3) Розрахунки з використанням тригонометричних функцій

4) Розрахунки у системах числення: двійкова, вісімкова, шістнадцяткова

 

91. Буфер обміну слугує для:

1) Копіювання або перенесення файлів

2) Копіювання або перенесення будь-яких об'єктів між програмами додатками

3) Копіювання або перенесення графічних зображень між програмами додатками

4) Всі перелічені варіанти

 

92. Як можна перезавантажити операційну систему?

1) Клавіша Break на клавіатурі

2) Кнопка Power на системному блоці

3) Alt+CTRL+SHIFT

4) Alt+CTRL+DEL

 

93. Які об'єкти не можна транспортувати через буфер обміну?

1) Текст та графіку

2) Файли та папки

3) Вікна програм

4) Об'єкти, які створені додатками з використанням OLE-технологій

 

94. Як отримати копію екранного зображення в буфері обміну?

1) Натиснути комбінацію клавіш CTRL+C

2) Натиснути клавішу NumLock

3) Натиснути PrintScreen

4) Натиснути комбінацію клавіш CTRL+X

 

95. Як називається електронний годинник комп'ютера?

1) Будильник

2) Тактовий генератор

3) Хронометр

4) Таймер

 

96. Яка клавіша тимчасово зупиняє виконання програми?

1) Del(ete)

2) Esc

3) Pause

4) Enter

 

97. Яка функціональна клавіша надає інструкцію допомоги?

1) F8

2) F2

3) F3

4) F1

 

98. Яку клавішу треба натиснути, щоб перемістити курсор клавіатури на початок рядка?

1) Alt

2) End

3) Esc

4) Home

 

99. Яку клавішу треба натиснути, щоб перемістити курсор клавіатури в кінець рядка?

1) Tab

2) Esc

3) End

4) Alt

100. Яку клавішу треба натиснути, щоб стерти символ справа від курсора клавіатури?

1) Ctrl

2) BS (Backspace)

3) Scroll Lock

4) Del(ete)

 

101. Яку клавішу треба натиснути, щоб стерти символ зліва від курсора клавіатури?

1) Del(elete)

2) BS (Backspace)

3) Esc

4) Shift

 

102. Що станеться з об'єктом, якщо знищити його ярлик?

1) виключиться комп'ютер

2) теж знищиться

3) автоматично створиться новий ярлик

4) нічого

 

103. Що є об'єктом у середовищі ОС Windows?

1) програма, група програм, назва програм

2) файл, документ, диск, папка, вікно, ярлик

3) мережа та її програмне забезпечення

4) команда, кнопка, перемикач

 

104. З чого складається повне ім'я файлу?

1) шлях до файла + ім'я файла

2) адреса + ім'я файла

3) папка + ім'я файла

4) шлях до файла +ім'я файла+ тип файла

 

105. Яке розширення мають графічні документи, створені графічним редактором Paint?

1) .bat

2) .doc

3) .bmp

4) .txt

 

106. Яке розширення за замовчуванням мають документи, створені у MS Word?

1) .txt

2) .doc

3) .xls

4) .bat

107. Яке розширення за замовчуванням мають документи, створені у MS Excel?

1) .txt

2) .doc

3) .xls

4) .bat

 

108. Ввімкнено українську мову. Лампочка CapsLock не горить. Натиснули клавішу Shift і натиснули клавіші [А Ф]. Що з'явиться на екрані?

1) А

2) Ф

3) а

4) ф

 

109. Ввімкнено українську мову. Лампочка Caps Lock горить. Натиснули клавішу Shift і натиснули клавіші [Н Р]. Що з'явиться на екрані?

1) Н

2) h

3) р

4) Р

 

110. Комбінація яких двох клавіш перемикає клавіатуру з однієї мови на іншу?

1) Ctrl+Tab або Alt+Tab

2) Ctrl+Esc або Alt+Esc

3) Ctrl+Shift або Alt+Shift

4) Alt+Ctrl або Alt+Shift

 

111. Ввімкнено українську мову. Лампочка CapsLock не горить. Натиснули клавішу } ] Ъ. Який символ з'явиться на екрані?

1) ї

2) Ъ

3) ]

4) }

 

112. Ввімкнено російську мову. Лампочка Caps Lock не горить. Натиснули клавішу } ] Ъ. Який символ з'явиться на екрані?

1) ъ

2) [

3) }

4) Ї

 

113. Ввімкнено англійську мову. Лампочка CapsLock не горить.Натиснули клавішу } ] Ъ. Який символ з'явиться на екрані?

1) }

2) Ъ

3) ъ

4) ]

 

114. Ввімкнено англійську мову. Лампочка CapsLock не горить. Натиснули клавішу " ' Э. Який символ з'явиться на екрані?

