АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цветоразностниє сигнали

Читайте также:
 1. Виды сигнализации. Порядок применения сигнализации.
 2. Випадкові сигнали
 3. Внешние датчика охранной сигнализации
 4. Внутренние датчика охранной сигнализации
 5. Вопрос 3. В какой момент включается специальная световая и звуковая сигнализация при следовании пожарного автомобиля к месту вызова?
 6. Гармонічні сигнали
 7. Зарисовать ночную ходовую сигнализацию судна
 8. Неперіодичні сигнали
 9. Періодичні сигнали
 10. Повідомлення та сигнали
 11. Пожарная безопасность. Нормативно-правовые акты. Виды средств пожаротушения и сигнализации. Действия работников при возникновении пожара.
 12. Пожарная сигнализация

Наявність сигналу яскравості звільняє від необхідності передавати все три первинні сигнали зображення. Досить передавати будь-які два з них, а третій відновлювати в приймачі шляхом віднімання переданих первинних сигналів з сигналу яскравості. Ця операція також називається матрицюванням, оскільки віднімання рівнозначне складанню інвертованих, тобто узятих в протилежній полярності сигналів.

У всіх системах кольорового телебачення прийнято передавати «червоний» Еr і «синій» EB первинні сигнали, смугу частот яких завдяки зниженій роздільній здатності зору до синім і червоним квітам вдається скоротити до 1...1,5 Мгц. «Зелений» первинний сигнал відновлюється в приймачі:

EG = (Еy - 0,З0ЕR -0,11EB) / 0,59.

Оскільки сигнал Еy містить повну інформацію про яскравість передаваного об'єкту, з сигналів Еr і EB ця інформація виключається і вони передаються у вигляді цветоразностных сигналів:

Еr-y = Еr - EY = 0,70 Еr - 0,59 EG - 0,11 EB;

EB-Y = EB - Еy = - 0,30ЕR - 0,59 EG + 0,89 EB.

 

Істотна гідність цветоразностных сигналів полягає в тому, що при передачі нефарбованих (білих і сірих) ділянок зображення (коли Еr = EG = EB) ці сигнали мають нульові значення (Еr-y = EB-Y = 0); при передачі слабоокрашенных (малонасыщенных) ділянок зображення (а їх більшість) цветоразностные сигнали малі.

Таким чином, сигнал зображення кольорового телебачення формується з широкосмугового сигналу яскравості Еy і двох вузькосмугових цветоразностных сигналів Еr-y і EB-Y.

 

5.4. Матрицювання

Матрична схема, призначена для отримання цих сигналів, показана на мал. 5.1. Символом І позначені інвертори, що змінюють полярність первинних сигналів на протилежну. Для виділення на навантаженнях з опорами r4, r8 і r12 сигналів Еy, Еr-y і EB-Y відповідно необхідно номінали резисторів підібрати таким чином:

 

ч

Мал. 5.7. Принцип матрицювання

У приймачі за допомогою аналогічних матричних схем спочатку з сигналів Еr-y і EB-Y формується цветоразностный сигнал EG-Y = - 0,51 Еr-y - 0,19 EB-Y, а потім з трьох цветоразностных сигналів і сигналу яскравості відновлюються три первинні сигнали зображення Еr = Еr-y - Еy; EG = EG-Y - Еy; EB =EB-Y - Еy, які модулюють відповідні електронні промені кольорового кінескопа.



 

5.5. Ущільнення спектру сигналу яскравості

Сигнал яскравості Еy, як було вказано вище, займає всю смугу частот (6 Мгц), відведену для передачі сигналів зображення. Тому для дотримання принципу сумісності спектр сигналу яскравості ущільнюється, тобто інформація про колір передається усередині цього спектру, шляхом введення в нього частот, що піднесуть, модулюються цветоразностными сигналами.

У системі CEKAM-III застосована частотна модуляція тих, що піднесуть.

В результаті ущільнення спектру між сигналами яскравості і кольоровості неминуче виникають взаємні перешкоди, для ослаблення яких застосовується цілий ряд спеціальних мерів. Одна з них була розглянута вище — це передача інформації про колір вузькосмуговими цветоразностными сигналами. Інша, полягає в розміщенні частот що піднесуть якомога ближче до верхньої граничної частоти спектру сигналу яскравості. Оскільки вищі частоти теле­визионного сигналу відповідають дрібним деталям зображення, то цей захід зводить перешкоду від сигналів кольоровості на чорно-білому зображенні до малопомітної дрібноструктурної сітки.

 

 

5.6. Вибір частот що піднесуть і передача цветоразностных сигналів

У системі СЕКАМ частоти сигналів Еr-y і EB-Y, що піднесуть для передачі, вибрані відповідно: foR = 4,40625 ( 4,406 Мгц; foB =4,25 Мгц.

Частотно-модульовані foR, що піднесуть, і foB передаються не одночасно, а по черзі, через рядок. Це означає, що в межах кожного рядка розгортки передається сигнал яскравості і лише одна з тих, що частотно-модульованих піднесуть сигналу кольоровості — або foR або foB (мал. 5.2).

Послідовна передача тих, що піднесуть дозволяє майже удвічі (в порівнянні з їх одночасною передачею) скоротити ділянку спектру сигналу яскравості, що ущільнюється сигналами кольоровості, що сприяє значному зниженню рівня взаємних перешкод. Оскільки частоти foR і foB, що піднесуть, передаються не одночасно, а по черзі, то убачається доцільність вибору для них єдиного значення частоти. Так, власне, і було зроблено в первинному варіанті системи СЕКАМ. Проте досвід експлуатації показав, що оптимальні умови перешкодозахисної для «червоного» і «синього» сигналів кольоровості неоднакові. Тому в системі CEKAM-III частоти foR, що піднесуть, і foB рознесені на 156 кГц (точніше, на 156,25 кГц).

‡агрузка...

Фаза (полярність) тих, що піднесуть від поля до поля і в кожному третьому рядку розгортки примусово змінюється на 180°. При цьому перешкода (сітка) на чорно-білому зображенні стає то позитивною, то негативною і її помітність різко знижується. Для подальшого підвищення перешкодостійкості сигналів кольоровості і поліпшення сумісності цветоразностные сигнали до модуляції тих, що піднесуть декілька перетворяться, причому полярність одного з них змінюється на протилежну.

Для модуляції foR, що піднесе, використовується цветоразностный сигнал DR = - 1,9ЕR-Y, а для модуляції foB, що піднесе, - цветоразностный сигнал DB =1,5 EB-Y. Сигнали DR і DB формуються в матричній схемі, разом з сигналами Еy, Еr-y і EB-Y.

Номінальні значення девіації частот що піднесуть, визначувані розмахами модулюючих сигналів в рядках з сигналами DR і DB, складають відповідно ±280 і ±230 кГц. При цьому ефективна ширина спектру частотно-модульованих сигналів кольоровості не перевищує 3,0 Мгц (див. мал. 5.2).

 

Мал. 5.2. Спектри сигналів яскравості і кольоровості системи CEKAM-III, що ідеалізуються

Мал. 5.3. Амплітудно-частотна характеристика фільтру високочастотних попередніх спотворень


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)