АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова реляційної бази даних в MS Excel

Читайте также:
 1. I. Основы применения программы Excel
 2. Microsoft Excel
 3. MS EXCEL
 4. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 5. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 6. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 7. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 8. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 9. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 10. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 11. Ввод данных в ячейки Excel
 12. Визначення запасу стійкості замкнутих систем за модулем та фазою.Побудова діаграм Боде.

 

У загальному значенні термін база даних можна застосувати до будь-якої сукупності зв’язаної упорядкованої інформації, об’єднаної разом за певною ознакою у вигляді списків, наприклад, телефонні списки, списки клієнтів, транзакцій, активів, пасивів тощо. Основним призначенням баз даних є швидкий пошук інформації, що міститься в них.

За допомогою Microsoft Excel можна створювати і обробляти бази даних. База даних в Microsoft Excel – таблиця, що складається з однотипних записів (рядків). Стовпці таблиці є полями запису в базі даних. Під імена полів приділяється перший рядок у базі даних. Наприклад, якщо базою даних вважати телефонний довідник, то полями запису будуть: прізвища, номера телефонів і адреси абонентів.

Рис.5.2.1.

Для роботи з базою даних необхідно спочатку створити відповідну таблицю. Якщо виділити вічко в таблиці і вибрати одну з команд обробки баз даних у меню Данные ,Microsoft Excel автоматично визначає й обробляє всю таблицю. Дані, розташовані в стовпцях і рядках робочого аркушу, обробляються як набір полів, що утворюють записи.

Excel має у своєму розпорядженні набір функцій, призначених для аналізу списку. Однією з найчастіше розв’язуваних за допомогою електронних таблиць є обробка списків. Унаслідок цього Microsoft Excel має багатий набір засобів, що дають змогу значно спростити обробку таких даних. Нижче наведено кілька порад з роботи зі списками.

В Excel бази даних розміщуються в таблицях. Кожна таблиця складається з рядків і стовпців, що у базах даних називаються, відповідно, записами і полями.

Інформація в базах даних має постійну структуру. Кожен рядок можна розглядати як одиничний запис. Інформація в межах кожного запису міститься в полях.

Працюючи з базами даних в Excel, насамперед потрібно ввести заголовки стовпців. Після цього ви можете ввести інформацію в базу даних. Уведення даних і перегляд інформації можна здійснювати за допомогою команди Данные/Форма.

На робочому аркуші можна обробляти кілька списків, але все-таки краще помістити кожен список на окремий аркуш робочої книги.

Засоби обробки списків Excel можна використовувати, не створюючи унікальні заголовки стовпців, але все-таки це краще зробити.

Ефективність списку обумовлена такими характеристиками. Кожен стовпець повинен містити однорідну інформацію. Наприклад, у списку персоналу можна відвести один стовпець для особистих номерів працівників, другий — для їхніх прізвищ, третій — для імен, четвертий — для дати прийому на роботу і т. ін. Один чи два верхні рядки у списку мають містити мітки, що описують призначення відповідного стовпця. Необхідно уникати порожніх рядків і стовпців усередині списку.В ідеалі на робочому аркуші не повинно бути нічого, крім списку. Якщо це неможливо, то список потрібно відокремити від інших даних принаймні одним порожнім рядком і одним порожнім стовпцем.

Якщо планується фільтрувати список, не вміщуйте якісь дані на рядки, в яких він розташований.

Щоб підкреслити заголовки, скористайтеся вкладками Шрифт або Рамка діалогового вікна Формат ячеек. (Воно відкривається за командою Формат/Ячейки.) Не вставляйте окремий рядок з дефісів чи знаків рівності, тому що Excel може витлумачити таке підкреслення як дані.

Нові дані можна додавати безпосередньо в кінець списку. Дуже зручним може виявитися порядкове редагування списку за допомогою стандартної екранної форми. Для цього виділіть якусь комірку в списку та виконайте команду Данные/Форма.

Примітка. Перед виконанням команди Данные/Форма повинна бути виділена тільки одна комірка в списку, інакше у формі можуть з’явитися неправильні заголовки стовпців.

Порада. В Excel є команда Текст по столбцам, що дає можливість дуже просто створювати списки з даних, які містяться в текстових файлах. Також можна скористатися Майстром перетворень.

Команда Форма відображає на екрані форму, що являє собою вікно діалогу, призначене для перегляду та редагування записів у базі даних, а також для додавання нових і видалення існуючих записів. Крім того, за допомогою форми ви можете здійснити пошук конкретних записів на підставі складних критеріїв.

Кожному стовпцю таблиці у формі відповідає поле, найменування якого визначається введеним заголовком стовпця. Крім таких полів, у формі можуть бути присутніми поля, що обчислюються, за допомогою різноманітних обчислень. Значення цих полів автоматично заповнюються Excel на підставі інформації, що міститься в базі даних. Ви не можете безпосередньо ввести чи змінити значення в полях, що обчислюються, тому в режимі редагування ці поля у формі не відображаються. Крім того, ви можете самостійно визначити деякі з полів таблиці як редаговані. У результаті ці поля також не відображатимуться у формі в режимі редагування.

‡агрузка...

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)