1) "

2) э

3) Э

4) '

 

115. Ввімкнено українську мову Лампочка Caps Lock не горить Натиснули клавішу [S Ы] Який символ з'явиться на екрані?

1) Ы

2) S

3) і

4) І

 

116. Як можна перезавантажити операційну систему?

1) Reset на клавіатурі

2) Power на системному блоці

3) Alt+CTRL+SHIFT

4) Alt+CTRL+DEL

 

117. Яку клавішу треба натиснути, щоб перемістити курсор клавіатури на початок рядка?

1) End

2) Esc

3) Home

4) Num Lock

 

118. Файл – це:

1) Найменша одиниця відображення інформації

2) Одиниця виміру документів

3) Поіменована область на диску або іншому носії інформації

4) Всі перелічені вище варіанти

 

119. Що таке ярлик?

1) Малюнок для робочого столу

2) Службова програма

3) Файл-посилання на файл, диск або папку

4) Спеціальний файл для збереження системної інформації ОС Windows

 

120. Який розмір може мати файл ярлика?:

1) Не більший за 4 Кбайт

2) Більший за 2 Мбайт

3) Більший за 1 Гбайт

4) Будь-який

 

121. Яке розширення має файл ярлик?

1) .bmp

2) .gif

3) .txt

4) .lnk

 

122. Для яких об'єктів можна створювати ярлик?:

1) Для диска або папки

2) Для файлу ( документа або програми)

3) Для ярлика

4) Всі перелічені вище варіанти

 

123. Які способи існують для створення ярликів?:

1) Майстер по створенню ярлика

2) Через буфер обміну

3) Методом перетягування (Drag&Drop)

4) Всі перелічені вище варіанти

 

124. Виберіть властивості, які належать ярлику:

1) Назва ярлика

2) Значок, який можна змінювати

3) Ім'я об'єкта (диска, файла, папки), який необхідно відкрити, і місце його розміщення

4) Всі перелічені вище варіанти

 

125. Яка із перелічених програм не призначена для роботи із файловою системою комп’ютера?:

1) Мой компьютер

2) Проводник

3) MS Paint

4) Norton Commander

 

126. Для чого створюють "Сетевой диск"?:

1) Для пошуку комп'ютера у мережі

2) Для швидкого переходу до папки, яка знаходиться на іншому комп'ютері в мережі

3) Для зміни імені мережевого комп'ютера

4) Всі перелічені вище варіанти

 

127. Які існують способи копіювання або перенесення файлів?:

1) Через буфер обміну

2) Методом перетягування (Drag&Drop)

3) Через контекстне меню "Отправить >"

4) Всі перелічені вище способи

 

128. Як вибрати групу файлів?

1) Тримаючи клавішу Shift, клікаємо мишкою по першому та останньому файлі

2) Тримаючи клавішу Ctrl, клікаємо мишкою по файлах, які необхідно вибрати

3) Відсортуємо файли по типу і мишкою окреслимо навколо них прямокутник

4) Всі перелічені вище варіанти

 

129. Як переглянути розмір, тип, дату створення (або зміни) групи файлів, що знаходяться в одній папці?

1) Відкрити потрібну папку у програмі "Провідник". На панелі інструментів вибрати кнопку "Вид\Таблица"

2) Відкрити потрібну папку використовуючи "Мой компъютер"

3) Для кожного файлу відкрити через контекстне меню його "Свойства"

4) Всі перелічені вище варіанти

 

130. Для того, щоб перейти на рівень вище у програмі "Мой компъютер" слугують кнопки:

1)

2)

3)

4)

 

131. Як включити опцію "Открывать папки в одном и том же окне" для програми "Мой компьютер":

1) Свойства папки \ Вид \ Файлы и папки

2) Сервис \ Свойства папки \ Общие \ Обзор папок

3) Застосування подвійного клацання мишкою

4) Такої опції не існує

 

132. Для створення текстового файлу (.txt) необхідно:

1) У контекстному меню вибрати команду "Создать\Текстовый файл"

2) У блокноті вибрати команду "Файл\Сохранить"

3) У WordPad вибрати команду "Файл\Сохранить" тип файлу ".txt"

4) Всі перелічені вище варіанти

 

133. Які способи існують для знищення файлів?

