АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чи правомірна відмова? Які права має особа, що перебуває на стаціонарному лікуванні?

Читайте также:
 1. E. АВТОРСКИЕ ПРАВА
 2. I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПРФ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 3. II. Права тюремных священников.
 4. II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ
 5. II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ
 6. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
 7. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 8. III. Права и обязанности Сторон
 9. III. УЧАСТНИКИ КЛУБА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
 10. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
 11. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА
 12. IX. Права и обязанности застрахованного лица

Задача 9. Модель агентства «Стиль» Сидоренко пред'явила позов до ТОВ «Глорія» про відшкодування шкоди, завданої незаконним розміщенням фотографії з її зображенням на обкладинці журналу «Мода», власником якого є ТОВ.

У процесі розгляду справи було встановлено, що фотографія з зображенням позивачки була зроблена під час показу осінньо-зимової колекції модельєра Бондаренко за участю агентства «Стиль». Згода на проведення фотозйомки була надана Бондаренком.

Які права мають особи, які зображені на фотографіях чи інших художніх творах? Вирішіть справу.

 

Задача 10. Кобильчук Л., проходячи по вулиці, побачив у вітрині фотоательє, де він колись фотографувався, свою фотографію. Вона не сподобалася Кобильчуку Л., і він вимагав, щоб фотографію негайно зняли з вітрини. Директор ательє відповів, що у вітрині виставлені кращі роботи майстрів ательє, і знімати фотографію Кобильчука Л. він не збирається, оскільки виставлення її на вітрині ніяк не порушує гідність Кобильчука Л. Тоді Кобильчук Л. звернувся з позовом до суду за порушення права на охорону інтересів особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

Які особисті немайнові права підлягають захисту? Як слід вирішити спір? Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 11. У газеті «Високий замок» була надрукована стаття «Громадське харчування Львова: вчора, сьогодні, завтра». У ній, зокрема, йшлося про те, що в кав’ярні «Малина», де працює всього троє працівників, систематично обраховують покупців і до того ж варять низькоякісну каву.

Всі троє працівників (вони працювали за трудовим договором) звернулися до суду з вимогою до спростування недостовірної інформації.

Суд відмовив у розгляді позовної заяви, мотивуючи відмову тим, що оскільки у статті жодного прізвища названо не було, то до суду може звертатися тільки власник кав’ярні.

Чи правомірна відмова? Свою відповідь обґрунтуйте.

1 Тематика рефератів

1. Захист особистих немайнових прав юридичної особи.

2. Особисті немайнові права як інститут цивільного права: основні етапи становлення та розвитку.

3. Права фізичної особи у сфері охорони здоров’я.

& Рекомендована література:

Базова

1. Конституція України від 26 червня 1996 року.2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року з наступними змінами і доповненнями.

3. Сімейний кодекс України від 10 Січня 2002 року з наступними змінами та доповненнями.

4. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України [Текст] / [за заг. ред. д.ю.н. Е. О. Харитонова]. — [4-е вид., доп. і перер.]. — Х. : Одіссей, 2008. — 1200 с.

5. Цивільне право України. Загальна частина: підручник/ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид. – К.: Юрінком Інтер, 2010.

6. Загальна декларація прав людини від 10 рудня 1948 року. - У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Наук, думка, 1992.

7. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року//Вісник Верховного Суду України. - 1997. -№3.

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. -У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. -К.: Наук, думка, 1992.

9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року. -У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. -К.: Наук, думка, 1992.

10. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року

11. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року з наступними змінами і доповненнями.

12. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995 р.

13. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.91 р. № 1972-XI в редакції Закону від 23.12.2010 р. № 2861–IV з наступними змінами та доповненнями

14. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України // Офіційний вісник України. – 1999. - № 32.

15. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року з наступними змінами і доповненнями.

‡агрузка...

16. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 05.07.2012р. № 5081-VI

17. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 23 червня 1993 р. з наступними змінами і доповненнями.

18. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року з наступними змінами і доповненнями.

19. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року з наступними змінами і доповненнями.

20. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI

21. Про захист прав споживачів: Закон України від 15 грудня 1993 року в редакції Закону від 01.12.2005 р. з наступними змінами і доповненнями.

22. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року в редакції Закону від 21.09.99 з наступними змінами і доповненнями.

23. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року з наступними змінами і доповненнями.

24. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 року з наступними змінами і доповненнями.

25. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року з наступними змінами і доповненнями.

26. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року з наступними змінами і доповненнями.

27. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 грудня 1997 року з наступними змінами і доповненнями.

28. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 року з наступними змінами і доповненнями.

29. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 р.// tp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)