АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який порядок вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу?

Читайте также:
 1. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых больных (кроме больных туберкулезом)
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. II. Вивчення нового матеріалу.
 12. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза

Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу проводять в такій послідовності:

визначаються характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, які підлягають лабораторним дослідженням;

на підставі діючих стандартів безпеки праці, санітарних норм і правил,інших регламентів визначаються нормативні значення (ГДК, ГДР) параметрів процесу;

визначаються фактичні значення факторів виробничого середовища і трудового процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків.

Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу

У ході вивчення треба визначити:

характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори,

які підлягають лабораторним дослідженням (гр.2 Карти);

нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів, факторів

виробничого середовища і трудового процесу, використовуючи систему

стандартів безпеки праці, санітарні норми і правила, інші

регламенти (гр.4 Карти);

фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового

процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків (гр.5

Карти).

Лабораторні та інструментальні дослідження проводяться

відповідно до положень ГОСТ 1.25-76 "ГСС Метрологическое

обеспечение. Основные положения", ГОСТ 12.0.005-84 "ССБТ

Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные

положения", стандартів Державної системи забезпечення єдності

вимірів (ГСИ), системи стандартів безпеки праці (ССБТ), методичних

вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров'я.

Прилади і обладнання для вимірів повинні відповідати

метрологічним вимогам і підлягати перевірці у встановлені строки.

Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних,

хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів

проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих

умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і

індивідуального захисту.

Результати замірів (визначень) показників шкідливих і

небезпечних виробничих факторів оформлюють протоколами за формами,

передбаченими у ГОСТ або затвердженими Міністерством охорони

здоров'я України, і заносяться в Карту (гр.5).

Визначається тривалість (процент від тривалості зміни)дії виробничого фактора (гр.9 Карти).

 

 

 

Міністерство праці України. Рекомендації . Методичні рекомендації для проведення атестацій робочих місць за умовами праці

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)