АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Державна податкова служба України

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 3. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 4. Адміністративне право України як галузь права.
 5. Античні поліси на території України
 6. Архивная служба в организации
 7. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 8. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 9. Бюджетна система України: основні характеристики
 10. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:
 11. В) економічна система, в якій співіснують приватна та державна влас-
 12. Валютний курс та макроекономічний стан України.

1. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс: Учебник. - Москва: Омега-Л, 2007. - 560 с.

2. Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 кл.: Навч.посібн. - 2-е видання, доповнене. - Київ: А.С.К., 2009. - 512 с.

3. Гладченко О.В. Штучний інтелект. Експертні та навчальні системи: Навч. пос. - Ірпінь: НУДПСУ, 2008. - 84 с.

4. Глинський Я.М. Інформатика: 10 - 11 класи: Навч. посіб.: У 2-х ч., Ч. 1.: Алгоритмізація і програмування. - 6-те вид. - Львів: СПД Глинський, 2006. - 256 с.

5. Глинський Я.М. Інформатика: 10 - 11 класи: Навч. посіб.: У 2-х ч., Ч. 2.: Інформаційні технології. - 5-те вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2005. - 256 с.

6. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Linux - практикум з інформатики. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2004.

7. Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник. - 2-ге, вид. перероб., доп. - Київ: Академвидав, 2007. - 416 с. - Альма - матер.

8. Информатика для юристов и экономистов/ Под ред. С.В. Симоновича. - С-Петербург: Питер, 2004. - 688 с. - ( ил.). - Учебник для вузов.

9. Информатика. Базовый курс/ Под ред. Симоновича С.В. - 2-е издание. - С-Петербург: Питер, 2004. - 640 с. - ( ил.). - 5-94723-752-0

10. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник/ За ред. М.Є. Рогози. - Київ: Вид. центр "Академія", 2006. - 368 с. - Альма - матер.

11. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. - Київ: Каравела, 2004. - 464 с. - ( іл.). - Вища освіта в Україні.

12. Каймин В.А. Информатика: 5-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.

13. Караванова Т.П. Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмизації та програмування.: Навчальний посібник. - 3-тє вид.випр.і доп. - Шепетівка: Аспект, 2006. - 192 с.

14. Ланге О. Введение в экономическую кибернетику: Пер. з польского/ За ред. Е.З. Майминаса. - Москва: "Прогресс", 1968. - 207 с.

15. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика: Практикум: Навч.посібник. - Київ: Знання, 2008. - 710 с. - Вища освіта ХХI століття.

16. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Індивідуальні завдання з економічної інформатики: Навч. пос. - Ірпінь: НУДПСУ, 2009. - 268 с.

17. Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики/ За ред. М.Д.Гінзбурга. - Харків: Корвін, 2002.18. Редько М.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 568 с.

19. Савицький Н.И. Экономическая информатика: Учебное пособие. - Москва: Экономистъ, 2005. - 429 с.

20. Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс.: Навчальний посібник у 2-х частинах, Ч. 2. - Шепетівка: Аспект, 2006. - 208 с.

21. Свириденко В.Ю. Інформаційні системи фінансових установ: Навч. посібник. - Ірпінь: НАДПСУ, 2006. - 80 с.

22. Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навч. посіб. - Львів: "Магнолія 2006", 2007. - 228 с.

23. Экономическая информатика: Учебник/ Под ред. В.П. Косарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 592 с.


[1] Ця частина Інтернету має неофіційну назву Рунет (ru – домен Росії в URL, net – мережа).

[2] Префікс протоколу ftp:// перед адресами FTP-вузлів можна опускати так само, як перед адресами, що починаються з www, можна опускати префікс http://.

Державна податкова служба України


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)