АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Основи виробничої санітарії

Читайте также:
 1. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 2. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 4. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
 5. Денежная система: понятие, элементы, типы. Особенности денежной системы РФ
 6. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
 7. Загальні методологічні основи кількісної теорії.
 8. Загальні основи суспільного виробництва.
 9. Загальні теоретико-методичні основи розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.
 10. Задача Д1 (тема: “Динамика точки”)
 11. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
 12. Занятие 13. Тема: «Новая драма». С. Беккет «В ожидании Годо».

 

1. До параметрів мікроклімату відносяться:

а) температура, освітлення, запиленість, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань;

б) температура, освітлення, запиленість, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань ;

в) температура, освітлення, запиленість, загазованість, шум, вібрація, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань ;

г) температура, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань.

 

2. Що таке оптимальні мікрокліматичні умови:

а) це такі, які відповідають всім санітарним нормам;

б) такі, при яких працівник не відчуває впливу сторонніх факторів;

в) умови, які не шкодять здоров’ю працівника.

 

3. Яке значення оптимальної вологості повітря в робочій зоні:

а) 25%;

б) 40%;

в) 60%;

г) 70%.

 

4. При якій швидкості руху повітря людина відчуває його дію:

а) 1 м/с;

б) 5 м/с

в) 0,5 м/с;

г) 0,1 м/с.

 

5. Як називається прилад для вимірювання параметрів мікроклімату:

а) анемометр, барометр;

б) термограф, гігрометр;

в) психрометр;

г) катотермометр.

 

6. Щоб уникнути опіків людини, інтенсивність теплових випромінювань не повинна перевищувати:

а) 0,4-0,8 ккал/хв*см.кв.;

б) 35 градусів;

в) 40 градусів;

г) 1,5 ккал/ хв*см.кв.

 

7. За допомогою якого приладу вимірюють атмосферний тиск:

а) термометр;

б) гігрограф;

в) барометр;

г) анемометр.

 

8. Яка гранична допустима концентрація пилу, що не має отруйних властивостей:

а) 6 мг/метр кубічний;

б) 50 мг/метр кубічний;

в) 100 мг/метр кубічний;

г) 200 мг/метр кубічний.

 

9. Що використовують у приміщеннях для захисту здоров’я працівника, якщо не можна створити нормальний мікроклімат:

а) протигаз;

б) ЗІЗ;

в) аерозоль;

г) кондиціонер.

 

10. Яка повинна бути оптимальна температура у приміщення для працівників, що виконують роботи легкі?:

а) 14-16 град.С;

б) 16-18 град.С ;

в) 18-20 град.С ;

г) 20-23 град.С .

 

11. Для визначення дійсної температури повітря використовують:а) баротермогігрометр;

б) звичайний термометр;

в) парний термометр;

г) максимальний термометр.

 

12. Залежно від хімічного складу повітря, його фізичних і інших властивостей (температура, вологість, рухомість, тиск), а також наявності в ньому інших забруднень у вигляді пилу, мікроорганізмів повітряне середовище може бути: а)сприятливим;

б) несприятливим;

в) небезпечним;

г) шкідливим.

 

13. Якщо концентрація вуглекислого газу в повітрі приміщення досягне(якого рівня), то це може призвести до порушенняфункціонального стану організму:

а)0,07-1 %,

б) 1-5%;

в) 16-16%;

г) 0,01-0,07%.

 

14. За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на які класи небезпеки:

а) надзвичайно небезпечні; високо небезпечні ; речовини помірно небезпечні ; малонебезпечні ;

б) надзвичайно небезпечні; високо небезпечні ;

в) надзвичайно небезпечні; речовини помірно небезпечні ; малонебезпечні;

г)помірно небезпечні ; малонебезпечні.

 

15. У приміщеннях переробки с.-г. продукції на одного працівника допускається: а) об»єм - 15 м ; площа підлоги 4 м2;

б) об»єм - 20 м ; площа підлоги 4,5м2;

в) об»єм - 10 м ; площа підлоги 5м2;

г) об»єм - 15 м ; площа підлоги 4 м2;

 

16. Прилади, що використовуються для дослідження параметрів мікроклімату в виробничому приміщенні:

 

а) барометр, гігрометр, психрометр, анемометр, катотермометр, термометр парний, термометр звичайний, термограф, баротермогігрометр, мегомметр, аспіратор

б) барометр, гігрометр, психрометр, анемометр, катотермометр, термометр парний, термометр звичайний, термограф, баротермогігрометр,

в) мегомметр, приз, термометр, аспіратор, газоаналізатор

г) аспіратор, шумомір, газоаналізатор.

 

17. У яких одиницях визначають концентрацію шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

а) м²/мг;

б) мг/м²;

в) мг/м³;

г) л/м³.

 

18. Визначити дійсну температуру (°С) у приміщенні котельні, коли:

‡агрузка...

- tч – покази зачорненого термометра, 30°С

- tс - – покази посрібленого термометра, 20°С

- k – константа цього приладу 0,1.

а) 10°С;

б) 43°С;

в) 29°С;

г) 20°С.

 

19. Яким термометром вимірюють мінімальну температуру в приміщеннях за певний період спостереження?

а) максимальним;

б) електричним;

в) парним;

г) мінімальним.

 

20. Яким приладом вимірюють і реєструють температуру повітря за певний період спостереження?

а) парним термометром;

б) барографом;

в) термографом;

г) гігрометром.

 

21. Визначити відносну вологість (В%) у приміщенні

Вихідні дані:

- температура сухого термометра - 25°С,

- температура вологого термометра - 21 °С;

- максимальна вологість, або пружність насиченої пари за температури "сухого" термометра, 23,76 мм рт.ст;

- пружність насиченої пари за температури "вологого" термометра, 18,65 мм рт.ст.;

- барометричний тиск - 740 мм. рт.ст

а) 25%;

б) 85%;

в) 70,07%;

г) 79%.

 

22. Як поділяються шкідливі речовини за ступенем небезпеки?

а) на 5 класів небезпеки;

б) на 4 класи небезпеки;

в) на 3 класи небезпеки;

г) на 2 класи небезпеки.

23. Як називається прилад для визначення концентрації пилу у повітрі робочої зони розрахунково-ваговим методом?

а) пірометр;

б) концентратометр «Приз-2»;

в) аспіратор;

г) гігрометр.

 

24. Як називається прилад для визначення концентрації пилу у повітрі робочої зони радіоізотопним методом методом?

а) анемометр;

б) концентратометр «Приз-2»;

в) аспіратор;

г) універсальний газовий аналізатор «УГ-2»

 

25. Як називається прилад для визначення концентрації шкідливих парів і газів у повітрі робочої зони експресним методом?

а) універсальний газовий аналізатор «УГ-2»

б) концентратометр «Приз-2»;

в) аспіратор;

г) психрометр.

 

26. Контрольна індикаторна трубка використовується для визначення концентрації:

а) пилу;

б) розчинів;

в) радіоактивного випромінювання;

г) шкідливих парів і газів.

 

27. фільтр АФА використовується для визначення концентрації:

а) світлового потоку;

б) пилу;

в) шкідливих парів ;

г) шкідливих газів.

 

28. Для чого в приладі аспіраторі призначений ротаметр?

а) для збору пилу;

б) для прокачування повітря;

в) для визначення об’єму прокачуваного повітря;

г) для визначення концентрації пилу .

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)