1) Команда контекстного меню "Удалить"

2) Клавіша "Delete"

3) Перетягнути файли до значка корзини (Drag&Drop)

4) Всі варіанти правильні

 

134. Щоб скопіювати групу файлів необхідно:

1) У контекстному меню вибрати команду "Отправить >"

2) Використати метод перетягування, відкривши попередньо потрібні вікна

3) Використати буфер обміну

4) Можна використати кожен із запропонованих варіантів

 

135. За якими критеріями можна шукати файли?:

1) За ім'ям файлу та його розширенням

2) За датою створення (зміни) файлу

3) За розміром файлу

4) Всі перелічені вище варіанти

 

136. У шаблоні для пошуку файлу символом "*" замінюють:

1) Символ "ж"

2) Один довільний символ

3) Будь-яку кількість допустимих символів

4) Всі перелічені варіанти

 

137. Яка кількість символів допустима в імені та розширенні файла (ОС Windows)?:

1) Будь-яка

2) Від 1 до 255 в імені і від 1 до 4 у розширенні

3) 8 будь-яких символів в імені і 3 букви у розширенні

4) Всі перелічені вище варіанти

 

138. У шаблоні для пошуку файлу символом "?" замінюють:

1) Кілька довільних символів

2) Один невідомий символ

3) Будь-яку кількість символів

4) Всі перелічені варіанти

 

139. Яка службова програма Windows призначена для знаходження і виправлення помилок на магнітних дисках комп’ютера?:

1) Проверка диска (ScanDisk)

2) Инспектор сети

3) Системный монитор

4) Дефрагментация диска (Defrag)

 

140. Що таке комп’ютерний вірус?

1) Людина, яка шкодить комп’ютеру

2) Програма, що шкодить комп’ютеру

3) Недосвідчений користувач

4) Всі вище перелічені варіанти

 

141. Текстову фразу, за якою здійснюють пошук текстових файлів, необхідно записати у полі:

1) Имя файла

2) Где искать

3) Искать текст

4) Тип файла

 

142. Текстові файли мають такі розширення:

1) sys, dll

2) txt, doc, bat

3) lnk

4) zip, rar

 

143. Файли, знайдені у результаті пошуку, можна скопіювати або перемістити в такий спосіб:

1) Використовуючи буфер обміну

2) Використовуючи метод перетягування Drag&Drop

3) На дискету через контекстне меню "Отправить"

4) Всі перелічені вище способи

 

144. Для пошуку файлів, що містять код програми необхідно використати такий шаблон:

1) *.lnk

2) *.com або *.exe

3) *.rar або *.zip

4) Всі запропоновані варіанти

 

145. Як результати пошуку упорядкувати за розміром?:

1) Вибрати із контекстного меню команду "Вид \ Крупные значки"

2) Вибрати із меню команду " Вид \ Упорядочить значки \ По размеру"

3) Вибрати в меню пункт "Правка \ выделить все"

4) Всі запропоновані варіанти

 

146. Яку дискету називають системною?:

1) Дискета, яка захищена від запису

2) Містить файли для завантаження операційної системи

3) Щойно відформатована дискета

4) Містить набір файлів (інсталяційний пакет) для встановлення програми на ПК

 

147. Для пошуку файлів за останній місяць використовують поле:

1) Где искать

2) Параметры поиска/ Тип

3) Параметры поиска/ Дата

4) Всі перелічені варіанти

 

148. Файли із графікою мають розширення:

1) bmp, tif

2) gif, jpg

3) wmf, cdr

4) Всі перелічені варіанти

 

149. Повне форматування диску потрібно для:

1) Повного очищення дискети від файлів

2) Розмітки диску на доріжки і сектори

3) Перевірки на логічні та фізичні помилки

4) Всі перелічені варіанти

 

150. Яка із перелічених програм призначена для пошуку файлів?

1) Мой компьютер

2) Проводник

3) Поиск

4) Windows Commander

 

ДО РОЗДІЛУ 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1. Інтернет сервіс- провайдер – це:

1) периферійний пристрій, що використовується для зв’язку з комп’ютером

2) постачальник послуг Інтернет

3) цензор

4) людина, що займається створенням сайтів

 

2. Що таке URL?

1) протокол передавання гіпертекстових сторінок

2) засіб для перегляду гіпертекстових сторінок

3) адреса ресурсу Інтернет

4) протокол передавання файлів

 

3. Що означає “com” в адресі wwwmicrosoftcom ?

