АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що ми дізналися на уроці

Читайте также:
 1. EXERCISES FOR CLASS AND HOMEWORK
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 4. Авторські педагогічні ідеї
 5. Аналіз уроку
 6. Види оцінювання навчальних досягнень учнів
 7. Виховного процесу
 8. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 23 страница
 9. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 30 страница
 10. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 39 страница
 11. Домашня робота школярів
 12. Завойовницька політика Мюрада ІІ (1421 – 1444) та Мехмеда ІІ (1451 – 1481). завоювання Константинополя

• Фізична величина, яка визначає число молекул у даному тілі, називається кількістю речовини й позначається літерою v.

• Один моль — це кількість речовини, яка містить стільки ж молекул, скільки атомів вуглецю міститься в 12 г вуглецю.

• Відносна молекулярна маса Мг дорівнює відношенню маси молекули т0 даної речовини до 1/12 маси атома вуглецю mос:

• Кількість молекул в одному молі називається постійною Авогадро: NA = 6,02·1023 1/моль.

• Масу одного моля речовини називають молярною масою.

• Відношення маси речовини т до кількості речовини v називається молярною масою і позначається М:

• Якщо дане тіло містить v молей речовини, то число молекул N у цьому тілі визначається виразом:

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)