АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сумарний процес: зарядка

Читайте также:
  1. Фонетична зарядка
  2. Чим нижчий цей сумарний коефіцієнт, тим вищий рівень соціально-економічного розвитку регіону.

Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO42- 2PbSO4 + 2H2O

розрядка

показує, що при роботі акумулятора сульфатна кислота витрачається, отже, її концентрація зменшується. ЕРС акумулятора можна виразити рівнянням:

(XV.9.1)

Приймаючи активності твердих речовин за одиницю і змінюючи знак останнього члена, отримаємо

(XV.9.2)

Електрорушійна сила кислотного свинцевого акумулятора при вказаній концентрації сульфатної кислоти близько 2,1В.

При розряді акумулятора концентрація кислоти зменшується, тому ЕРС при експлуатації акумулятора не залишається сталою, а дещо змінюється. При зменшенні ЕРС до значень 1,85 В на кожному елементі акумулятор далі експлуатувати не можна, оскільки на електродах утворюються товсті плівки сульфату свинцю, що володіють значним електричним опором. Тому струм, що споживається, зменшується. Процеси на електродах акумулятора при його зарядці від зовнішнього джерела йдуть у зворотних напрямах. Густина розчину кислоти і ЕРС при цьому зростають.

Розглядувана система роботи акумулятора спрощена. В ньому може протікати ряд хімічних процесів. Тому ККД акумулятора нижче одиниці. Для свинцевого акумулятора ККД складає біля 80 %.

Залізо – нікелевий (лужний) акумулятор має меншу розрядну ЕРС ( 1,2В) і менший ККД ( 50%), але він значно легший, володіє великою міцністю і менш схильний до саморозряду. Його можна подати схемою:

( – ) Fe│ Fe(OH)2, KOH (30%), Ni(OH)2 , Ni(OH)3 │Ni(+)

В зарядженому стані лужний акумулятор заповнений 30%-ним KOH і містить на негативному електроді губчате залізо, запресоване в залізну решітку, а на позитивному електроді – нікелю гідроксид Ni(OH)3, запресований в нікелеву решітку.

З деяким наближенням можна вважати, що при розрядці акумулятора на позитивному електроді відновлюється гідроксид нікелю:

2Ni(OH)3 + 2ē → 2Ni(OH)2 + 2OH- ,

на негативному йде окиснення заліза

Fe + 2OH- - 2ē = Fe(OH)2,

а в сумі: розрядка

Fe + Ni(OH)3 Fe(OH)2 + 2Ni (OH)2

зарядка

За подібними схемами відбуваються процеси і в інших акумуляторах.

Гальванічні елементи бувають також з рідким електролітом (наливні) і сухі (такі що не проливаються) елементи з загущеним електролітом.

З великої кількості гальванічних елементів, які були запропоновані, найбільшого застосування набули цинк – марганцеві сухі елементи

(–) Zn │ NH4Cl │ MnO2, C (+)

і мідно-цинкові

(–) Zn│ NaOН │ CuO, Cu (+)

В цинк – марганцевому елементі негативним електродом слугує цинк, позитивним – графіт, що поміщений в порошок оксиду марганцю (IV). Електроліт представляє собою розчин хлориду амонію, загущеного мукою або крохмалем. Тому елемент і одержав назву сухого.

Мідно – цинкові елементи характеризуються великою ємністю і значним періодом дії, тому їх застосовують там, де необхідна надійність і тривалий час роботи – в апаратурі зв’язку. Досить широкого застосування набули також оксидно – ртутні елементи:

(–) Zn│KOH │HgO, C(+)

та хлоридно срібні-магнієві:

(–) Mg│NaCl │ AgCl (+).

Наливні елементи заливають електролітом перед їх використанням. Їх часто застосовують як резервні джерела струму, оскільки їх можна довгий час зберігати без електроліту. Після заливання електроліту їх необхідно негайно використовувати, так як саморозряд у них великий і термін використання після заливання електроліту складає від декількох годин до 2 – 3 діб.

Наливні елементи мають велику потужність, велику ємність за струмом і енергією. Так свинцево – цинковий елемент у вигляді батареї 30 В можна розряджати струмом 100 – 200 А.

Свинцево–кадмієвий елемент призначений для роботи при низьких температурах і також дає струм великої сили. Срібно – цинковий елемент хоч і дорого коштує, однак в деяких випадках він незамінний, оскільки володіє великою потужністю.

Застосування магнію в ролі анода збільшує ЕРС елемента і його питому енергію. Проте магнієві елементи володіють високою саморозрядністю. Але при швидкому розряді після заливання такі елементи вигідні як аварійні джерела струму. Мідно – магнієвими елементами у вигляді батарей оснащені штормові костюми моряків. Батарея “маячок 1 “ має масу 83 г. При попаданні в воду батарея починає розряджатись, оскільки морська вода представляє собою електроліт. Від батареї живеться лампочка, яка дозволяє знайти людину в морі вночі. Батарея працює протягом 16 – 17 годин.

У гальванічних елементах і акумуляторах вільна енергія окисно – відновних реакцій безпосередньо перетворюється в електричну. В енергетичному відношенні цей процес набагато вигідніший, ніж перетворення хімічної енергії палива в електричну за допомогою теплових машин. І все ж таки електроенергію одержують тепломашинним способом, що пояснюється неперервністю і відносною простотою проведення процесу. Проте таке ж неперервне перетворення хімічної енергії окисно – відновної реакції спалювання палива в електричну енергію можна здійснити за електрохімічним механізмом, причому із значно більш високим ККД. Пристрої що слугують для цієї мети, одержали назву паливних гальванічних елементів, або точніше електрохімічних генераторів.

Для прикладу розглянемо систему, що складається з розчину КОН і водневого і кисневого електродів. Така система представляє собою киснево – водневий електрохімічний елемент Ni, H2│ KOH│ O2, Ni, на електродах якого протікають реакції:

½ О2 + Н2О + 2ē → 2ОН-

Н2 + 2ОН- – 2ē → 2Н2О

Сумарна реакція, що забезпечує ЕРС, очевидно полягає в синтезі води за рівнянням:

Н2 + ½ О → Н2О

Вода, що утворюється при цій реакції безперервно відводиться.

Паливні елементи, внаслідок їх довготривалості, надійності і великої потужності в розрахунку на одиницю ваги, починають знаходити застосування в різних галузях техніки, зокрема, на космічних літальних апаратах. Проте широке їх впровадження гальмується сповільненістю електродних реакцій і недостатнім вивченням їх кінетики. З цієї причини, наприклад, ще не вдалося створити працездатний електрохімічний генератор, в якому б замість водню застосовувались такі види палива, як спирти, альдегіди, оксид вуглецю (ІІ), хоч можливість використання цих речовин не викликає сумніву.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)