1) комп’ютерна тематика сайта

2) домен першого рівня

3) домен комерційної організації

4) протокол передавання комерційної інформації

 

4. WWW – скорочення від:

1) world windows wire

2) windows win world

3) world wide web

4) world wide wait

 

5. Що таке модем?:

1) сайт, присвячений моді

2) пристрій для зв’язку з Інтернет провайдером

3) пристрій для зв’язку комп’ютерів через телефонну лінію

4) периферійний пристрій

 

6. У запропонованому списку вказати URL:

1) http://wwwspecialistru

2) http://wwwmicrosoftcom

3) irina@chatua

4) ftp://ftpcdromcom

 

7. Інтернет – це:

1) глобальна комп’ютерна мережа

2) глобальна комп’ютерна мережа, побудована на протоколі TCP/IP

3) комп’ютерна мережа, що використовує протокол TCP/IP

4) комп’ютерна мережа для передачі електронної пошти

 

8. Визначити правильно записані електронні адреси:

1) OSPклуб@ospru

2) Tel forum@misru

3) Namma-null@citycatru

4) Mail000 cit/mguru

 

9. Вказати частини, з яких складається адреса електронної пошти:

1) імені користувача та паролю

2) імені сервера та адреси сервера

3) імені користувача та імені сервера, розділених службовим символом @”

4) імені комп’ютера та імені користувача, розділених символом “&”

 

10. Поле „Тема” електронного повідомлення:

1) не заповнюється

2) слугує для зручності листування

3) є обов’язковим для заповнення

4) слугує для вказування короткої анотації листа

 

11. Смайлик — це:

1) обов’язків атрибут електронного листа

2) значок типу :) ) , призначений для виразу емоцій

3) орфографічна помилка у листі, що надійшов електронною поштою

4) образливий вираз у листі, що надійшов електронною поштою

 

12. У папці Исходящие (Outbox) поштової програми знаходяться листи:

1) підготовлені до відправлення, але не відправлені

2) відправлення яких неможливе, оскільки відсутня адреса одержувача

3) які надійшли до Вашої адреси

4) відправлені з вашої скриньки

 

13. Який протокол використовують для організації роботи телеконференцій?

1) SMTP

2) POP3

3) FTP

4) Telnet

 

14. Які дії може виконати користувач над електронним повідомленням у телеконференції?

1) Відповісти на електронне повідомлення власнику листа

2) Відповісти на конференцію

3) Переслати електронне повідомлення до іншої телеконференції

4) Знищити електронне повідомлення

 

15. За якими характеристиками можна здійснити пошук електронного повідомлення в конференції?:

1) Датою

2) Темою

3) Електронною адресою абонента

4) Текстом

 

16. Як відмовитися від підписки на телеконференцію?

1) Перейти до вікна з параметрами і зняти відмітку про налагодження підписки

2) Знищити тематичну групу із списку тематичних груп

3) Неможливо

 

17. Чи можна передавати на телеконференцію файли?

1) Так, приєднавши файл до електронного повідомлення

2) Лише при конвертуванні файлу до спеціального формату

3) На конференцію неможливо переслати файл

 

18. Гіперпосилання може посилатися на:

1) Веб-сторінку, що розміщується на цьому ж сервері

2) Файл, створений будь-яким додатком Windows

3) Електронну адресу

4) Текст, що розміщується на активній веб-сторінці

 

19. Веб-сторінки зберігаються у файлах з розширенням:

1) .gif

2) .html

3) .txt

4) .doc

 

20. Як зберегти Url-адресу веб-сторінки?

1) Записати до Адресної книги

2) Вибрати команду Файл\Сохранить

3) Відкрити Журнал

4) Вибрати команду Избранное\Добавить в избранное

 

21. При пошуку по датах документи впорядковуються за:

1) релевантністю

2) датами

3) не впорядковуються

4) впорядкування, або не відбувається, або впорядковуються за датами

 

22. Впорядкування результатів запиту проводиться за:

1) кількістю входжень ключових слів у текст документа

2) релевантністю

3) не проводиться

 

23. Як впливає оператор “*” на пошук?

1) уточнює запит

2) знижує чутливість пошуку

3) не вживається в запиті

 

24. Лапки “” використовуються для:

1) ініціювання пошуку за цілим виразом

2) завдання логічного AND

3) пошуку без врахування морфології

4) запису вказівок мови запитів

 

25. Синонімом оператору AND може бути символ:

1) *

2) ~

3) &

4) NEAR

 

26. Що таке гіпертекст?

1) великий текст, в якому зроблені помітки

2) це електронний документ, який містить гіперпосилання на інші документи

3) текстовий документ, в якому є слова, виділені іншим кольором

4) друкований текст з підкресленими словами чи словосполученнями

 

27. Яке розширення можуть мати файли web-документів?

1) .txt

2) .doc

3) .html

4) .bmp

 

28. Для чого призначені програми-броузери?

1) для створення сайтів

2) для перегляду web-сторінок

3) для дешифрування текстових документів

4) щоб автоматизувати процес створення web-сторінок

 

29. Текст, який потрібно вивести в рядок заголовку web-сторінки, розміщують між тегами:

1) <HEAD> </HEAD>

2) <H1> </H1>

3) <TITLE> </TITLE>

4) <BODY> </BODY>

 

30. Що називають тегами?

