АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які основні принципи організації навчання працюючих при прийомі на роботу?

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Авторитетні міжнародні організації
 3. Аксіоми статики (принципи статики)
 4. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 5. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 6. Б) Основні властивості операцій над множинами
 7. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 9. Бюджетна система України: основні характеристики
 10. Важливі принципи ООП
 11. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 12. Вибір методів навчання

Організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інших фахівців, яким керівником підприємства доручена організація цієї роботи.

Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в ЗО (професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати, центри підготовки і перепідготовки робочих кадрів, у т.ч. відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах), що одержали в установленому порядку ліцензію Міністерства освіти і науки і дозвіл Держнаглядохоронпраці на здійснення такого навчання.

При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою дисципліни загального курсу "Охорона праці" вивчаються в обсязі не менше 30 год., а специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Для інших робіт підготовка, перепідготовка працівників по професіях можуть здійснюватися як в ЗО (професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати тощо), так і на підприємстві. При цьому дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 год.

Робочі навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників розробляються на підприємстві на підставі типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

Навчальні плани і програми підготовки і перепідготовки працівників повинні передбачати теоретичне і практичне (виробниче) навчання за курсом "Охорона праці".

Працівники, що приймаються на роботи, перелік яких наведений у ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі" проходять на підприємстві (в ЗО, якщо останнє передбачено відповідними нормативними актами) попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо конкретних робіт, які вони будуть виконувати. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань працівників за його результатами проводяться одноразово перед початком самостійної роботи, а також у випадку перерви в роботі більше одного року.Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії проводяться відповідно до Типового положення й у термін, встановлений відповідними міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше одного разу в рік.

На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом (розпорядженням) керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів або їх заступники.

До складу комісій входять фахівці служб охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною праці і профспілок. У випадку відсутності на підприємстві кожної з позначених служб або профспілки комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Усі члени комісії у встановленому цим Типовим положенням порядку повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

При перевірці знань працівників, які безпосередньо організують або виконують роботи підвищеної небезпеки або роботи, що вимагають професійного добору, необхідність участі в роботі комісії представника органу Держнаглядохоронпраці визначається державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці.

Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організуються заняття: лекції, семінари і консультації. Для навчання рекомендується застосування комп'ютерних тренажерів і інших технічних засобів при їх наявності.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, погоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

‡агрузка...

Вивчення питань охорони праці при підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації працівників безпосередньо на підприємстві здійснюється відповідно до даного Типового положення.

 

ДНАОП 0.00-8.02-93

ДНАОП 0.03-8.06-94

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)