АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Пожежна безпека

Читайте также:
 1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 2. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
 3. Денежная система: понятие, элементы, типы. Особенности денежной системы РФ
 4. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
 5. Електробезпека.
 6. Задача Д1 (тема: “Динамика точки”)
 7. Занятие 13. Тема: «Новая драма». С. Беккет «В ожидании Годо».
 8. Змішана” соціально-економічна система: закономірності формування, елементи, моделі
 9. І.Тема: Физиологические и клинические методы исследования деятельности сердца. Анализ сердечного цикла.
 10. Кредитна система: суть, види, ознаки, складові
 11. Кредитная система: сущность и устройство
 12. Общество как динамическая система: основные концепции социальных изменений

Тести з дисципліни «Охорона праці»

1. Дайте визначення „пожежі”:

а) контрольоване горіння поза спеціальним вогнищем;

б) активне окислення органічних та синтетичних сполук;

в) неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у просторі і часі;

г) стан об’єкта, за якого з регламентованою імовірністю є можливість загорання.

 

2. Який вогнегасник використовують для гасіння цінних матеріалів:

а) вуглекислотний (ОУ-2);

б) пінно-хімічний (ОХП-10);

в) повітряно-пінний (ОВП);

г) порошковий (ОП-1).

 

3. Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпеки:

а) Закон „Про пожежну безпеку”;

б) Конституція України;

в) Наказ МВС України від 07.12.96;

г) Державні Стандарти України;

 

4. Який з вогнегасників не використовують у закритому приміщенні:

а) вуглекислотний;

б) брометиловий;

в) пінно-хімічний;

г) порошковий.

 

5. Діапазон температур застосування брометилового вогнегасника:

а) від – 60 до + 60 град.С;

б) від – 30 до + 60 град.С;

в) від – 20 до + 30 град.С;

г) від – 50 до + 50 град.С

 

6. Якими вогнегасниками не можна гасити речовини, що перебувають під дією електричної напруги:

а) пінно-хімічними;

б) пінними;

в) порошковими;

г) вуглекислотними.

 

7. До пожежної установки входить яка кількість вогнегасників:

а) 2 пінно-хімічні;

б) 2 брометилові;

в) 2 пінно-хімічні ОХП-10 та 2 порошкові ОП-1;

д) всі можливі вогнегасники, що є в господарстві.

 

8 Як часто потрібно розгортати та згортати пожежні рукави, які складені та приєднані до кранів:

а) раз на 1 рік;

б) кожен квартал;

в) не частіше одного разу на рік;

г) не рідше одного разу на півроку.

 

9.Який вогнегасник при роботі тримають догори дном::

а) пінно-хімічний;

б) брометиловий;

в) порошковий;

г) вуглекислотний

 

10) Для чого признчений піногенератор:

а) для отримання хімічної піни;

б) для гасіння пожеж;

в) для отримання повітряно-механічної піни;

г) для зберігання порошку.

 

11.У якого вогнегасника самий великий термін дії (50-70 с):

а) вуглекислотного;

б) пінно-хімічного;

в) повітряно-пінного;г) порошкового

 

12.Особливість приведення в дію порошкового вогнегасника:

а) поревернути догори дном;

б) тримати горизонтально;

в) сильно встряхнути, поревірити на сипучість;

г) спрямувати раструб на пожежу

 

13. Щоб розрахувати необхідну кількість вогнегасників для гасіння, необхідно знати:

а) кількість вогнегасників на 1 м.кв;

б) тип приміщення;

в) площу приміщення;

г) об»єм приміщення

 

14. Що показує цифра 10 у пінно-хімічному вогнегаснику:

а) об»єм;

б) кратність піни;

в) час дії;

г) термін зберігання

 

15. Який з вогнегасників використовують для гасіння електроустановок під напругою та цінних матеріалів:

а) пінно-хімічний;

б) повітряно-пінний;

в) вуглекислотний;

г) порошковий.

 

16. Який вогнегасник необхідно розмістити у приміщенні бухгалтерії управління підприємством, де зберігаються цінні папери і може загорітися обладнання під напругою?

а) ВХП-10

б) ВВК -2

в) ВПП-5

г) ВПП-2

 

17. Що не заборонено гасити водою?

а) електроустановки під напругою;

б) речовини, що горять без доступу кисню;

в) горючі речовини, в яких питома вага менша за воду;

г) тверді горючі матеріали.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)