АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зупинка серця

Читайте также:
  1. Надання першої допомоги при втраті свідомості, зупинці серця

З людиною стався важкий сердечний приступ. Вона втрати­ла свідомість, ознаками чого є розширені зіниці, котрі не реагу­ють на світло, не прослуховується серцебиття, дихання поверхне­ве та нерівномірне.

В цей момент така людина потребує швидкої медичної допо­моги. Це важливо тому, що через 3-5 хв після зупинки дихання і серцевої діяльності розвивається гіпоскопія, або кисневе голоду­вання, до якого дуже чутливі нервові клітини головного мозку. А після п'яти хвилин гіпоскопії наступає клінічна смерть. Тому необхідно не втрачати ні секунди, викликати «швидку допомогу», а інші починають робити штучне дихання і непрямий (закритий) масаж серця. Але виникає питання з приводу того, коли потрібно проводити одночасно штучне дихання і непрямий масаж серця? Це залежить від стану потерпілого. Якщо у нього прослухо­вується пульс і відчутні ритми серця, але немає дихання, то тоді роблять штучне дихання. При зупинці серцевої діяльності - закритий масаж серця. Обидва методи надання першої медичної допомоги необхідні тоді, коли наступає клінічна смерть, тобто людина не дихає і серце її не працює.

Рис. 6.3. Штучне дихання та масаж серця

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.039 сек.)