1) друковані вказівки

2) файли з розширенням html

3) команди мови HTML

4) елементи текстових файлів, що записані в кутових дужках <>

 

31. Які теги описані неправильно?

1) <HtML>

2) <BODI>

3) </CenTer>

4) <hR>

 

32. Який тег позначає початок нового абзацу?

1) <Н1>

2) <HEAD>

3) <p>

4) <br>

 

33. Які теги забезпечать виведення тексту напівжирним курсивом?

1) <B> </B>

2) <BIG> <I> </I> </BIG>

3) <SMALL> <I> </I> </SMALL>

4) <i> <b> </b> </i>

 

34. Який з параметрів не належить до тега BODY

1) TEXT

2) BGCOLOR

3) BACKGROUND

4) COLOR

 

35. Який з параметрів не належить до тега задання шрифту FONT

1) FACE

2) SIZE

3) TEXT

4) COLOR

 

36. Який з тегів забезпечить відображення на web-сторінці графічного зображення?

1) <SRC="C:\Мои документы\praporbmp" >

2) <IMG="C:\Мои документы\praporbmp">

3) <IMG SRC="C:\Мои документы\praporbmp" width=360 height=280>

4) <A IMG SRC="C:\Мои документы\praporbmp"> Прапор </a>

 

37. Який з параметрів не може містити тег IMG?

1) SRC

2) ALT

3) WIDTH HEIGHT

4) CENTER

 

38. Яке призначення параметрів LINK, VLINK, ALINK тега BODY?

1) форматування розміщення тексту

2) визначення кольору виділених, активних та використаних гіперпосилань

3) оформлення таблиць

4) керування розміщенням фреймів

 

39. Який з тегів створить гіперпосилання?

1) <A HREF=" newwebhtm"> нова web-сторінка </A>

2) <a Href="C:\ new_webhtml"> вдосконалена web-сторінка </a>

3) <A HreF="A:\ arhwebhtm"> архівна web-сторінка </A>

4) всі варіанти вірні

 

40. Який з контейнерів формує текст кожної клітинки таблиці?

1) <TABLE> </TABLE>

2) <TH> </TH>

3) <TR> </TR>

4) <TD> </TD>

 

41. Яким з варіантів буде створено якір?

1) <A NAME="mitka"> якір</a>

2) <A NAME="mitka"></a>

3) <A HREF="#mitka"> до якоря</a>

4) SRC="якір.html"

 

42. Які теги використовують для створення списків?

1) <ОL> </ОL>

2) <UL> </UL>

3) <LI>

4) всі варіанти вірні

 

43. Як можна розмістити на web-сторінці графічні об'єкти?

1) застосовуючи технологію drag&drop, перетягнути і залишити

2) застосовуючи буфер обміну

3) застосовуючи непарний тег <IMG>

4) всі варіанти вірні

 

44. Який із тегів створить графічне зображення гіперпосиланням?

1) <A HREF= "krok2.html"> <IMG SRC="GRAFICA\Пейзаж.jpg" width=240 height=200 > </A>

2) BACKGROUND= "шлях до файлу-картинки "

3) <A HREF="krok3.html"><center>|Попередня |</A>

4) всі варіанти вірні

 

45. Автоматизувати процес створення web-сайтів можна за допомогою програм:

1) FrontPage

2) Dreamweaver

3) Publisher

4) всі варіанти вірні

 

46. Що таке web-документ?

1) великий текст, в якому зроблені помітки

2) це електронний документ, який можна переглянути за допомогою програми-броузера

3) текстовий документ, в якому є слова, виділені іншим кольором

4) друкований текст з підкресленими словами чи словосполученнями

 

47. Що таке web-сайт ?

1) текст, що містить гіперпосилання

2) текстовий файл з розширенням *htm або *html

3) декілька web-документів, що об'єднані за певною темою, чи належать одному власникові

4) всі варіанти правильні

 

 

ДО РОЗДІЛУ 3. ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ІЗ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

 

1. Які існують способи для запуску текстового редактора MS Word?

1) Через ярлик на робочому столі або на панелі "Швидкий запуск"

2) Через ярлик у головному меню"Пуск \ Программы \ MS Word "

3) Через файл , наприклад, швидко створений через контекстне меню "Создать"

4) Всі перелічені варіанти

 

2. В яких випадках використовують команду "Сохранить как"?

