АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1.Хто проводить вступний інструктаж з питань охорони праці:

а) спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом;

б) роботодавець;

в)головний інженер;

г) головний агроном.

 

2. Де реєструється вступний інструктаж:

а) в журналі інструктажів на робочому місці;

б) в наряді-допуску;

в) в особистій карточці;

г) в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

 

3. Для кого проводиться стажування на робочому місці:

А) новоприйнятих;

Б) для тих хто немає навичок роботи;

В) для студентів;

Г) для всіх;

 

4.Яким документом оформляється стажування:

А) наказом по підприємству;

Б) журналом інструктажів з охорони праці на робочому місці;

В) документом, прийнятим в госпордарстві.

Г) указом Президента.

 

5. Який з інструктажів проводиться за тематикою:

А) первинний на робочому місці;

Б) повторний;

В) позаплановий;

Г) цільовий.

 

6.Повторний інструктаж проводиться в наступні строки:

А) раз на півроку;

Б) раз на квартал;

В) раз на півроку або раз на квартал в залежності від виду робіт;

Г) раз на рік.

 

7. Позаплановий інструктаж проводиться при:

А) зміні законодавства;

Б) зміні технологічного процесу;

В) грубомі порушенні вимог безпеки праці, що призвели або можуть призвести до нещасного випадку;

Г) перервах в роботі.

 

8. Цільовий інструктаж проводиться при:

А) ліквідації аварії;

Б) ліквідації стихійного лиха;

В) виконанні робіт з підвищеною небезпекою;

Г) на вимогу роботодавця.

 

9. Журнали реєстрації інструктажів зберігаються:

А) 45 років;

Б) 25 років;

В) 5 років;

Г) знищуються після закінчення журналу.

 

10.На робочому місці проводяться наступні види інструктажів з питань охорони праці:

А) первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий;

Б) первинний інструктаж на робочому місці, вторічний; повторний, позаплановий, цільовий; текущий;

В) первинний інструктаж, повторний ;

Г) первинний інструктаж на робочому місці, повторний, цільовий.

 

11. Стажування проводиться на протязі:

а) 2-15 робочих змін;

б) від 10 днів до 1 місяця;

в) від 1 місяця до 2 місяців;

г) 2-3 місяці. 

12. Комісію з перевірки знань з питань охорони праці очолює:

а) керівник підприємства;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) юрист;

г) інспектор Держпромгірнагляду.

 

13. Перевірку знань з питань охорони праці посадові особи і спеціалісти проходять:

а) щороку;

б) 1 раз на три роки;

в) 1 раз на 5 років;

г) 1 раз на квартал або 1 раз на півріччя.

 

14. На повторну перевірку знань при незадовільних результатах надається:

а) 10 днів;

б) 1 місяць;

в) будь скільки часу;

г) ненадається час.

 

15.На повторне стажування додатково дається;

а) тиждень;

б) один місяць;

в) 10 днів;

г) 2 дні.

 

16. Хто повинен проводити первинний інструктаж на робочому місці і для яких категорій працівників?

а) майстер, для робітників своєї дільниці;

б) головний інженер підприємства;

в) спеціаліст з охорони праці, для всіх хто поступає на роботу, незалежно від кваліфікації і стажу;

г) головний спеціаліст галузі , для працівників галузі.

 

17. Наряд-допуск оформляється та видається при:

а) при проведенні вступного інструктажу;

б) при проведенні цільового інструктажу;

в) при переході з однієї дільниці на іншу;

г) при проведенні позапланового інструктажу;

 

18. Хто повинен проводити вступний інструктаж і для яких категорій працівників?

а) майстер, для робітників своєї дільниці;

б) начальник цеху або його заступник для робітників цеху;

в) спеціаліст з охорони праці, для всіх хто поступає на роботу, незалежно від кваліфікації і стажу;

г) головний спеціаліст галузі , для працівників галузі.

 

19. Які інструктажі з охорони праці повинні проводитись на підприємстві?

а) вступний, первинний на робочому місці, періодичний, позаплановий, поточний;

б) вступний, первинний на робочому місці, вторинний, позаплановий, поточний;

в) вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

г) первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

‡агрузка...

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)