1) Для того щоб відкрити вікно для створення нового документа

2) Для того, щоб зберегти відкритий документ у новому файлі

3) Для того, щоб зберегти одразу всі документи які відкриті у кількох вікнах

4) Всі перелічені варіанти

 

3. Назвіть основні складові будь-якого документа

1) Символи

2) Абзаци

3) Розділи

4) Всі перелічені варіанти

 

4. Форматування символів виконується за допомогою команди меню:

1) Формат/Параметры страницы

2) Формат/Шрифт

3) Файл/Параметры страницы

4) Формат/Абзац

 

5. Форматування абзаців виконується за допомогою команди меню:

1) Формат/Параметры страницы

2) Файл/Параметры страницы

3) Файл/Печать/Размер бумаги

4) Формат/Абзац

 

6. Форматування сторінки виконується за допомогою команди меню:

1) Файл/Параметры страницы

2) Файл/Печать/Размер бумаги

3) Формат/Параметры страницы

4) Формат/Абзац

 

7. Позначений стрілкою елемент сторінки називається:

1) Верхній відступ

2) Верхній колонтитул

3) Верхнє поле

4) Переплетення

 

8. Позначений стрілкою елемент сторінки називається:

1) Переплетення

2) Лівий відступ

3) Внутрішнє поле

4) Ліве поле

 

 

9. Позначений стрілкою елемент сторінки називається:

1) Переплетення

2) Нижній відступ

3) Нижній колонтитул

4) Нижнє поле

 

10. Позначений стрілкою елемент сторінки називається:

1) Переплетення

2) Верхнє поле

3) Верхній відступ

4) Верхній колонтитул

 

11. Позначений стрілкою елемент сторінки називається:

1) Правий відступ

2) Праве поле

3) Зовнішнє поле

4) Зовнішній відступ

 

12. Позачений стрілкою елемент сторінки називається:

1) Переплетення

2) Лівий відступ

3) Внутрішнє поле

4) Ліве поле

 

13. Як проглянути всі параметри форматування абзацу :

1) Переглянути кнопки панелі форматування

2) Відкрити діалогове вікно Формат\Абзац

3) Використовуючи інструмент "Что это такое" із меню Справка

4) Всі перелічені варіанти

 

14. Вказана стрілкою на малюнку характеристика абзацу називається:

1) Абзацний відступ

2) Висячий рядок

3) Відступ зліва

4) Відступ справа

 

15. Вказана стрілкою на малюнку характеристика абзацу називається:

1) Інтервал перед абзацом

2) Інтервал після абзацу

3) Відступ перед абзацом

4) Інтервал між рядками

 

16. Вказана стрілкою на малюнку характеристика абзацу називається:

1) Абзацний відступ

2) Висячий рядок

3) Відступ зліва

4) Відступ справа

 

17. Вказана стрілкою на малюнку характеристика абзацу називається:

1) Інтервал перед абзацом

2) Інтервал після абзацу

3) Відступ перед абзацом

4) Інтервал між рядками

 

18. Вказана стрілкою на малюнку характеристика абзацу називається:

1) Абзацний відступ

2) Висячий рядок

3) Відступ зліва

4) Відступ справа

 

19. Вказана стрілкою на малюнку характеристика абзацу називається:

Інтервал перед абзацом

Інтервал після абзацу

Відступ між рядками

Інтервал між рядками

 

20. Як примусово створити новий текстовий рядок не створюючи нового абзацу?:

1) Shift+Del

2) Shift+Enter

3) Ctrl+V

4) Всі варіанти правильні

 

21. В якому режимі при редагуванні тексту можна ввести пропущений символ?:

1) Знищення

2) Вставка

3) Заміна

4) Російський

 

22. Щоб вставити порожній рядок у новому абзаці, треба:

1) Встановити курсор у середині рядка і натиснути Enter

2) Встановити курсор на кінець рядка і натиснути Delete

3) Встановити курсор на початок рядка і натиснути BackSpace

4) Встановити курсор на кінець рядка і натиснути Enter

 

23. Щоб розбити рядок на два рядки в одному абзаці, треба:

1) Встановити курсор у середині рядка і натиснути Enter

2) Встановити курсор на кінець рядка і натиснути Delete

3) Встановити курсор у середині рядка і натиснути Shift+Enter

4) Встановити курсор на кінець рядка і натиснути Shift+Enter

 

24. Щоб з'єднати два рядки в один, треба:

1) Встановити курсор у середині рядка і натиснути Enter

2) Встановити курсор на кінець рядка і натиснути Delete

3) Встановити курсор на початок рядка і натиснути Enter

4) Встановити курсор на кінець рядка і натиснути Shift+Enter

 

25. Які параметри повинні бути включені для того, щоб автоматично перевірити орфографію при роботі з документом:

1) Включити перевірку орфографії Сервис \Проверка офографии

2) Підключити словарі для перевірки орфографії

3) Вибрати мову для перевірки орфографії

4) Всі перелічені варіанти

 

26. Для чого використувується тезаурус:

1) Для перевірки граматики

2) Для додаткової перевірки орфографії

3) При необхідності підібрати синоніми

4) Всі варіанти правильні

 

27. Як можна вставити до документа Word готовий малюнок:

1) За допомогою вказівки Вставка/Рисунок/Из файла

2) За допомогою вказівки Вставка/Рисунок/Картинки

3) За допомогою вказівки Вставка/Объект/Создание из файла

4) Будь-який із перелічених варіантів

 

28. Як об’єднати кілька об'єктів, створених за допомогою панелі інструментів Рисование:

1) Виділити всі об'єкти при натисненій клавіші Shift

2) Натиснути кнопку Действия та вибрати команду Группировать

3) Виділити всі об'єкти при натисненій клавіші Shift, після чого натиснути кнопку Действия та вибрати команду Группировать

4) Натиснути кнопку Действия та вибрати команду Разгруппировать

 

29. Як можна вставити в документ таблицю:

1) На панелі інструментів натиснути кнопку Добавить таблицу

2) Скористатись кнопкою Нарисовать таблицу панелі Таблицы и границы

3) В меню Таблица вибрати команду Вставить/Таблица

4) Всі перелічені варіанти

 

30. Які форми запису формули для обчислення середнього арифметичного, що вставляється в клітину таблиці, правильні:

1) =average(a1a3c2)

2) =average(a1:c2)

3) =average(1:12:2)

4) Всі перелічені варіанти

 

31. Які форми запису формули для обчислення суми в клітину таблиці правильні:

1) =SUM(ABOVE)

2) =SUM(LEFT)

3) =SUM(A1B2)

4) Всі варіанти правильні

 

32. Чи можна одну клітину таблиці розбити на кілька рядків та стовпчиків:

1) Так

2) Ні

3) Тільки на кілька рядків

4) Тільки на кілька стовпчиків

 

33. Вказати, як за замовчуванням вирівнюються текстові дані у MS Excel:

1) По лівому краю комірки

2) По центру

3) По правому краю комірки

4) По ширині

 

34. Чи існують будь-які обмеження на вибір місця побудови діаграми ?

1) Так, можна побудувати тільки на тому самому місці, звідки беруться дані

2) Ні, можна вибрати будь-яке вільне місце на будь-якому листі

3) Так, діаграму за допомогою меню Вставка можна побудувати тільки на новому листі

4) Ні, діаграму можна будувати будь-де

 

35. Вказати призначення електронних таблиць:

1) створення документів великих обсягів

2) графічна оболонка

3) створення баз даних

4) автоматизація математичних розрахунків та ділова графіка

 

36. Вказати, що відбувається при копіюванні формули в MS Excel:

1) Змінюється структура формули

2) Змінюються посилання на комірки, в яких не встановлено знак $

3) Формула лишається незмінною

4) В комірки копіюється результат розрахунку за даною формулою

 

37. Всі формули повинні починатися із знака:

1) "+"

2) "="

3) "@"

4) "$"

 

38. Вказати неправильний метод виклику Мастера функций в MS Excel:

1) Натиснути на кнопку Мастера функций у рядку формул

2) Вибрати вказівку Вставка/Функция

3) Натиснути на кнопку Мастера функций на панелі інструментів

4) Ввести до комірки знак дорівнює

 

39. Знайти неправильний спосіб очищення вмісту активної комірки:

1) Викликати вказівку Правка/Очистить

2) Встановити на ній курсор миші , натиснути на клавішу Delete на клавіатурі

3) Встановити на ній курсор миші, натиснути на праву клавішу і з меню выбрать команду Очистить

4) натиснути на клавішу Delete на клавіатурі

 

40. До якої категорії функцій відноситься функція Если в MS Excel ?

1) Дата та час

2) Статистичні

3) Фінансові

4) Логічні

 

41. Яким коміркам можна присвоїти нестандартне ім’я ?

1) Будь-якій комірці або блоку комірок

2) Тільки комірці

3) Тільки комірці, що містить формули або числа

4) Тільки блоку комірок

 

42. Як можна при роботі з Мастером функций на другому кроці змінити вибрану функцію в MS Excel ?

1) Натиснути клавішу Назад

2) Натиснути клавішу Отмена та почати побудову функції спочатку

3) Натиснути на кнопку Готово, потім вилучити вміст комірки та почати побудову знову

4) Вийти з Мастера функцій і ввести функцію вручну

 

43. До якого типу функцій відносить функція СРЗНАЧ?:

1) Дата та час

2) Статистичні

3) Фінансові

4) Логічні

 

44. Що відбудеться, якщо при введенні формули пропустити знак “=”?:

1) система сприймає введену інформацію як числові дані

2) після завершення редагування в комірці з’являється значення 0

3) після завершення редагування з’являється повідомлення про помилку

4) система сприймає введену інформацію як текстові дані

 

45. Чи може функція бути аргументом для іншої функції у MS Excel ?:

1) Не може

2) Ні Аргументами функції може бути тільки посилання на комірки та константи

3) Не може, спочатку обчислюють значення першої функції, а потім другої

4) Може, така функція називається вкладеною

 

46. Вказати неправильний спосіб посилання на комірку у формулі:

1) Ввести вміст потрібної комірки

2) Ввести ім’я комірки

3) Виділити потрібну комірку мишкою

4) Ввести ім’я стовпчика потрібної комірки

 

47. Вказати, чим відрізняються посилання на комірку B2 і B$2 при копіюванні формул?

1) Знак $ перед номером рядка означає, що зміниться тільки номер рядка

2) Знак $ перед номером рядка означає, що зміниться тільки ім’я стовпчика

3) Якщо в посиланні присутній знак $, це означає, що ім’я комірки залишається незмінним

 

48. Чи існує можливість статистичного опрацювання даних в середовищі електронних таблиць:

1) так

2) ні

 

49. Як потрібно записати формулу знаходження суми вмісту діапазону комірок від b2 до b8?:

1) = сумм (b2, b8)

2) = сумм (b2:b8)

3) сумм (b2+b8)

 

50. Чи можна змінити тип діаграми для будь-якого ряду після завершення всіх побудов?:

1) Можна, за допомогою команди Тип діаграми контекстного меню ряду

2) Можна, виділивши потрібний ряд і викликавши Мастер диаграмм для даного ряду

3) Не можна Для зміни типу діаграми потрібно її знову побудувати з самого початку

 

51. Які об’єкти зберігаються в базі даних ?

1) Таблиці

2) Запити

3) Звіти

4) Всі перераховані варіанти

 

52. Результати виконання яких операцій не зберігаються в базі даних?:

1) Запуску запитів

2) Фільтрування

3) Створення звітів

4) Всі перераховані варіанти

 

53. Якими даними може бути заповнено поле типу Счетчик?

1) Будь-якими символами, введеними вручну

2) Будь-якими числами, введеними вручну

3) Значення заповнюються автоматично послідовними числами

4) Всі перераховані варіанти

 

54. Чи можна в базі даних зберігати гіперпосилання?

1) Можна

2) Можна, але як звичайний текст, працювати гіперпосилання не будуть

3) Не можна

 

55. Який максимальний розмір поля текстового типу?

1) 50 символів

2) 255 символів

3) 1024 символів

4) 65536 символів

 

56. Чи можна змінити тип поля у режимі таблиці?

1) Не можна

2) Можна

 

57. Якщо ключове поле створюється автоматично, який тип даних йому відповідає?

1) Текстовий

2) Дата/час

3) Лічильник

4) Логічний

 

58. Чи можна зробити ключовими кілька полів?

1) Можна

2) Не можна

 

59. Чи можна додати нове поле в режимі таблиці?

1) Можна

2) Не можна

 

60. Яким засобом треба скористатись, щоб у графічному вигляді відобразити зв’язки між таблицями?

1) Конструктором

2) Будівником виразів

3) Схемою даних

4) Параметрами сторінки

 

61. Чи можна з режиму таблиці запустити майстер підстановок?

1) Можна

2) Не можна, майстер підстановок запускається тільки в режимі конструктора

3) Можна, майстер підстановок запускається як в режимі конструктора, так і в режимі таблиці

4) Не можна

 

62. Чи можна зберігати в базі даних графічні малюнки?

1) Не можна

2) Можна, але вони будуть відображені тільки на формі

3) Можна, вони вставляються в таблицю

4) Так, у звітах

 

63. З яких джерел може використовувати значення стовпчик підстановки?

1) З таблиці

2) З запиту

3) З форми

4) З фіксованого набору значень

 

64. Якою вказівкою треба скористатись, щоб вставити дані з таблиці іншої бази даних?

1) Файл/Внешние данные

2) Правка/Копировать або Правка/Вырезать, далі Правка/Вставить

3) Вставка/Таблица

4) Всі перераховані вище

 

65. На основі яких об’єктів можна створити форму:

1) Таблиць

2) Макросів

3) Запитів

4) Звітів

 

66. Які елементи управління не можна вставити на форму?:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.431 сек.)